1 - 5 от 17519 поръчки

 • България 9 845 BGN

  Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции:

  Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки – канцеларски материали, осъществявани чрез покупка.При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на канцеларски материали, като папки и класьори за документи; кутии и кашони за архивиране, различни видове бланки и формуляр; лепящи средства; телбоди; перфоратори; ножици; кламери, пишещи, рисуващи и чертожни средства; различни видове хартия, тетрадки, пощенски пликове и др. Пълно описание на канцеларските материали и техните количества, необходими на Възложителя и изискванията към тях са описани в Технически спецификации по позиции, неразделна част от условията за участие.

  Референтен номер: 00030-2018-0009
  Виж повече
 • България 0 (

  "Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект "Изграждане и развитие на Център за върхови…

  Предметът на настоящата поръчка е доставка, чрез покупка на канцеларски материали. Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски и офис материали; Обособена позиция № 3: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Артиколите, включени в предметния обхват на поръчката са подробно описани в техническите спецификации от документацията за участие. Доставките ще се извършват по изпратена от съответния възложителя заявка до достигане на съответните суми по договорте за обособените…

  Референтен номер: 00640-2018-0014
  Виж повече
 • България 196 940 BGN

  Доставка на хартиени формуляри формат А4, офсетов печат в два цвята

  Доставка на хартиени формуляри формат А4, офсетов печат в два цвята, с прогнозни количества за срок от 24 месеца от 17 200 000 броя.

  Референтен номер: 00922-2018-0001
  Виж повече
 • България 205 500 BGN

  Доставка на пощенски пликове за автоматично влагане в пликоваща машина

  Доставка на пощенски пликове за автоматично влагане в пликоваща машина, с прогнозни количества за срок от 24 месеца от 8 477 000 броя

  Референтен номер: 00922-2018-0002
  Виж повече
 • България 0 (

  Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара…

  „Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции: - обособена позиция № 1 „Реактиви“; - обособена позиция № 2 „Консумативи“; - обособена позиция № 3 „Лабораторна стъклария, медицински, лабораторни продукти“; - обособена позиция № 4 „Хранителни среди: филтри“; - обособена позиция № 5 „Тестове за молекулярна биология“; - обособена позиция № 6 „Китове“; - обособена позиция № 7 „Реактиви за апарат KjeltecTM 8400“; - обособена позиция № 8 „Реактиви за апарат HPLC“.

  Референтен номер: 00373-2018-0030
  Виж повече