4136 - 4140 от 4150 поръчки

 • гр. София

  Процесуално представителство и защита на Столична община в качеството на ответник пред Софийски градски съд, I-1 състав, по гр.д. №…

  Процесуално представителство и защита на Столична община в качеството на ответник пред Софийски градски съд, I-1 състав, по гр.д. № 950/2014 г., образувано по искова молба на ищеца Младежка кооперация „ЯЛТА”

  Референтен номер: 00087-2014-0028
  Виж повече
 • гр. Симитли

  Предоставяне на процесуално представителство на община Симитли, пред всички съдебни органи до приключване на съдебното производство на всички инстанции, както…

  Предоставяне на процесуално представителство на община Симитли, пред всички съдебни органи до приключване на съдебното производство на всички инстанции, както и пред несъдебни органи – административни и органи със специална юрисдикция

  Референтен номер: 00895-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Добрич

  „Физическа въоръжена охрана на горски разсадник "Дъбовете" в гр.Добрич”

  Осигуряване на физическа въоръжена охрана, чрез един пост, за охрана на имуществото, съоръженията и движимото имущество собственост или съхранявано от ТП „ДГС Добрич”, от противоправни посегателства и осъществяване на пропускателен режим през 2014г.

  Референтен номер: 02711-2014-0011
  Виж повече
 • гр. София

  „Извършване на предварителна оценка (Ex ante evaluation) на Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж, 2014-2020 г.“

  Обществената поръчка е насочена към извършване на предварителна оценка на Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж за периода 2014-2020 г., като част от задължителните дейности по програмирането на този документ. Предварителната оценка следва да предостави независимо мнение относно вътрешната и външна съгласуваност на документа, реалистичността на поставените цели, оценка доколко са подбрани подходящите приоритети за изпълнението им и адекватността на предложените финансови ресурси за реализацията им, да представи препоръки за адаптиране и модифициране на ОПНОИР на базата на направения анализ, с оглед подобряването на качеството на документа и на целия процес по програмиране, на ефективността, въздействието, устойчивостта…

  Референтен номер: 00165-2013-0034
  Виж повече
 • гр. София

  Осигуряване на логистика за организация и провеждането на публични събития по Проект „JUST/2012/PROG/AG/AD/3711 „От теб зависи: изхвърли дискриминацията от употреба”

  Осигуряване на логистика за организация и провеждането на публични събития по Проект „JUST/2012/PROG/AG/AD/3711 „От теб зависи: изхвърли дискриминацията от употреба” - Предметът на поръчката е осигуряване на логистика за организация и провеждането на публични събития по Проект „JUST/2012/PROG/AG/AD/3711 „От теб зависи: изхвърли дискриминацията от употреба” и включва: а) техническа подготовка - цялостно логистично осигуряване на събитията, предмет на настоящата поръчка; подготовка на график; осигуряване на хотели и заседателни зали; осигуряване на техника. б) организация на публичните събития - цялостна логистична организация по осигуряване на транспорт за лектори, модератори, екип по проекта; изплащане на транспортните разходи на участниците срещу представяне на…

  Референтен номер: 00422-2013-0030
  Виж повече