1 - 5 от 2281 поръчки

 • България

  Доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на водогрейни котли с економайзери с мощност по…

  Доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на водогрейни котли с економайзери с мощност по 19 + 1 MW и прилежащите им системи

  Референтен номер: 00129-2017-0009
  Виж повече
 • България 80 000 BGN

  „Доставка на средства и съоръжения за защита на птици по проект „LIFE BIRDS ON POWER LINES“, LIFE16 NAT/BG/000612, съфинансиран от…

  Обект на настоящата поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет доставката на средства и съоръжения за защита на птици. Предметът на поръчката е разделен на 5 обособени позиции, които обхващат доставката на: по ОП№1: птицезащитни приспособления за кацане на птици (кацалки; по ОП№2: птицезащитни дивертори за монтаж върху неизолирани алуминиево-стоманени проводници; по ОП№3: птицезащитни решетки за изолаторни вериги СрН; по ОП№4: метални щъркобрани за стоманено-решетъчни стълбове за ВЕЛ 20kV; по ОП№5: птицезащитни покрития за носещи изолатори 20 kV, за монтиране на открито. Доставките по…

  Референтен номер: 01467-2018-0085
  Виж повече
 • гр. Тервел 3 468 BGN

  Доставка на специализиран дълготраен спрей за маркиране

  Общо 485 бр., както следва-420 бр. оранжев цвят – сигнален, неонов цвят, който ярко контастира и се забелязва лесно;-15 бр. кафяв цвят – матов; -50 бр. жълт цвят – матов;

  Референтен номер: 02711-2019-0062
  Виж повече
 • България 393 092 BGN

  Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй от колона 202…

  Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй от колона 202 до колона 287. Дейностите по настоящата поръчка включват възстановяване на нарушена топлоизолация и хидроизолиране на въздушен участък от отоплителната мрежа на гр. Козлодуй, съгласно Техническо задания №16.ТС.ТЗ.03.

  Референтен номер: 00353-2018-0110
  Виж повече
 • България 6 200 (

  Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъщесвяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП…

  Предмета на поръчката включва доставка на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДГС "Момчилград". Описание на артикулите се съдържат в "Техническа спецификация - Приложение №2 от документацията за участие.

  Референтен номер: 02718-2018-0226
  Виж повече