4046 - 4050 от 4150 поръчки

 • гр. Белене

  „Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на…

  „Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” с финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013.

  Референтен номер: 00661-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Русе

  “Дейности по информация и публичност по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул.…

  Предмет на настоящата поръчка е “ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“, включващ: 1.„Изработка на информационни и комуникационни материали“: - 3 бр. билбордове, изработени в съответствие с изискванията за обхват и съдържание, определени в Насоките за публичност и информация и техните задължителни елементи, които да указват, че обектите са изпълнение по ОПРР и приноса на ЕФРР (прилож. към настоящата документация). Билбордовете следва да бъдат изработени и поставени на ул. «Александровска» и пл. «Ал. Батенберг», гр. Русе в границите на определената строителна площадка, след съгласуване с Възложителя. Билбордовете следва да бъдат със следните технически параметри (за 1 билборд): метални, с размери 70/50 см,…

  Референтен номер: 00115-2013-0064
  Виж повече
 • гр. Русе

  „Извършване на независим финансов одит на разходите по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък…

  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“, договор BG161PO001/1.4-09/2012/023. Дейностите ще бъдат осъществени в съответствие със законодателството на Република България, Международните одиторски стандарти, законодателството на Европейския съюз, Техническата спецификация и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В рамките на срока на договора ще бъде необходимо изпълнението на междинни одити (при необходимост), както и един финален одитен доклад, в срока на изпълнение на проекта. Срокът за изготвяне на Междинен доклад е до 14 дни от…

  Референтен номер: 00115-2013-0062
  Виж повече
 • гр. София

  Правно-консултантско обслужване на "Булгаргаз" ЕАД в различни сфери на правото, както и извършване на процесуално представителство на "Булгаргаз" ЕАД пред…

  Договор с предмет правно-консултантско обслужване на "Булгаргаз" ЕАД в различни сфери на правото, както и за извършване на процесулано предствителство пред съдилищата.При сключването на договора, не е възможно да се определи обема на услугите, които ще се изпълняват през срока му на действие.

  Референтен номер: 01352-2014-0001
  Виж повече
 • гр. София

  Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите…

  Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерство на образованието и науката, както и по проекти с бенефициент Министерство на образованието и науката по проект " Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

  Референтен номер: 00165-2012-0002
  Виж повече