6 - 10 от 2842 поръчки

 • България 20 000 BGN

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж“ и „Детска млечна кухня“ на територията на община Несебър по…

  Настоящата процедура има за цел определяне на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж“ и „Детска млечна кухня“ на територията на община Несебър по две обособени позиции, включващи доставка на основни хранителни продукти и доставка на плодове и зеленчуци, с приложения за вида на необходимите продукти и приблизителни количества за срока на действие на договора. Участникът следва да осигури доставка на всички хранителни продукти от приложението и да има възможност да доставя заявените количества всеки ден. При невъзможност за ежедневна доставка, участникът ще бъде отстранен от участие.
  Доставките ще се извършват ежедневно, след подаване на заявка…

  Референтен номер: 00126-2019-0014
  Виж повече
 • България 0 (

  Периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Гоце Делчев.

  Целта на настоящата обществена поръчка е избор на Изпълнител/и, който/които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж-гр. Гоце Делчев по 10(десет) обособени позиции, за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора.

  Референтен номер: 00098-2019-0015
  Виж повече
 • България 0 (

  Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини на територията на Район Витоша-СО.

  Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) №46 „Жива вода“, кв. Симеоново, ул. „Крайречна“ №9, ДГ №160 „Здравец“, кв. Драгалевци ул. „Захари Зограф“ №1, ДГ №60 „Бор“, кв. „Карпузица“, ул. „Княжеска“ №41 и ДГ №112 „Детски свят“, кв. Бояна ул. „Детски мир“ №5. Видовете, разфасовките и прогнозните количества на хранителните продукти, включени в предмета на възлагане, са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя - част от Документацията за обществената поръчка.

  Референтен номер: 01253-2019-0001
  Виж повече
 • България 335 000 BGN

  „Доставка на мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, пресни плодове и зеленчуци, други хранителни и нехранителни продукти за…

  Доставка на хранителни, нехранителни стоки и плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов – ДГ „Васил Левски“ с изнесена група на ул.“Плевенско шосе“ № 5, ДГ „Калина Малина“ с изнесени групи в с. Вардим и с. Б. Сливово, ДГ „Радост“, ДГ „Чиполино“, ДГ „Слънчо“, ДГ „Радост“ с. Царевец с изнесени групи в с. Хаджи Димитрово, с. Козловец и с.Алеково, ДГ „Зорница“ с. Ореш с групи в с. Морава, с. Овча могила, с. Драгомирово и Млечна кухня – гр. Свищов. Доставките ще се извършват по установен график, до 7:00 часа франко склада на детските заведения,…

  Референтен номер: 00753-2019-0017
  Виж повече
 • България 441 696 BGN

  Доставка на масла

  Предмет на поръчката е доставка на масла . Предметът на процедурата е разделен на две обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 - Доставка на трансмисионни и хидравлични масла.
  Обособена позиция № 2 - Доставка на минерални двигателни масла.
  Начин на изпълнение - доставките се извършват по заявка на Възложителя - отдел "Логистика и контрол", гр. Раднево.
  Място на изпълнение: DDP складови бази на купувача - отдел "Логистика и контрол", гр. Раднево; рудник "Трояново-1", с. Трояново; рудник "Трояново-север", с. Ковачево и рудник "Трояново-3", с. Медникарово.

  Референтен номер: 00265-2019-0056
  Виж повече