1 - 5 от 5744 поръчки

 • България 3 140 BGN

  Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

  Описание на основните дейности - доставка на канцеларски материали и хартия, необходими за осигуряване изпълнението на споръзуменията за безвъзмездна помощ - фонд "Вътрешна сигурност" и фонд "Убежище, миграция и интеграция".

  Референтен номер: 00752-2019-0048
  Виж повече
 • гр. Бургас 59 425 BGN

  Осигуряване на интернет и свързаност за общинска администрация, общински съвет и ВРБ

  Настоящата поръчка има за предмет предоставяне на комуникационна свързаност и доставка на интернет за нуждите на общинска администрация на Община Бургас, Общински съвет и ВРБ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на интернет и свързаност за Общинска администрация и общински съвет“; Обособена позиция № 2: „Предоставяне на интернет за други общински институции“; Обособена позиция № 3: „Предоставяне на интернет и свързаност за ОП Туризъм“; Обособена позиция № 4: „Предоставяне на интернет и свързаност за ОП Чистота Еко“; Обособена позиция № 5: „Предоставяне на интернет за общински предприятия“; Обособена позиция № 6: „Предоставяне на интернет за социални заведения“

  Референтен номер: 00797-2019-0068
  Виж повече
 • България 0 (

  "Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски““

  Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски““ по шест обособ. позиции. Сток., предмет на договора, трябва да са оригинални, нови и неупотребявани. В случай че в срока на дог. бъде преустановено производството на стока и същевременно тази стока престане да бъде предлагана на пазара, същата следва да бъде заменена със стока с еквивалентни или по-добри характеристики, отговаряща на изискванията на възл., с цена не по-висока от цената на стоката, отпаднала от производство. За обособ. позиции № № 1, 2, 3, 4 и 5 възл. си запазва правото в срока и при услов.…

  Референтен номер: 00285-2020-0004
  Виж повече
 • България

  Проектиране и изграждане на географска информационна система

  Предмет на обществената поръчка:
  Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система

  Референтен номер: 01021-2020-0003
  Виж повече
 • България 231 300 (

  „Доставка и гаранционна поддръжка на преносими компютри“

  Предметът на настояща поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на място на 100 броя преносими компютри със системен и приложен софтуер за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”.

  Референтен номер: 00737-2019-0032
  Виж повече