1 - 5 от 2128 поръчки

 • гр. Добрич 0 (

  Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Колеж Добрич - структурно звено на ШУ…

  Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Колеж Добрич-структурно звено на ШУ "Епископ К. Преславски"

  Референтен номер: 00251-2019-0002
  Виж повече
 • България 135 000 (

  Доставка на питейна вода и предоставяне на ВиК услуги за нуждите на Община Кубрат и второстепенни разпоредители с бюджет

  Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти, собственост на Община Кубрат и второстепенни разпоредители с бюджет, находящи се на територията на община, съгласно списък по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 2/две/ години. Прогнозно количество - 30 000 куб.м.

  Референтен номер: 00803-2019-0001
  Виж повече
 • България 2 927 981 (

  СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА СВОГЕ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО КОСТИНБРОД.

  СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА СВОГЕ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО КОСТИНБРОД.
  Дейностите сметосъбиране и сметоизвозване са свързани с твърдите битови отпадъци, генерирани на територията на Община Своге.

  Референтен номер: 00227-2018-0028
  Виж повече
 • България 0 (

  „Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръговата икономика на Република България за периода 2021 – 2027…

  Предметът на настоящата поръчка е „Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръговата икономика на Република България за периода 2021 – 2027 г.“

  Референтен номер: 00258-2018-0030
  Виж повече
 • България 0 (

  ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА ОБЕКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕПР ПАЗАРДЖИК - ОБЩИНА ПЕЩЕРА

  Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчна вода за обект на територията на МЕПР Пазарджик - община Пещера: п/ст Пещера 110/20 kV - гр.Пещера, за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора.

  Референтен номер: 01379-2019-0014
  Виж повече