×

Филтри:

Сектор: Енергетика

1 - 5 от 5952 поръчки

 • България

  Доставка на масла, греси, смазочни материали и препарати за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции

  Доставка чрез покупка на моторни масла, греси, смазочни материали и препарати за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции, както следва: - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Масла, греси, смазочни материали и препарати за техническо обслужване на автобуси ,,Solaris”, модели: Urbino 12, Urbino 18, Urbino 12 Euro 6, Urbino 12 CNG и тролейбуси Skoda 26 TR – Solaris”; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Моторни масла”; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Течности за хидравлични трансмисии”; -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Масла за хидравлични системи”; -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Греси”; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „Препарати”.Настоящата обществена поръчка има за…

  Референтен номер: 01389-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 1 625 136 BGN

  "Доставка на гориво за отопление"

  Доставка на 960000 литра дизелово гориво 0,001% S Е5 за срок от 36 месеца.То се използва от възложителя за изгаряне в стационарна инсталация,предназначена за подгряване на вода за битови нужди.Потреблението му е неравномерно в отделните годишни сезони. Горивото се доставя обичайно веднъж на 30 дни въз основа на заявка от възложителя,в хранилището му,находящо се в двора на лечебното заведение в гр.Раднево, ул.Магда Петканова №1.
  Записаното количество е с опции за промяната му с +/-20%,тъй като потреблението му зависи от осигуреното финансиране от Министерството на здравеопазването,метеорологичните условия,броя на пациентите,съответно отоплявани помещения и др.

  Референтен номер: 00224-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България

  „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора”.

  Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за 278 бр. обекти, подробно посочени в Приложение № 1 от документацията.
  Възложителят ще разполага с правото да присъединява нови обекти, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред с изискуемите за това документи, а така също и да закрива съществуващи обекти фигуриращи в Приложение №1. Минимум месец преди за съответните обекти да са налице всички обстоятелства за да преминат към обекти в Приложение № 1 или да бъдат заличени от него, Възложителят следва писмено да уведоми Изпълнителя за вида на обекта, неговото…

  Референтен номер: 00397-2018-0013
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 14 700 BGN

  "Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП "ДГС Първомай" за срок от 36 месеца

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, съгласно Закона за енергетиката, Правилата за търговия с елктрическа енергия и ЗОП за срок от 36 месеца за нуждите на ТП "ДГС Първомай"

  Референтен номер: 02724-2018-0094
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 170 000 BGN

  Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

  Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" за учебни сгради находящи се на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94 и ул."Акад. Людмил стоянов" № 6 и студентски общежития бл. 10 и бл. 22Б в кв. Студетски град

  Референтен номер: 01147-2018-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече