60291 - 60295 от 60641 поръчки

 • гр. София

  Осъществяване на оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение…

  Настоящата обществена поръчка е част от проект „Оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС”, финансиран по Операция 5.1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г..Основната цел на договора по настоящата обществена поръчка е насочена към осъществяване на оценка на въздействието на интервенциите по ОПРР 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС.Специфичните цели на услугата са както следва:• Да се изготви независима външна оценка, ориентирана към резултатите,…

  Референтен номер: 00028-2013-0018
  Виж повече
 • гр. София

  „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на ръководството и служители на БИС при служебните пътувания в чужбина”

  „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на ръководството и служители на БИС при служебните пътувания в чужбина”

  Референтен номер: 01600-2013-0001
  Виж повече
 • гр. Смолян

  доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории

  доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории

  Референтен номер: 02744-2013-0002
  Виж повече
 • гр. Тервел

  “ДОСТАВКА НА ЛИНЕЙКА ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР В ГР.ТЕРВЕЛ”

  Избраният изпълнител доставя 1 бр. линейка , оборудвана с базово обзавеждане и оборудване съгласно обявените от възложителя условия.

  Референтен номер: 00110-2013-0024
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  "Проектиране и изграждане на велоалеи" по проект "Модернизация и развитие на устойчив градкси транспорт в град Пловдив", ДБФП No BG161PO001/1.5-03/2011/001,…

  Обществената поръчка с предмет „Проектиране и изграждане на велоалеи” в град Пловдив включва следните етапи: Етап 1 – Изготвяне на инвестиционен (идеен и технически) проект; Етап 2 – Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), съгласно изработеният и одобрен Технически проект. Основни изисквания към проектирането:Да се изготви геодезическо заснемане по дължината на трасетата;Да се направи обследване за носимоспособност на земната основа и оразмеряване на настилаката;Да се търси оптимално нивелетно решение за осигуряване на отводняването и връзка с прилежащите улици и отклонения;Да се изработи геодезически проект за отлагане на трасето;Да се предвидят зауствания в прилежащите улици според всеки конкретен случай;Да се осигури безопасно…

  Референтен номер: 00267-2013-0104
  Виж повече