3826 - 3830 от 5507 поръчки

 • гр. София

  Доставка на КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 11…

  доставка на КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 11 обособени позиции - 29-та доставка1. Позиция: Настолни компютри 2. Позиция: Сървъри3. Позиция: Преносими компютри4. Позиция: Монитори и дисплеи5. Позиция: Скенери и принтери6. Позиция Копирни машини 7. Позиция Презентационна техника 8. Позиция Фото и видео продукти 9. Позиция Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването10. Позиция: Други периферни и комуникационни устройства11. Позиция Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване

  Референтен номер: 00640-2013-0006
  Виж повече
 • гр. Кресна

  „Поддръжка на офис техниката /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS…

  Договор за възлагане на услуга с предмет: „Поддръжка на офис техниката /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок/ и доставка чрез закупуване на резервни части за офис техника” за нуждите на ТП „ДГС Кресна”

  Референтен номер: 02724-2015-0195
  Виж повече
 • с. Звездец

  „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за служителите на ТП "ДГС Звездец" за срок от…

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за служителите на ТП "ДГС Звездец" за срок от една година”.Ваучерите за храна следва да съдържат всички реквизити съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредба 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор (посл. изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на финансите, наричана по-долу и Наредба 7 от…

  Референтен номер: 02716-2015-0065
  Виж повече
 • гр. Сливен

  "Избор на изпълнител за изпълнение на дейностите за създаване на географска информационна система (ГИС) , мобилно приложение и интерактивна онлайн…

  Договор №ОПОС3-45/14.09.2015 г.е с предмет "Създаване на географска информационна система (ГИС) , мобилно приложение и интерактивна онлайн карта на парка с GPS данни" по проект "Устойчиво управление и устройство на Природен парк "Сините камъни" гр. Сливен", като това включва:1.Създаване на ГИС база даднни за парка; 2. Създаване на структура на база данни и мобилно приложение за събиране на полеви данни за биологичното разнообразие; 3. Интерактивна онлайн карта на парка с GPS данни

  Референтен номер: 01556-2015-0003
  Виж повече
 • гр. София

  "Доставка на техника - компютри, принтери, мултимедии и копирни машини за нуждите на РЦДО-гр. Хасково - поръчка с пореден №3“,…

  "Доставка на техника - компютри, принтери, мултимедии и копирни машини за нуждите на РЦДО-гр. Хасково - поръчка с пореден №3“, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение №ЗОП–3/2015 г. с предмет „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника”

  Референтен номер: 00062-2014-0015
  Виж повече