1 - 5 от 2755 поръчки

 • България 80 000 (

  ,,Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Карнобат и доставка на хранителни продукти…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и почистващи препарати по предварителни заявки.

  Референтен номер: 00190-2019-0004
  Виж повече
 • България 97 923 BGN

  „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и СУРТ – Община…

  ДОСТАВКА на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и СУРТ – Община Ковачевци, с.Сирищник

  Референтен номер: 00841-2019-0004
  Виж повече
 • България 0 (

  Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в община Ветово

  Поръчката е за доставка на хранителни продукти за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Oбщина Ветово.
  Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП.
  Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1 – „Хранителни продукти от животински произход“
  Обособена позиция № 2 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях“
  Обособена позиция №3 – „Зърнени храни и храни на зърнена основа“
  Обособена позиция №4 – „Други хранителни продукти“
  Предметът на поръчката е подробно описан в техническите спецификации, неразделна част от документацията на поръчката.

  Референтен номер: 00645-2019-0002
  Виж повече
 • България 25 460 BGN

  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 15 „Слънце” по обособени позиции”

  За нуждите на ДГ № 15 Слънце, гр. Хасково е необходима доставката на хранителни продукти в прогнозни количества подробно описани в техническата спецификация.

  Референтен номер: 03793-2019-0003
  Виж повече
 • България 12 000 BGN

  Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързаните с него продукти за нуждите на ТП ДГС "Родопи" за срок от…

  Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързаните с него продукти за нуждите на ТП ДГС "Родопи" за срок от 24 месеца по обособени позиции

  Референтен номер: 02718-2019-0048
  Виж повече