×

Филтри:

Сектор: Енергетика

1 - 5 от 6419 поръчки

 • България 359 828 BGN

  "Доставка на течни горива за нуждите на Община Черноочене,област Кърджали"

  Предметът на обществената поръчка включва доставката на течни горива за нуждите на транспортните средства на община Черноочене за срока на договора.

  Референтен номер: 00470-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 229 440 BGN

  „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско и средно напрежение с пълно…

  Предмет на обществената поръчка - „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско и средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Тетевен“. Обхватът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия за нуждите на община Тетевен – улично осветление, общински сгради, детски заведения и домашен социален патронаж, център за обществена подкрепа, дневен център за лица с увреждания, център за настаняване от семеен тип, музей, намиращи се на територията на общината, включително съставните селища. Прогнозното количество за 12 месеца на ниско…

  Референтен номер: 00037-2019-0008
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 0 (

  Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Хасково за отоплителени сезони…

  Доставка на природен газ за отоплителни сезони 2019/2020 г., 2020/2021 г., 2021/2022 г. за отопление на сградата на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Хасково, находяща се на адрес гр. Хасково, ул. "Тимок" 97 и на сградата на ученическото общежитие, находяща се на адрес гр. Хасково, ул."Видин" 1. Прогнозно количество: 15 000 нм3

  Референтен номер: 01772-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 30 000 (

  Доставка на природен газ за нуждите на обекти общинска собственост в гр. Раднево

  Доставка на природен газ за нуждите на обекти общинска собственост в гр. Раднево за отоплителен сезон 2019-2021 г. по обособени позиции и с прогнозни количества, както следва:
  - Обособена позиция № 1: Сграда на Общинска администрация, гр. Раднево – 35 000 хнм3
  - Обособена позиция № 2: Баскетболна зала – стадион „Миньор“ гр. Раднево – 8 000 хнм3
  - Обособена позиция № 3: ОбЦК „Нончо Воденичаров“, гр. Раднево – 15 000 хнм3
  - Обособена позиция № 4: Детска градина № 2 „Радост“, гр. Раднево – 44 000 хнм3
  - Обособена позиция № 5: Детска градина № 3 „Знаме на мира“, гр. Раднево – 32 000…

  Референтен номер: 00662-2019-0019
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 74 543 BGN

  Доставка на 7000 литра бензин А95 и 35000 литра дизелово моторно гориво за нуждите на Летище Пловдив ЕАД за срок…

  Доставка на 7000 литра бензин А95 и 35000 литра дизелово моторно гориво за нуждите на Летище Пловдив ЕАД за срок от 12 месеца

  Референтен номер: 01141-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече