3706 - 3710 от 5680 поръчки

 • гр. София

  Доставка на цветна мултифункционална машина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията.

  Доставка на 1 брой цветна мултифункционална машина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията.

  Референтен номер: 00610-2015-0007
  Виж повече
 • гр. София

  „Закупуване на 1-годишна техническа поддръжка на лицензите на система за управление на база данни Oracle”

  Подновяване на услуга актуализация за лицензирания софтуер и поддръжка на продукти Оракъл, представлява продължаване действието на правото на ползване на поддръжката на лицензи на софтуер на Оракъл, включени в баланса на Агенция по вписванията, с цел осигуряване на правилното и безпроблемно функциониране на информационните системи на Агенция по вписванията

  Референтен номер: 00447-2015-0015
  Виж повече
 • гр. София

  "Доставка на компютърна техника /мултимедийни проектори/ за нуждите на дирекция "Стопанско обслужване"- поръчка с пореден №6, проведена на основание и…

  "Доставка на компютърна техника /мултимедийни проектори/ за нуждите на дирекция "Стопанско обслужване"- поръчка с пореден №6, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение №ЗОП–3/2015 г. с предмет „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника”

  Референтен номер: 00062-2014-0015
  Виж повече
 • гр. Разград

  „ОТПЕЧАТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО НАРЕДБА №7/09.07.2003 г. ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ–ДУНАВ” ЕООД”

  Обслужване на социалните разходи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез осигуряване на ваучери за храна при специалните условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за обществената поръчка, включително техническите спецификации (Приложение №1) и предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги, описани в техническата и ценовата му оферта (Приложения №2 и №3), в това число:1.Изработване, отпечатване, пакетиране, персонализиране и доставяне на ваучери по заявки на Възложителя;2.Осигуряване ползването на ваучерите като платежно средство в обекти за продажба на хранителни продукти и готови храни, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има сключени договори за приемане на ваучери за храна.

  Референтен номер: 00459-2015-0007
  Виж повече
 • гр. Разград

  “Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Разград по обособени позиции: №1 "Канцеларски материали по…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Разград. Тъй като част от канцеларските материали и консумативи са включени в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, възложителят е отделил в обособени позиции тези стоки - обособени позиции №2, №3, №4, №5 и №6, които са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

  Референтен номер: 00145-2015-0184
  Виж повече