1 - 5 от 19019 поръчки

 • България 1 154 000 BGN

  „Закупуване на необходим брой лицензи за български лични документи (БЛД) - невидима постоянна информация, използвана за вграждане в защитните графични…

  Възложителят предвижда да закупи лицензи за български лични документи /БЛД/ както следва: Лиценз за невидима постоянна информация 1 600 000 броя за 24 месеца, 700 000 броя за 12 месеца, общо 2 300 000 броя. Лиценз за невидима лична информация 5 300 000 броя за 24 месеца, 3 000 000 броя за 12 месеца, общо 8 300 000 броя.

  Референтен номер: 00752-2018-0042
  Виж повече
 • гр. Пловдив 0 (

  „Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр.…

  УСТАНОВКА ЗА ПОВЪРХНОСТЕН ПЛАЗМОНЕН РЕЗОНАНС – 1бр.
  БИОРЕАКТОРИ - 5 бр
  ЛАМИНАРЕН БОКС - 1 бр.
  ЛАБОРАТОРЕН ИНКУБАТОР С КЛАТАЧКА – 1 бр.
  CO2 ИНКУБАТОР – 1бр;
  ВЕРТИКАЛЕН ФРИЗЕР -80оС -1бр;
  ФЛУОРИМЕТЪР – 1бр;
  ПРЕЦИЗНИ ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ ЗА АНАЛИТИЧНА РАБОТА - 2 бр:
  ПРОФИЛОМЕР – 1бр;
  КВАРЦ-КРИСТАЛНА МИКРОВЕМИКРОВЕЗНА С ЕЛИПСОМЕТРИЧНА ПРИСТАВКА – 1бр;
  ВЕРТИКАЛЕН АВТОКЛАВ – 1бр;
  МНОГОМРЕЖОВИ ЧЕТЕЦ – 1бр;
  ЕЛЕКТРОПОРАТОР ЗА БАКТЕРИИ И ДРОЖДИ – 1бр;
  СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНИ АНАЛИЗИ НА ПРОТЕИНИ И НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ - 1бр;
  АВТОМАТИЧНИ ПИПЕТИ ЗА АНАЛИТИЧНА РАБОТА- 6 бр;
  СИСТЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УЛТРАЧИСТА ВОДА – 2бр;
  АПАРАТ ЗА PCR АНАЛИЗ С ГРАДИЕНТЕН БЛОК – 1бр;
  ХОМОГЕНИЗАТОР – 1бр;
  ЦЕНТРОФУГИ- 3 бр;
  ИНВЕРСИОНЕН АВТОМАТИЧЕН МИКСЕР- 1бр;
  ТЕРМОСТАТ С ОХЛАЖДАНЕ- 1бр;
  ГЕНЕРАТОР ЗА ЛЕД- 1бр;
  ДЮАРОВ…

  Референтен номер: 00858-2019-0004
  Виж повече
 • България 3 250 BGN

  Доставка на китове, реактиви, хранителни среди, клетъчни култури и консумативи по проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към МОН по…

  Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на китове, реактиви, хранителни среди, клетъчни култури и консумативи по проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към МОН по три обособени позиции.Обособена позиция №1 Клетъчни култури – 2 броя; Обособена позиция №2 Хранителни среди DMEM – 30 опаковки; Обособена позиция №3 Реактиви молекулярна биология и клетъчни култури – 3 опаковки.Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост. Посочените количества в конкурсната документация са прогнозни, за…

  Референтен номер: 00983-2019-0005
  Виж повече
 • България 85 610 BGN

  Доставка на дентални материали, инструменти и оборудване за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина при МУ “Проф.…

  Предмет на поръчката е избор на изпълнител/и за доставка на дент. мат-ли, инструменти и обор-не за нуждите на учебния процес във Факултета по дентална медицина при МУ “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна, по десет обос. поз-ии, подробно описани в техн. спец-я (Прил. №1 от док-ята). Кол-вото на доставките се определя от Възл-ля в зависимост от конкр. потребности и фин. обезпеченост. Посочените кол-ва в док-ята са прогнозни - за две години и ще служат при оценяване на офертите. Възл-лят не е обвързан със задължението да ги поръча в пълен обем, като си запазва правото да поръчва повече и/или по-малко от…

  Референтен номер: 00983-2018-0039
  Виж повече
 • България

  Доставка на резервни части за електрическото оборудване на електрически локомотиви,серии 43,44 и 45 за едногодишен период, включваща 8/осем/ обособени позиции

  Доставка на резервни части за електрическото оборудване на електрически локомотиви, серии 43,44 и 45, за едногодишен период, включваща 8 /осем/ обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1 – Доставка на изключватели за електрически локомотиви серии 43, 44 и 45;
  Обособена позиция № 2 – Доставка на изолатори за електрически локомотиви серии 43, 44 и 45;
  Обособена позиция № 3 – Доставка на камери за електрически локомотиви серии 43, 44 и 45;
  Обособена позиция № 4 – Доставка на контакти за електрически локомотиви серии 43, 44 и 45;
  Обособена позиция № 5 – Доставка на контактори за електрически локомотиви серии 43, 44 и 45 ;
  Обособена…

  Референтен номер: 01605-2018-0018
  Виж повече