4071 - 4075 от 4121 поръчки

 • гр. Ямбол

  “Избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност по проекти , финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от…

  Осъществяване на мерки за публичност и информираност за популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд, в съответствие с правилата за комуникация и визуализация, предвидени в чл.8 от Регламент 1828/2006г. на Комисията и Приложение 1 към него, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, утвърдени от Управляващия орган на ОПАК и в съответствие с изискванията за осигуряване на публичност на проекти, финансирани с фондове на ЕС.

  Референтен номер: 00339-2013-0045
  Виж повече
 • гр. Ямбол

  „Извършване на одит на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано градско развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в…

  Основната цел на одита е да се формират констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации. Допустимостта на разходите в случая се определя като правилно и коректно изразходване на безвъзмездната помощ в съответствие със срока, условията и изискванията, заложени в Договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ.Резултатите от извършения одит на проекта следва да бъдат представени в изчерпателен доклад с мин. следното съдържсние:Глава 1 Информация за договора и дейността по проекта/Обща инф.:дата на издаване на доклада;операт. програма, по която…

  Референтен номер: 00339-2013-0043
  Виж повече
 • гр. София

  Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална експлоатация” на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (с 5 (пет) обособени позиции)”, както следва: Обособена позиция № 1 – Проект „Доизграждане на автомагистрала „Тракия”, Лотове 2, 3 и 4, BG161РО004-2.0.01-0004, състоящ се от следните участъци: Лот 2 „Стара Загора – Нова Загора”, от км 210+100 до км 241+900 (Дата на въвеждане на обекта в експлоатация: 27.06.2012 г.); Лот 3 „Нова Загора - Ямбол”, от км 241+900 до км 277+597 (Дата на…

  Референтен номер: 00044-2013-0088
  Виж повече
 • гр. София

  "Осигуряване на логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Услугите включват осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на различни събития, свързани с изпълнението на дейностите по проекти BG051PO001-8.1.04 „Подкрепа на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика за управлението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и BG051PO001-8.2.01 „Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чиито конкретен бенефициент е Министерство на труда и социалната политика. В тази…

  Референтен номер: 00422-2012-0032
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  Предоставяне на юридически услуги за нуждите на ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" гр. Пловдив за период от месец 03.2014г до 31.12.2015г.

  Предоставяните юридически услуги за период от месец март 2014г до 31.12.2015г, включващи:1. Ежемесечна консултация по правни въпроси, свързани с дейността на ПУ;2. Участие в преговори и съдействие при извънсъдебно уреждане на спорни въпроси, възникнали по повод създадени договорни и извън договорни отношения наПУ; 3. Изготвяне на писмени становища, даване на правни съвети и мнения по искане на ПУ; 4. Правни консултации по организационни за ПУ въпроси, изготвяне на свързаните с това книжа, документи, проекто-устави, договори и други подобни;5. Изготвяне на проекти на вътрешно-нормативни актове, касаещи дейността на ПУ;6. Изготвяне на необходимата документация за откриване на процедури за възлагани от ПУ…

  Референтен номер: 00858-2014-0002
  Виж повече