×

Филтри:

Сектор: Отбрана и сигурност

561 - 563 от 563 поръчки

 • България

  „Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение по проект „Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от пожари в горския…

  Целта на проекта е да се изгради противопожарна видеонаблюдателна кула в горския фонд на землището на с. Чавдар, община Чавдар, Поземлен имот № 070019, и отдалечен контролен център на територията на сградата на община Чавдар, с. Чавдар.Основната част на проекта е стоманорешетъчен стълб, с монтирана апаратура за навременно информиране за горски пожари в района, обхващан от термокамерите.Доставка на оборудване за контролен център с описана в проекта апаратура за контрол и наблюдение на териториите в обхвата на камерите.На територията на строителната площадка е предвидено да се изгради противопожарна кула за термално наблюдение. Кулата / съоръжението / се състои от фундамент и…

  Референтен номер: 00593-2013-0003
  Виж повече
 • гр. София

  “Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства в рамките на проект „Подобряване на условията на труд в „Софиягаз”…

  Настоящият договор е сключен с цел осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства за служителите на "Софиягаз" ЕАД в рамките на проект „Подобряване на условията на труд в „Софиягаз” ЕАД”, финансиран чрез договор ESF – 2303-01-01026” и при спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3/19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства (ЛПС) на работното място. Предвидените за доставка специално работно облекло и ЛПС отговарят на изискванията и нормите за осигуряване на безопасност и опазване на здравето съгласно посоченото в нормативните актове,…

  Референтен номер: 02326-2013-0002
  Виж повече
 • гр. Козлодуй

  Доставка на материали, производство на CHESTERTON COMPANY

  Доставка на материали, производство на CHESTERTON COMPANY

  Референтен номер: 00353-2014-0054
  Виж повече