4111 - 4115 от 4121 поръчки

 • гр. София

  Осигуряване на логистика за организация и провеждането на публични събития по Проект „JUST/2012/PROG/AG/AD/3711 „От теб зависи: изхвърли дискриминацията от употреба”

  Осигуряване на логистика за организация и провеждането на публични събития по Проект „JUST/2012/PROG/AG/AD/3711 „От теб зависи: изхвърли дискриминацията от употреба” - Предметът на поръчката е осигуряване на логистика за организация и провеждането на публични събития по Проект „JUST/2012/PROG/AG/AD/3711 „От теб зависи: изхвърли дискриминацията от употреба” и включва: а) техническа подготовка - цялостно логистично осигуряване на събитията, предмет на настоящата поръчка; подготовка на график; осигуряване на хотели и заседателни зали; осигуряване на техника. б) организация на публичните събития - цялостна логистична организация по осигуряване на транспорт за лектори, модератори, екип по проекта; изплащане на транспортните разходи на участниците срещу представяне на…

  Референтен номер: 00422-2013-0030
  Виж повече
 • гр. Крумовград

  "Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите на проектите по договор № 09/321/01187 – „Реконструкция и модернизация на…

  Предметът на договорите за възлагане на обществената поръчка включва извършване на консултантски услуги за изпълнение и отчитане на дейностите по следните обекти: Реконструкция и модернизация на спортен център, изграждане на спортни клубове и игрища на територията на община Крумовград и Реконструкция на част от пътната инфраструктура в община Крумовград, по договор № 09/321/01187 и договор № 09/321/01188, сключени между Държавен фонд „Земеделие” и Община Крумовград за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

  Референтен номер: 00467-2013-0014
  Виж повече
 • гр. Стара Загора

  „Избор на изпълнител за публичност на проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативна програма…

  Предмет на договора е публичност на проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативна програма Регионално развитие за периода 2014-2020 г.”. Предметът се състои в изпълнение на следните дейности:А. Проектиране, изработване и монтиране на информационни материали. Пакетът ще включва следните информационни материали:- Изработване на 80 бр. чанти с логото на проекта. Чантите ще бъдат използвани за комплектоване на информационните материали и раздавани на участниците в информационните събития. Технически характеристики: чанта за документи, изработена от еко кожа, три вътрешни отделения, предни джобове и отделения за химикали, печат с логото на проекта;- 100 бр. тефтери. Тефтерите ще…

  Референтен номер: 00774-2013-0076
  Виж повече
 • гр. София

  Процесуално представителство и защита на Столична община по гражданско дело срещу "ИИ-ТВ" ЕООД и Миланка и Спас Спасови, праводатели на…

  Процесуално представителство и защита на Столична община по гражданско дело срещу "ИИ-ТВ" ЕООД и Миланка и Спас Спасови, праводатели на поземлен имот №219, кв.81а и поземлен имот пл. №1615, кв.81а по плана на гр. Банкя, от които Столична община е съдебно отстранена във връзка с решение от 02.09.2011г. по гр. д. №741/2010 г. на ВКС, Второ гражданско отделение.

  Референтен номер: 00087-2014-0035
  Виж повече
 • с. Мирково

  Консултантски услуги за управление на проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012…

  Консултантска дейност по време на изпълнение на проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ, сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ”Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с отговорност относно:1.1. Законосъобразното изпълнение на проекта, съобразено с националното и европейско законодателство, указанията и условията на Програма за развитие на селските райони 2007-2013…

  Референтен номер: 00602-2013-0016
  Виж повече