4051 - 4055 от 4072 поръчки

 • гр. София

  Процесуално представителство и защита на Столична община по предявен от Младежка Кооперация „ЯЛТА” насрещен иск срещу Столична община по гражданско…

  Процесуално представителство и защита на Столична община по предявен от Младежка Кооперация „ЯЛТА” насрещен иск срещу Столична община по гражданско дело №9045/2013 по описа на Софийски градски съд, Гражданско отделение, І-3 състав.

  Референтен номер: 00087-2014-0026
  Виж повече
 • с. Крушари

  Организация, управление и отчитане изпълнението на проект: „Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061)…

  Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организация, управление и отчитане изпълнението на проект: „Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”Обхватът на настоящата обществена поръчка за организация, управление и отчитане на дейностите по проекта включва изпълнението на следните видове работа:- съдействие на Община Крушари пред ДФ”Земеделие” за подготовка и предоставяне при поискване информация и документи във връзка с предмета и етапа на изпълнение на Договора за отпускане на финансова помощ, в определения за това срок;- извършване 100% (сто процента) документални проверки на…

  Референтен номер: 00613-2013-0014
  Виж повече
 • гр. София

  Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София.

  Договор за физическа въоръжена денонощна охрана на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София, а именно: сградите на Ректората, Геологопроучвателния факултет, Миннотехнологичния факултет, Минноелектромеханичния факултет и Лабораторния блок на учебното заведение и всички експонати /машини/, находящи се в прилежащата около посочените сгради територия, както и сградите на студентски общежития, блокове №№ 1, 22, вх. „А”, 60, вх. „В” и 60, вх. „Г”, всички находящи се в гр. София, Студентски град.

  Референтен номер: 00125-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Кюстендил

  Осъществяване на рекламни дейности и дейности по информация, публичност и визуализация за реализацията на проект „"Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции…

  Основна цел на тази дейност е да се генерира и разпространи повече информация относно разнообразния туристически потенциал и предлагане в района на Кюстендил – Невестино - Земен, чрез използването на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари. Рекламната дейност е не само най-важният елемент на комуникационния микс в туризма, но и един от основните пътища за налагане на туристически продукт и изграждане на идентичността му, с цел популяризация, точно пазарно позициониране и успешна реализация.Изпълнителят следва да изработи следните рекламни и информационни материали : ПЕЧАТНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ : • Луксозен пътеводител с богат снимков и информационен материал (10…

  Референтен номер: 00426-2013-0024
  Виж повече
 • гр. Балчик

  „Осъществяване на мерки за информация и публичност за община Балчик във връзка с изпълнение на договор № А12-22-168 от 03.06.2013…

  Мерките за информация и публичност, предоставени от Изпълнителя, трябва да отговарят на Изискванията за „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г” и да включват следните дейности:• Начална пресконференция – 1 бр.• Финална пресконференция – 1 бр.• Публикации в медиите – 3 бр.Всички необходими документи и информация за горепосочените дейности ще бъдат предоставени на Изпълнителя след подписване на договора.При изпълнение на задълженията си, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Възложителя и указанията на УО на ОПАК.Организиране и провеждене на информационни събития (Начална и финална пресконференция) - 2 бр.;Кетъринг за 60 човека (Начална…

  Референтен номер: 00479-2013-0020
  Виж повече