556 - 559 от 559 поръчки

 • гр. София

  “Избор на подизпълнител за организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции и професионална квалификация за служители на „Софийска вода”…

  Настоящата информация е за сключени договори за следните обособени позиции: Обособена позиция 2 – Обучение по КК1 "Умение за водене на преговори".Обособена позиция 3 – Обучение по КК1 "Комуникация с клиенти".Обособена позиция 5 – Обучение по КК5 "Обучение за обучаващи".Обособена позиция 6 – Обучение по КК5 "Изграждане на екипи".Обособена позиция 7 – Обучение по КК7 "Управление на проекти и процеси".

  Референтен номер: 00435-2013-0064
  Виж повече
 • гр. София

  “ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИЗИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА МОДЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОГОВОР BG051PO001-3.3.06-0014: “ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО…

  “ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИЗИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА МОДЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОГОВОР BG051PO001-3.3.06-0014: “ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ” С БЕНЕФИЦИЕНТ ХТМУ- ГР.СОФИЯ”

  Референтен номер: 00891-2013-0004
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставка на информационно-учебни ресурси и носители за създаване на специализирана книжна сбирка и виртуална библиотека по Библиотечно-информационни науки, комуникации и…

  „Доставка на информационно-учебни ресурси и носители за създаване на специализирана книжна сбирка и виртуална библиотека по Библиотечно-информационни науки, комуникации и културно наследство", в рамките на проект “Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство”, договор BG051PO001-4.3.04-0039.

  Референтен номер: 01412-2013-0008
  Виж повече
 • гр. Исперих

  ”Изготвяне на проучвания, изследвания и анализи” по позиции, както следва: Позиция 1 „Изготвяне на функционален анализ на общинска администрация –…

  Изготвяне на проучвания, изследвания и анализи, свързана с изпълнение на дейности по Проект „Подобряване ефективността и ефикасността от работата на Общинска администрация Исперих“ на Община Исперих, Договор № 13-11-14/15.10.2013 г., на община Исперих, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Настоящата обществена поръчка е услуга с предмет: "Изготвяне на проучвания, изследвания и анализи“ по 4 обособени позиции:Позиция 1 Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ, включително: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; формулиране на препоръки за подобрение и план за действие за оптимизиране на…

  Референтен номер: 00864-2014-0001
  Виж повече