58046 - 58050 от 67134 поръчки

 • гр. Малко Търново

  Изработване и монтиране на територията на Природен парк „Странджа“ на:Обособена позиция 1: 60 /шестдесет/ броя дървени информационни табели и 40…

  Изработване и монтиране на територията на Природен парк „Странджа“ на:Обособена позиция 1: 60 /шестдесет/ броя дървени информационни табели и 40 /четиридесет/ броя дървени информационно–указателни табели за защитени местности и природни забележителности Обособена позиция 2: 38 /тридесет и осем/ броя дървени информационни табели, свързани с реализиране на мерки за опазване и възстановяване на целеви видове по Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”“

  Виж повече
 • България

  „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 година по утвърдени маршрути и разписания на територията…

  Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на територията на Община Руен, както до училищата, където ще се осъществява тяхното обучение така и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността.

  Референтен номер: 00274-2014-0027
  Виж повече
 • гр. София

  Инсталиране и внедряване на нови функционални модули към системата за управление на човешките ресурси HeRMes.

  Инсталиране и внедряване на нови функционални модули към системата за управление на човешките ресурси HeRMeS.

  Референтен номер: 00145-2014-0233
  Виж повече
 • България

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Иваново по обособени позиции” за зимен период 2014/2015г.

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Иваново по обособени позиции за зимен период 2014/2015г.

  Референтен номер: 00474-2014-0007
  Виж повече
 • с. Ново село

  Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на спортен комплекс в с. Ново село, общ. Ново село”.

  Строително-монтажните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка, са основната част от изпълнението на проект: „Изграждане на спортен комплекс в с. Ново село, общ. Ново село”, по договор № 05/321/01165 от 27.11.2012 г., сключен между община Ново село и Държавен фонд „Земеделие“.Обектът на строителна интервенция по настоящата дейност е ІІІ-та (трета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗУТ и чл.6, ал.3, т.4 от Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи. За изпълнението на обществена поръчка, предмет на настоящата процедура, от Изпълнителя се очаква да извърши строително-монтажни работи, включващи: „Изграждане на спортен комплекс в…

  Референтен номер: 01246-2013-0003
  Виж повече