1 - 5 от 18252 поръчки

 • България 8 800 (

  Доставка, монтаж и инсталация на сървър за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора

  Сървърът, предмет на настоящата поръчка е необходим за обслужване на всички структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Възложителят подробно е описал и посоченил задължителните и минимални характеристики и параметри, на които трябва да отговаря сървъра. В предмета на поръчката е включен и доставка на 1 бр. UPS. Доставката ще се извърши чрез покупка на техниката, предмет на поръчката, и ще се монтира и инсталира в сървърно помещение - Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град. Техниката, предмет на поръчката, се доставя франко Тракийски университет гр. Стара Загора – Ректорат, сървърно помещение, Студентски град.

  Референтен номер: 00373-2018-0040
  Виж повече
 • България 2 100 BGN

  „Доставка на оръжия (вкл. ловно), муниции, оптически прибори, аксесоари и части за тях”, при обособени позиции за всеки един пордукт,…

  „Доставка на оръжия (вкл. ловно), муниции, оптически прибори, аксесоари и части за тях”, при обособени позиции за всеки един пордукт, както следва:
  За позиция № 1:
  „Доставка, чрез закупуване, на 5 (пет) броя ловни камери – фабрично нови, еднакви по вид и технически показатели, от типа „фотокапани” необходими за ловно-стопанските, охранителните и научно-изследователската дейности на ТП „ДЛС Тракия”.”

  Референтен номер: 02718-2018-0216
  Виж повече
 • България 540 000 BGN

  Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции

  Предметът на поръчката включва доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции: oбособена позиция 1 – „Доставка на оригинални консумативи за печатащи и копирни устройства с марка Lexmark; oбособена позиция 2 – „Доставка на оригинални или съвместими консумативи за печатащи и копирни устройствa“. Срок за изпълнение на поръчката: до 36 месеца от датата на сключване на договора или от изчерпване на финансовия му ресурс на Възложителя. Всички доставки ще бъдат уточнявани и ще се заявяват писмено по факс или по електронен път. Срокът за изпълнение на заявките е до 5…

  Референтен номер: 00276-2018-0011
  Виж повече
 • България 82 205 BGN

  Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника

  Предлаганите консумативи трябва да са нови, неупотребявани и нерециклирани, в оригинални фабрични опаковки, те трябва да отговарят на посоченото от възложителя описание - да бъде спазено съчетанието букви/цифри при продуктовия номер, съгласно Техническата спецификация или на напълно еквивалентен технически продуктов номер, изрично деклариран от производителя. Те трябва да отговарят на техническите изисквания, приложени в документацията. Договорът влиза в сила от от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя и е със срок на действие 12 (дванадесет) месеца или до изчерпване на стойността на договора. Срокът за извършване на доставките, предмет на договора, е до 45 (четиридесет и пет) календарни…

  Референтен номер: 00193-2018-0011
  Виж повече
 • България 72 100 BGN

  Доставка на трактор и прикачен инвентар

  Предметът включва:
  Доставка на 1 бр. трактор с ремарке, съгласно изискванията посочени в ТЗ № 18.ЛЗ.ТЗ.568, включително оборудван с дъска за сняг.
  Гаранционният срок да е минимум 24 /двадест и четири/ месеца или 1 500 /хиляда и петстотин/ моточаса, като всички разходи за бързоизносващи се детайли и консумативи, както и труда за тяхната замяна през времето на гаранционния период са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Към датата на доставка не трябва да са изтекли повече от 12 месеца от датата на производство на трактора.

  Референтен номер: 00353-2018-0151
  Виж повече