1 - 5 от 2051 поръчки

 • България 0 (

  Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Добрич и прилежащи площи

  Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Добрич и прилежащи площи

  Референтен номер: 00145-2018-0172
  Виж повече
 • България 317 000 BGN

  „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на община Горна Малина до регионално депо за неопасни отпадъци…

  Предметът на обществената поръчка е : „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на община Горна Малина до регионално депо за неопасни отпадъци в местността „Умен дол” в землището на с. Горна Малина”.
  Сметосъбирането и сметоизвозването ще се извършва на територията на община Горна Малина по наряди, описани в Техническата спецификация.
  Битовите отпадъци, генерирани на територията на община Горна Малина, следва да се извозват за депониране на регионално депо за неопасни отпадъци в м. "Умен дол", находящо се в землището на с. Горна Малина, само и единствено в случай на настъпили извънредни ситуации - на други регионални депа.

  Референтен номер: 00747-2018-0007
  Виж повече
 • България 34 100 BGN

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2019 година” с пет обособени позиции

  В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по снегопочистване на общински пътища на територията на община Провадия и снегопочистване и опесъчаване на улиците на територията на гр. Провадия

  Референтен номер: 00392-2018-0022
  Виж повече
 • България 2 975 BGN

  „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на община Иваново по обособени позиции” за зимен период 2018/2019 г.

  Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на община Иваново по обособени позиции” за зимен период 2018/2019 г. Обхваща дейности по зимно поддържане и снегопочистване на 107,277 км. улична пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в 13 самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване.

  Референтен номер: 00474-2018-0010
  Виж повече
 • България 1 721 BGN

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на oбщина Иваново по обособени позиции” за зимен период 2018/2019 г.

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на oбщина Иваново по обособени позиции” за зимен период 2018/2019 г. Обхваща дейности по зимно поддържане и снегопочистване на 103,4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в 19 самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване.

  Референтен номер: 00474-2018-0008
  Виж повече