58031 - 58035 от 60669 поръчки

 • гр. Ардино

  „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по обект: „Реконструкция и рехабилитация на местен…

  ДОГОВОР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

  Референтен номер: 00532-2014-0007
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  «ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДВА БРОЯ АПАРАТИ ЗА УЛТРАЗВУКОВА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ «СВЕТИ ГЕОРГИ»…

  доставка на два броя апарати за ултразвукова образна диагностика и включва :Доставка на многофункционален стационарен ултразвуков апарат с цветен доплер с приложение в кардиологията и многофункционален стационарен ултразвуков апарат с цветен доплер, съгласно техническа спецификация Приложение № 1 за нуждите на ДКЦ „СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ;Монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставената апаратура;Обучение за работа с доставената апаратура;Гаранционно обслужване на доставената апаратура Апаратурата трябва да отговаря на изискванията на Възложителя съгласно Техническа спецификация - Приложение № 1

  Референтен номер: 00898-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Разград

  „Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на рекламен трансперант и изработване на…

  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу заплащане на цената за изпълнение на договора, надлежно да изпълни услуга с предмет осъществяване на мерки за публичност и информираност по проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интрегрирано градско развитие”, съфинансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности, които са свързани с предоставянето на услугата, предмет на договора:•Публикации в местната/регионалната печатна преса – 2 броя;•организиране на две пресконференции - встъпителна и заключителна, вкл. информационни материали за участниците, кафе-пауза, озвучаване, мултимедия, прессъобщения (минимум 20 участници);•изработка, доставка и монтаж на транспарант,…

  Референтен номер: 00338-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Върбица

  „Строително-монтажни работи по изграждане на игрище за минифутбол и тенис на корт , УПИ IV, кв.2, гр.Върбица, община Върбица”

  Целта на проекта е реконструкция на съществуващо футболно игрище в спортен комплекс с игрище за минифутбол, игрище за тенис на корт и писта за бягане.Предвижда се изграждане на две оградени игрища с изкуствена настилка за минифутбол и тенис на корт , с пейки за зрители и играчи. Оформяне на паркинг към спортните обекти , рехабилитация на съществуваща зелена система и обогатяването и с нови видове, играждане на писта за бягане около спортните обекти и осветление на игрищата.

  Референтен номер: 00965-2014-0006
  Виж повече
 • гр. Перник

  "Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Перник"

  "Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Перник"

  Референтен номер: 00145-2014-0071
  Виж повече