4041 - 4045 от 4150 поръчки

 • гр. София

  „Предоставяне на юридически услуги, включително процесуално представителство за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“

  Възлагането на обществената поръчка е необходимо с оглед на това, че:- Държавен фонд „Земеделие“ е страна по административни дела, с които се оспорват заповеди за прекратяване на служебни правоотношения;- Голяма натовареност на юрисконсултите в Държавен фонд „Земеделие“ по процесуално представителство по други дела.Това налага използването на юридически услуги от външен консултант със значителен опит в областта на правото, разполагащ със специалисти със съответния опит и квалификация. Предмета на поръчката включва процесуално представителство, предоставяне на правни становища и консултации.

  Референтен номер: 00737-2014-0008
  Виж повече
 • гр. Раднево

  Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за информация и публичност по проект„По-голяма ефективност на общинската администрация Раднево, чрез оптимизиране…

  Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за информация и публичност по проект„По-голяма ефективност на общинската администрация Раднево, чрез оптимизиране на структурата и функциите й”, Договор № 13-11-60/23.08.2013г по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос I, „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация” по бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. Поръчката обхваща: Провеждане на пресконференции - 2 броя, Изработване на брошури - 300 броя, Изработка на информационен банер /транспарант/ - 1 брой, Изработване на информационна табела - 1 брой, Папки - 100 броя, Тефтери - 100 броя и Химикалки - 100 броя.

  Референтен номер: 00662-2013-0037
  Виж повече
 • гр. Раднево

  Осъществяване на мерки за информация и публичност във връзка с изпълнението на проект "Интигриран воден проект за изграждане на ГПСОВ…

  „Осъществяване на мерки за информация и публичност във връзка с изпълнението на проект „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВИК мрежата на гр. Раднево". Община Раднево е бенефициент на проект „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВИК мрежата на гр. Раднево", който е одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." (ОПОС) в рамките на Процедура за предоставяне на безвъмездна финнасова помощ BG161P0005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. и за него е сключен Договор за…

  Референтен номер: 00662-2013-0038
  Виж повече
 • гр. София

  „Предоставяне на услуга за електронен мониторинг на осъдени лица и обучение на лица за обслужване на системата“

  Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуга за електронен мониторинг (ЕМ) на осъдени лица и обучение на лица за обслужване на системата. Изпълнението на поръчката включва следните дейности: 1) дейност 2.3: Предоставяне на услуги по EM; 2) дейност 2.4: Организиране и осъществяване на събития за повишаване на осведомеността относно ЕМ и обучение на 60 служители и представители на заинтересованите страни; 3) дейност 3.4: Обучение на съдии и прокурори относно използването на електронен мониторинг за надзор на нарушителите в областта на пробацията и лишаването от свобода в България и 4) дейност 4.4. Разработване на оценъчен доклад за прилагането на…

  Референтен номер: 02030-2013-0026
  Виж повече
 • гр. Казанлък

  „Изпълнение на одит по проект „В подкрепа за следващия програмен период- Казанлък 2020” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013…

  „Изпълнение на одит по проект: „В подкрепа за следващия програмен период- Казанлък 2020” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г., Договор № BG161PO001/5-02/2012/015., в който се включва:- Проверка за установяване на съответствие между отчитането, от страна на бенефициента – Община Казанлък, на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение, и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган;- Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване, и тези, посочени в счетоводните записи и разходооправдателни документи;- Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и…

  Референтен номер: 00119-2013-0054
  Виж повече