4041 - 4045 от 4072 поръчки

 • гр. София

  Осъществяване на оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение…

  Настоящата обществена поръчка е част от проект „Оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС”, финансиран по Операция 5.1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г..Основната цел на договора по настоящата обществена поръчка е насочена към осъществяване на оценка на въздействието на интервенциите по ОПРР 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС.Специфичните цели на услугата са както следва:• Да се изготви независима външна оценка, ориентирана към резултатите,…

  Референтен номер: 00028-2013-0018
  Виж повече
 • България

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и потдържане в административната сграда…

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и потдържане в административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Елешница”.

  Референтен номер: 02724-2014-0010
  Виж повече
 • гр. Върбица

  “Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения от (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004…

  “Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения от (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.;) на ТП „ДГС Върбица” - гр. Върбица, за срок една година от датата на сключване на договора.”

  Референтен номер: 02711-2014-0034
  Виж повече
 • гр. Добрич

  „Осигуряване на информация и публичност на Проект „Обновена и модернизирана градска среда, чрез реконструкция на Градски парк „Свети Георги”, по…

  Предметът на поръчката е: „Осигуряване на информация и публичност на Проект „Обновена и модернизирана градска среда, чрез реконструкция на Градски парк „Свети Георги”, по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/007 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г. Предвидената комбинация от дейности по визуализация ще информира общността, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Дейностите по информация и публичност ще включват: организиране и провеждане на пресконференция за оповестяване стартирането на проекта, заключителна пресконференция за популяризиране на резултатите от проекта, публикации в…

  Референтен номер: 00383-2013-0044
  Виж повече
 • гр. Исперих

  ”Изготвяне на проучвания, изследвания и анализи” по позиции, както следва: Позиция 1 „Изготвяне на функционален анализ на общинска администрация –…

  Изготвяне на проучвания, изследвания и анализи, свързана с изпълнение на дейности по Проект „Подобряване ефективността и ефикасността от работата на Общинска администрация Исперих“ на Община Исперих, Договор № 13-11-14/15.10.2013 г., на община Исперих, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Настоящата обществена поръчка е услуга с предмет: "Изготвяне на проучвания, изследвания и анализи“ по 4 обособени позиции:Позиция 1 Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ, включително: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; формулиране на препоръки за подобрение и план за действие за оптимизиране на…

  Референтен номер: 00864-2014-0001
  Виж повече