2701 - 2705 от 2755 поръчки

 • България

  "Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП ДЛС "Борово"

  "Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП ДЛС "Борово".

  Референтен номер: 02718-2014-0053
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на суха екструдирана храна необходима за служебните кучета на териториалните служби на ГД ,,Изпълнение на наказанията"

  Доставка на 29 382.500 килограма суха екструдирана храна необходима за служебните кучета на териториалните служби на ГД ,,Изпълнение на наказанията"

  Референтен номер: 02030-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Горна Оряховица

  „Доставка на хранителни продукти за обекти в социалната сфера, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Oбщина Горна Оряховица”, по следните…

  Доставка на хранителни продукти по обособени позиции.

  Референтен номер: 00413-2013-0014
  Виж повече
 • гр. Банкя

  Доставка на Хранителни продукти за нуждите на Специализирана болница за рехабилитация "ЗДРАВЕ" ЕАД

  Доставка на Хранителни продукти за нуждите на Специализирана болница за рехабилитация "ЗДРАВЕ" ЕАД.Количествата са посочени в обособените позиции

  Референтен номер: 02760-2013-0001
  Виж повече
 • гр. Силистра

  „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на детски ясли и детска кухня при Община Силистра”

  Договорът е с предмет „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на детски ясли и детска кухня при Община Силистра”, съгласно Техническа спецификация и офертата на изпълнителя. Доставките следва да бъдат изпълнени при спазване изискванията на Закона за храните, Наредбата за изискванията към храните с специално предназначение, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на…

  Референтен номер: 00030-2014-0005
  Виж повече