4031 - 4035 от 4121 поръчки

 • гр. София

  „Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по националните оперативни програми през програмния период 2014-2020 г.” по проект…

  Извършване на анализ и проучване на по-широк кръг от възможности, както по отношение на прилагането на финансови инструменти по отделните оперативни програми, така и по отношение на цялостното им управление в България, изразяващи се в:- извлечени поуки от прилагането на инструментите за финансов инженеринг през програмния период 2007-2013 г., както и от извършени предходни предварителни оценки; - идентифициране на нужди във връзка с прилагането на финансовите инструменти в България през програмния период 2014-2020 г.; - определяне на адекватня институционална рамка за прилагане и управление на финансови инструменти в България през програмния период 2014-2020 г.

  Референтен номер: 00210-2013-0022
  Виж повече
 • гр. София

  “АБОНАМЕНТ ЗА ПЕРИОД ОТ ЕДНА ГОДИНА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ БАЗИ ДАННИ, СЪДЪРЖАЩИ НАУЧНА ЕЛЕКТРОННА ЛИТЕРАТУРА”

  абонамент /предоставянето на достъп/ за период от една година до електронни бази данни за научна електронна литература:1. Шпрингерлинк /Springerlink/;2. Джейстор /JStore/; 3. Проект Мюс /Project Muse/;4. Американско Физическо Общество /АПС/- American Physical Society; 5. Кемикъл Абстрактс Сървисис, Американско химическо общество /SicFinder (CAS)/;6. Уили-Блекуел Онлайн (Wiley-Blackwell Online).

  Референтен номер: 00407-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Стара Загора

  „Извършване на одит на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Стара Загора”

  Предмет на настоящата поръчка е извършване на одит на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Стара Загора”, в изпълнение на ДБФП № DIR-5112122-C007 по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.“, съ-финансирана от Европейския фонд за Регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.Одитът включва проверка дали: -Дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление; -Проекта е реализиран с необходимите финансови ресурси; -Всички декларирани разходи са действително извършени и допустими в съответствие с изискванипта на европейското и национално законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд за…

  Референтен номер: 00774-2013-0066
  Виж повече
 • гр. Раднево

  „Избор на изпълнител за изработване на функционален анализ в общинска администрация Раднево и провеждане на съпътстващо обучение свързано с изработения…

  „Избор на изпълнител за изработване на функционален анализ в общинска администрация Раднево и провеждане на съпътстващо обучение свързано с изработения функционален анализ на администрацията” по проект „По-голяма ефективност на общинската администрация Раднево, чрез оптимизиране на структурата и функциите й”, Договор № 13-11-60/23.08.2013г по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос I, „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация” по бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. В обхвата на поръчката се включва изработване на функционален анализ на общинска администрация, провеждане на съпътстващо обучение, свързано с изработения функционален анализ и актуализиране на вътрешните правила и разработване на…

  Референтен номер: 00662-2013-0034
  Виж повече
 • България

  „Юридически услуги по вписвания в Търговския регистър, прилагане на нормативна уредба в сектор „Енергетика” и закупуване на квоти за емисии…

  Юридически услуги по вписвания в Търговския регистър, прилагане на нормативна уредба в сектор „Енергетика” и закупуване на квоти за емисии на парникови газове

  Референтен номер: 00246-2014-0025
  Виж повече