2711 - 2715 от 2755 поръчки

 • гр. Дългопол

  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, домашен социален патронаж и обществена трапезария на територията на община…

  Доставки на хранителни продути за нуждите на детските заведения, домашен социалнен патронаж и обществена трапезария на територията на община Дългопол.

  Референтен номер: 00127-2013-0021
  Виж повече
 • гр. Варна

  Периодични доставки на разтвори за екстракорпорална хемодиализа, сол и суха бикарбонатна субстанция за период от три години

  Периодични доставки на разтвори за екстракорпорална хемодиализа, сол и суха бикарбонатна субстанция за период от три години

  Референтен номер: 00502-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  "Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД“

  Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

  Референтен номер: 00325-2013-0047
  Виж повече
 • гр. Сандански

  „Доставка на храни, хранителни продукти и изделия за нуждите на ЦДГ № 4"Радост", град Сандански”

  Обект на настоящата обществена поръчка е ежедневна доставка на хляб, и периодична доставка на храни и хранителни продукти и изделия за нуждите на ЦДГ № 4"Радост",гр.Сандански Настоящата обществена поръчка е разделена на 4 обособени позиции, както следва: позиция №1 – Месо, мляко, месни и млечни произведения позиция №2 – Плодове, зеленчуци и консерви позиция №3 – Други хранителни продукти и риба позиция №4- Хляб и хлебни изделия

  Референтен номер: 02640-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Първомай

  „Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта”

  „Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта” за ежедневно трикратно хранене на пациенти – средно около 100 души. Диетичните менюта са изготвени съобразно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения", издание на ДИ ”Техника” от 1984 год. и изискванията на Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от Министерството на здравеопазването (обн. ДВ бр.63 от 02.08.2005 г.). Менютата са описани и приложени в документацията за участие.

  Референтен номер: 00887-2014-0001
  Виж повече