4046 - 4050 от 4072 поръчки

 • гр. Велинград

  Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и…

  Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти, предоставени за управление на ТП ДЛС"Чепино".

  Референтен номер: 02718-2013-0392
  Виж повече
 • гр. София

  „Информационна кампания в изпълнение на Дейност 3 от Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”

  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши следната услуга: „Информационна кампания в изпълнение на Дейност 3 от Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа” в съответствие с Техническите спецификации (Приложение № 1), Техническото предложение (Приложение № 2) и Ценовото предложение (Приложение № 3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Проектът е насочен към подобряване на взаимодействието между проектите за изпълнение на Плана за действие, включени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Основният акцент е необходимостта от подобряване капацитета на конкретния бенефициент ДАЗД, както и на МЗ и АСП - останалите участници в процеса на деинституционализация. В изпълнение на Дейност 3…

  Референтен номер: 01804-2013-0004
  Виж повече
 • гр. Тетевен

  Предоставяне на юридически услуги, включващо абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения за срока…

  Срокът на договора е до 31.01.2015г.Предметът на договора е посочен в чл. 1: Изпълнителят се задължава: "1. Да съгласува изготвени документи по ЗОП и Наредба за условията и възлагане изпълнението на дейноти в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползавнето на дървесина и недървесни горски продукти;2. Да взема участие, като член на комисии в процедури по ЗОП и Наредба за условията и възлагане изпълнението на дейноти в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползавнето на дървесина и недървесни горски продукти;3. Да дава писмени и устни консултации по правни проблеми, свързани с дейността на възложителя;4. Да представлява…

  Референтен номер: 02724-2014-0042
  Виж повече
 • гр. София

  Изработване на холограмни саморазрушаващи се стикери за дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование

  Изработване на холограмни саморазрушаващи се стикери за дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование, които съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба за държавните изисквания към съдържанието на oсновните документи, издавани от висшите училища, са задължителен реквизит на дипломите за висше образование

  Референтен номер: 00165-2013-0041
  Виж повече
 • гр. Белене

  Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект „Подобряване на управлението и организацията на работа в Община…

  Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект „Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене”, финансиран по ОП „Административен капацитет”, ДБФП рег. № 13-11-24 от 02.09.2013 г.”.

  Референтен номер: 00661-2013-0018
  Виж повече