4106 - 4110 от 4121 поръчки

 • гр. Благоевград

  „Изпълнение на мерки за визуализация и осигуряване на информация и публичност в рамките на проект: „Зелена и достъпна градска среда…

  Изпълнителят ще изпълни дейностите свързани с визуализация и осигуряване на информация и публичност в рамките на проект: „Зелена и достъпна градска среда в община БлагоевградМерките включват: публикации и пресконференции; изработване на информационни материали; доставка и монтаж на информационни билбордове и табели за изпълнение на проекта.Дейност 1. Публикации и пресконференцииНачална пресконференция - 1 бр. Пресконференция по време на изпълнението - 1 бр.Заключителна пресконференция - 1 бр. Специализирани публикации -Публикации в местна и национална медия - 10 бр.Дейност 2. Изработване на информационни материали Листовки - 4000 бр. Стикери - 600 бр.Дейност 3. Доставка и монтаж на информационни билбордове и табели по време…

  Референтен номер: 00109-2013-0015
  Виж повече
 • гр. София

  Процесуално представителство и защита на Столична община в качеството на ответник пред Софийски градски съд, I-1 състав, по гр.д. №…

  Процесуално представителство и защита на Столична община в качеството на ответник пред Софийски градски съд, I-1 състав, по гр.д. № 950/2014 г., образувано по искова молба на ищеца Младежка кооперация „ЯЛТА”

  Референтен номер: 00087-2014-0028
  Виж повече
 • гр. Симитли

  Предоставяне на процесуално представителство на община Симитли, пред всички съдебни органи до приключване на съдебното производство на всички инстанции, както…

  Предоставяне на процесуално представителство на община Симитли, пред всички съдебни органи до приключване на съдебното производство на всички инстанции, както и пред несъдебни органи – административни и органи със специална юрисдикция

  Референтен номер: 00895-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Добрич

  „Физическа въоръжена охрана на горски разсадник "Дъбовете" в гр.Добрич”

  Осигуряване на физическа въоръжена охрана, чрез един пост, за охрана на имуществото, съоръженията и движимото имущество собственост или съхранявано от ТП „ДГС Добрич”, от противоправни посегателства и осъществяване на пропускателен режим през 2014г.

  Референтен номер: 02711-2014-0011
  Виж повече
 • гр. София

  „Извършване на предварителна оценка (Ex ante evaluation) на Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж, 2014-2020 г.“

  Обществената поръчка е насочена към извършване на предварителна оценка на Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж за периода 2014-2020 г., като част от задължителните дейности по програмирането на този документ. Предварителната оценка следва да предостави независимо мнение относно вътрешната и външна съгласуваност на документа, реалистичността на поставените цели, оценка доколко са подбрани подходящите приоритети за изпълнението им и адекватността на предложените финансови ресурси за реализацията им, да представи препоръки за адаптиране и модифициране на ОПНОИР на базата на направения анализ, с оглед подобряването на качеството на документа и на целия процес по програмиране, на ефективността, въздействието, устойчивостта…

  Референтен номер: 00165-2013-0034
  Виж повече