58031 - 58035 от 58087 поръчки

 • гр. София

  “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАА, находящи се в гр. Кърджали”

  Договор № 182/24.02.2014 г. сключен между "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Кърджали и "Регионален държавен архив" - Пловдив с предмет: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАА, находящи се в гр. Кърджали, ул. "Софроний Врачански" № 3 за срок от 2 (две ) години.

  Референтен номер: 01463-2013-0011
  Виж повече
 • гр. София

  “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАА, находящи се в гр. Пловдив”

  Договор № 172/21.02.2014 г. сключен между "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив и "Регионален държавен архив" - Пловдив с предмет: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАА, находящи се в гр. Пловдив, ул. "Кракра" № 9-11 за срок от 2 (две ) години.

  Референтен номер: 01463-2013-0011
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на медицински и превързочни консумативи по две обособени позиции: 1. Доставка на медицински консумативи. 2. Доставка на превързочни консумативи.

  Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински и превързочни консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.Видовете медицински консумативи са обособени в отделна обособена позиция І, в рамките на която са разпределени в пет групи с оглед на предназначението им и са обозначени по номенклатури със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество в техническата спецификация. Видовете…

  Референтен номер: 00243-2013-0008
  Виж повече
 • с. Мирково

  Консултантски услуги за управление на проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012…

  Консултантска дейност по време на изпълнение на проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ, сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ”Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с отговорност относно:1.1. Законосъобразното изпълнение на проекта, съобразено с националното и европейско законодателство, указанията и условията на Програма за развитие на селските райони 2007-2013…

  Референтен номер: 00602-2013-0016
  Виж повече
 • гр. Чепеларе

  „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в с.Проглед /IV-86067/ за зимни периоди от 2013/2014г.…

  Зимното почистване има за цел да премахне или да ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. Това се постига чрез изпълнение на следните работи: снегопочистване, опесъчаване и събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа. Дейността зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване включва следните елементи: 1. Снегопочистване: Разчистване на снежната покривка; Разчистване на снегонавявания, уплътнени снежни пластове е разтопени снежни пластове /киши/. 2. Борба със зимната хлъзгавост по пътищата. При частични заледявания по пътното платно се опесъчават – еднократно в деня опасните места, уточнени и съгласувани с Община Чепеларе и Пътна полиция.…

  Референтен номер: 00064-2013-0007
  Виж повече