1 - 5 от 19507 поръчки

 • България 0 (

  „Доставка на медицински изделия(консумативи, превързочни и хирургични материали), реактиви и консумативи за клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ „Д-р Стойчо…

  Поръчката вкл. 386 бр. медицински консумативи, шевни, превързочни и др.
  общоболнични изделия и консумативи в 29 обособени позиции и 16 бр. .
  реактиви и консумативи за клинична лаборатория в 2 обособени позиции,
  описани в Тех. спецификация.
  ОП 1 вкл. 45 номенклатури; ОП 2 вкл. 5 номенклатури; ОП 3 вкл. 12
  номенклатури; ОП 4 вкл. 14 номенклатури; ОП 5 вкл. 9 номенклатури; ОП 6
  вкл. 8 номенклатури; ОП 7 вкл. 52 номенклатури; ОП 8-9 вкл. вкл. по 10
  номенклатури;ОП 10 вкл. 15 номенклатури; ОП 11-12 вкл. по 2
  номенклатури; ОП 13 вкл. 14 номенклатури; ОП 14 вкл. 9 номенклатури; ОП
  15 вкл. 7 номенклатури; ОП 16 вкл. 8 номенклатури; ОП…

  Референтен номер: 01007-2019-0003
  Виж повече
 • България 44 300 BGN

  Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – София по проект „Национален център по мехатроника ... продължава…

  Предметът на поръчката е „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – София по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по обособени позиции:
  обособена позиция № 1: Доставка на специализирано технологично оборудване
  обособена позиция № 2: Доставка на специализирано изследователско работно място
  обособена позиция № 3: Доставка на система вентилаторна за генериране на въздушен поток
  обособена позиция № 4: Доставка на електро-хидравличен стенд
  обособена позиция № 5: Доставка на комплекс /стендове, софтуер и хардуер/ за симулация и изследване на възли и агрегати на жп обекти.
  Доставяното оборудване ще се използва…

  Референтен номер: 00193-2019-0004
  Виж повече
 • гр. Благоевград 55 758 BGN

  Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по обособени позиции:

  „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи съгласно приложение № 1 от документацията за участие“;
  Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи съгласно приложение № 2 от документацията за участие“.
  Съгласно обхвата на поръчката, изпълнителят трябва да осигури възможността за доставка на необходимите канцеларски материали и офис консумативи след заявка от страна на възложителя в срок от 1 (един) работен ден.
  Участниците правят своите предложения съобразно Приложение №1 за Обособена позиция № 1 и Приложение №2 за Обособена позиция № 2, в които са посочени съответните количества…

  Референтен номер: 00109-2019-0002
  Виж повече
 • България 3 500 000 (

  Периодична доставка на медицинско оборудване

  Периодична доставка на медицинско оборудване

  Референтен номер: 00085-2019-0005
  Виж повече
 • България 103 819 (

  Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020“, с включени три обособени позиции

  по Обособена позиция №1 се включват: Дейност 1 Доставка, която включва доставка на софтуерни продукти и Дейност 2 Интеграция на Abbyy Finereader 14 Corporate в среда на Възложителя. Обхватът на дейностите и изисквания към изпълнението на поръчката са съгласно Техническата спецификация – Приложение №1.1.
  по Обособена позиция №2 се включват: Дейност 1 Доставка, която включва доставка продукти/техника, включително гаранционна поддръжка на доставените продукти/техника от 12 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка. Обхватът на дейностите и изисквания към изпълнението на поръчката са съгл. Технич. спецификация –Прил. 1.2
  по Обособена позиция №3 се включват: Дейност 1 Доставка, която включва доставка…

  Референтен номер: 00258-2019-0004
  Виж повече