×

Филтри:

Сектор: Енергетика

1 - 5 от 6127 поръчки

 • България 282 376 (

  Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни…

  Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: "достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", "пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа" и "отговорност за балансиране", както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.

  Референтен номер: 00055-2019-0003
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 3 000 000 (

  „ Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Варна“

  При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и съгласно Техническа спецификация неразделна част от настоящата документация.
  В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителя да заплаща такса за участие,…

  Референтен номер: 00081-2018-0084
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • гр. Видин

  “Доставка на елeктрическа енергия за нуждите на “Дунав мост Видин - Калафат ” АД от лицензиран търговец по свободно договорени…

  Предметът на обществена поръчка включва доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на общо 3 обекта от които: 2 броя присъединени към мрежа Ср.Н (Средно Напрежение – 20kV) със собствена кабелна мрежа и 3 обекта, присъединени към мрежа Н.Н. за срок от 24 месеца.
  Очакваните ориентировъчни (прогнозни) количества електрическа енергия средно напрежение e около 640 MWh годишно и 60 MWh годишно за обектa присъединен към мрежа Н.Н или общо 700 MWh за 3-те обекта. За срока на обществената поръчка очакваните ориентировъчни (прогнозни) количества електрическа енергия за трите…

  Референтен номер: 04604-2018-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 280 459 (

  Доставка на нетна активна електрическа енергия-ниско напрежение, за нуждите на Общ. Кубрат, улично осветление на територията на общ-та, детски градини…

  Предмета на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия „ниско напрежение“ и осъществяване на задълженията на координатор на балансираща група. При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

  Референтен номер: 00803-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 131 973 (

  ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ на МУ – ПЛЕВЕН

  Периодична доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане, за нуждите на МУ-Плевен, както следва: дизелово гориво, бензин А-95 Н, А-100 Н, aнтифриз, двигателно масло.

  Референтен номер: 00282-2019-0004
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече