3706 - 3710 от 22101 поръчки

 • гр. Варна 7 000 BGN

  “Доставка и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна…

  Предметът на обществената поръчка е доставка и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна по шест обособени позиции“, както следва: - Обособена позиция №1: Апаратура за четене на микроямкови плаки – 7 300,00 (седем хиляди и триста) лв. без ДДС; - Обособена позиция №2: Нискоенергиен лазер – 4 200,00 (четири хиляди и двеста) лв. без ДДС; - Обособена позиция №3: Лиофилизатор – 24 000,00 (двадесет и четири хиляди) лв. без ДДС; - Обособена позиция №4: Термовизионна камера –850,00 (осемстотин и петдесет) лв. без ДДС; - Обособена позиция №5: Лабораторно…

  Референтен номер: 00983-2018-0032
  Виж повече
 • България 73 963 (

  „Доставка на машина за 3D биопринтиране с пневматично и бутално екструдиране за нуждите на Медицински университет – Пловдив ”

  Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на един брой машина за 3D биопринтиране с пневматично и бутално екструдиране за нуждите на Медицински университет – Пловдив, включително софтуер и стартов кит.

  Референтен номер: 00512-2018-0022
  Виж повече
 • България 0 (

  ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ "Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ" АД

  Предметът на поръчката обхваща доставка на лекарствени продукти на лечебното заведение с прогнозно количество съгласно Техническата спецификация - Приложение №2 от документацията за участие. Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост.

  Референтен номер: 00733-2018-0008
  Виж повече
 • България 1 000 000 (

  „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“

  Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнение на доставка с предмет „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“. Процедурата е разделена на 8 обособени позиции, като по всяка от тях следва да се сключи рамково споразумение с 1 изпълнител, в което не са определени всички условия.

  Референтен номер:
  Сектори:
  Машиностроене и технологично оборудване
  Транспортни услуги Виж повече
 • България 0 BGN

  ,,Доставка на полицейски униформи - светлоотразителни жилетки''

  ,,Доставка на полицейски униформи - светлоотразителни жилетки'' в количества по артикули, както следва:
  Артикул 1 – Светлоотразителни жилетки с надпис ПОЛИЦИЯ - 1 000 бр.;
  Артикул 2 – Светлоотразителни жилетки с надпис ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ - 5 000 бр.;
  Артикул 3 – Светлоотразителни жилетки с надпис ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - 4 200 бр.;
  Артикул 4 – Светлоотразителни жилетки с надпис ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ - 6 000 бр.;
  Артикул 5 – Светлоотразителни жилетки с надпис ЖАНДАРМЕРИЯ - 3 000 бр.;
  Артикул 6 – Светлоотразителни жилетки с надпис МИГРАЦИЯ - 1 200 бр.;
  Артикул 7 – Светлоотразителни жилетки с надпис ПБЗН - 3 000 бр.;

  Референтен номер: 02851-2018-0003
  Виж повече
 • Изтеглете детайлни указания и цялата необходима документация за кандидатстване за избраната от Вас обществена поръчка само за 6 лв. с ДДС.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с всички необходими документи.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.co

  Пълна информация за актуални и възложени поръчки с подобен предмет на дейност за последните 12 месеца само за 6 лв. с ДДС. е достъпна в рамките на няколко клика! За всяка възложена поръчка информацията включва и наименование и адрес на изпълнителите на подобните поръчки.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с детайли за актуални и възложени поръчки с подобен предмет и насоченост.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.co