1 - 5 от 2202 поръчки

 • България 3 300 000 (

  Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в град Меричлери, 25 села в община Димитровград, кварталите „Марийно”,…

  Дейностите, включени в обхвата на поръчката са:1. Сметосъбиране и сметоизвозване в град в Меричлери, 25 села в община Димитровград, кварталите „Марийно”, „Вулкан”, „Черноконево”, „Изток”, „Габера”, търговски и индустриални зони по общинската и републиканска пътна мрежа на територията на община Димитровград - битови отпадъци в количество около 6000 тона.2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в град Меричлери, 25 села в община Димитровград, кварталите „Марийно”, „Вулкан”, „Черноконево”, „Изток”, „Габера”, търговски и индустриални зони по общинската и републиканска пътна мрежа на територията на община Димитровград - улични и тротоарни площи около 120 дка.3. Ликвидиране на микросметища и почистване коритата на дерета…

  Референтен номер: 00068-2018-0012
  Виж повече
 • България 250 000 BGN

  “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Община Аксаково"

  Предметът на обществената поръчка предвижда доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Община Аксаково, съгласно Приложение №1 „Списък на обектите на Община Аксаково, до които ще се доставя вода“, неразделна част от Решението за откриване на процедура.

  Референтен номер: 00237-2019-0001
  Виж повече
 • България 1 040 300 BGN

  "Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите…

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет - София и неговите звена в гр. София, гр. Враца и гр. Китен по следните обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 - Звена, находящи се на територията на гр. София, както следва: Медицински факултет - сградата на МБК; Факултет по дентална медицина; Фармацевтичен факултет; Медицински колеж - София; Централна медицинска библиотека; Център по езиково обучение, физическо възпитание и спорт; СОССБОС - ж.к."Лозенец" - бл.№6 и ж.к. "Студентски град" - блокове №№ 7; 11; 25; 40Б; 53А; 56A;…

  Референтен номер: 00398-2019-0001
  Виж повече
 • България 185 858 BGN

  Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо Костинброд

  Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо Костинброд. Съгласно Комплексно разрешително № 399-Н1/2016г., във връзка с Решение №399-Н1-И0-А0/2016г., издадено на основание чл. 120, ал.1, предложение първо, във връзка с чл.117, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/25.09.2002г., изм. и доп. ДВ бр.32/24.04.2012г., посл.изм., ДВ, бр.101/22.12.2015г.), и чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС №238/02.10.2009г., обн., ДВ, бр.80/09.10.2009г., посл.изм.бр.5/19.01.2016г.) на Изпълнителна агенция по околна среда , оператор на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница,…

  Референтен номер: 00227-2019-0008
  Виж повече
 • България 40 000 (

  доставка на вода за напояване на парк "Врана" през 2019г.

  Доставка на вода за напояване на парк "Врана" през 2019г.

  Референтен номер: 00087-2019-0029
  Виж повече