58046 - 58050 от 64325 поръчки

 • гр. София

  "Определяне на изпълнителза производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация и други…

  Предмет на настоящата обществена поръчка по обособени позиции (от 1 до 6) е производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация и други средства за сигнализиране на републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата по обособени позиции (от 1 до 6), както следва: - Обособена позиция № 1 СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен - Обособена позиция № 2 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по области…

  Референтен номер: 00044-2014-0002
  Виж повече
 • гр. София

  Предметът на обществената поръчка е „Избор на застраховател на автомобилния парк на Агенция „Пътна инфраструктура”, с две обособени позиции, както…

  Обект на настоящата обществена поръчка е: „Избор на застраховател на автомобилния парк на Агенция „Пътна инфраструктура”, с 2 (две) обособени позиции, съгласно списък с технически данни на автомобилите, обект на застраховане – Приложение № 1 и 2 към документацията. Об. позиция 1–„Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука на местата в автомобила” на моторните превозни средства, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура”; Об. позиция 2–Сключване на застраховка „Автокаско” на моторните превозни средства, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура”. Об. позиция 1, вкл.:1.Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилите на АПИ по списък – Прил. №1, определени по вид.;2.Застраховка „Злополука на местата в автомобила”.…

  Референтен номер: 00044-2014-0036
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставка на апаратура за научно-приложни разработки“ за изпълнението договор BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване на лечебни и…

  „Доставка на апаратура за научно-приложни разработки“ за изпълнението договор BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване на лечебни и ароматни разстения чрез зелени технилогии – „ФитоТех”” обособени позиции: 2. „Доставка на апаратура за високоефективна флаш-хроматография“ 3. „Доставка на апаратура за разпрашително сушене“ 4. „Доставка на апаратура за енкапсулиране на активни субстанции“

  Референтен номер: 00819-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Стара Загора

  „Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара…

  Обществената поръчка „Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”, по която ще се осъществява доставката, предмет на поръчката, обхваща следните обекти на доставка: 1. Регионално депо: 1.1. Компактор за депо - 1 бр.; 1.2. Челен товарач – 1 бр.; 1.3. Колесен багер с права и обратна лопата – 1 бр.; 1.4. Четка за метене с механизъм за почистване – 1 бр.; 1.5. Самозахранващ се мобилен шредер за ЕГО – 1 бр.; 2. Инсталация за МСБТ: 2.1. Многофункционални товарачи – 2 бр.; 2.2. Трактор с 10 тонно…

  Референтен номер: 00774-2014-0008
  Виж повече
 • гр. Панагюрище

  „Периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП ДГС „Панагюрище”.

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на канцеларска хартия и формуляри,пишещи пособия,аксесоари за бюро и папки,доставка на тонер касети за принтери и ксерокс апарати,компютърни аксесоари и компоненти,магнитни и оптични носители на информация.Описание на артикулите по вид и брой се съдържа в Техническото задание–Приложение №1 от тръжната документация за настоящата обществена поръчка.Предлаганите канцеларски материали и офис консумативи трябва да са нови и неупотребявани с доказан произход,придружени със съответните сертификати или декларации за произход и качество от производителя им.Да отговарят на нормативно установените санитарни,хигиенни и други норми.Да отговарят на БДС и/или европейските стандарти и/или еквивалентен за съответния вид продукт.Да се предлагат в…

  Референтен номер: 02718-2014-0202
  Виж повече