3826 - 3830 от 21405 поръчки

 • България 83 641 BGN

  Доставка и монтаж на осем броя компенсиращи шунтови реактори за ограничаване на отдаваната в електроразпределителната мрежа реактивна енергия от електрозахранващи…

  Обществената поръчка е за предварително проучване и доставка на компенсиращи шунтови реактори с подходяща мощност за всяка кабелна линия, съгласно Техническата спецификация - Приложение 1 към документацията за участие, достъпна в електронен вид на адрес: https://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/shuntovi-reaktori/, избор и доставка на автоматични прекъсвачи с лят корпус и кабели с подходящи сечения за присъединяване на компенсиращите шунтови реактори към Разпределителни уредби Ниско напрежение, пусково наладъчни работи, въвеждане в експлоатация, функционални проби и обучение на експлоатационния персонал. Доставеното и монтирано оборудване следва да е в пълно съответствие с изискванията на възложителя, описани в Техническата спецификация - Приложение 1 към документацията за участие, достъпна…

  Референтен номер: 00423-2018-0013
  Виж повече
 • България 104 500 BGN

  Демонтаж на съществуващ въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат към климатични системи и външно трасе на захранващ тръбопровод, доставка и монтаж на нов…

  Предмет на настоящата обществена поръчка включва демонтаж на съществуващ въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат към климатични системи и външно трасе на захранващ тръбопровод, доставка и монтаж на нов въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат към климатични системи и външно трасе на захранващ тръбопровод, с минимални технически изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация и сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок, който не може да бъде по-малък от 2 години /24 месеца/.

  Референтен номер: 01848-2018-0001
  Виж повече
 • България 475 000 BGN

  “Доставка на 2 броя топлинни бариери за главни циркулационни помпи ГЦП-195М”

  Обществена поръчка с предмет: “Доставка на 2 броя топлинни бариери за главни циркулационни помпи ГЦП-195М” включва доставка на 2 бр. топлинни бариери за главни циркулационни помпи ГЦП-195М, монтирани на блокове 5 и 6 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Необходимото количество, размери и технически характеристики са посочени в Техническа спецификация№2016.30.РО.YD.ТСП.1376.

  Референтен номер: 00353-2017-0148
  Виж повече
 • България 5 051 (

  Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви

  Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя

  Референтен номер: 00468-2018-0005
  Виж повече
 • гр. София 410 625 BGN

  Доставка на служебни автомобили с нормална проходимост, тип комби

  Доставка чрез покупка на 15 (петнадесет) броя леки автомобили с нормална проходимост, тип комби, среден клас.

  Референтен номер: 00578-2018-0003
  Виж повече