60291 - 60295 от 62542 поръчки

 • гр. Козлодуй

  "Подмяна на електрически арматури и регулатори по техническа вода за Главни циркулационни помпи на 5 и 6 блок".

  "Подмяна на електрически арматури и регулатори по техническа вода за Главни циркулационни помпи на 5 и 6 блок".Системата за техническо водоснабдяване “неотговорни” потребители в РО (VB) в ЕП2 служи за отвеждане на топлината от работещото оборудване в Реакторно отделение и за осигуряване нормалната работа на част от системите за автоматичен химичен и радиационен контрол. Състои се от помпи и тръбопроводи от/и към консуматорите, разположени в машинна зала. Подмяната на електрическите арматури и регулатори е съгласно работен проект на тема: „Проектиране на електрически арматури и регулатори по техническа вода за Главни циркулационни помпи на 5 и 6 блок” на „АЕЦ Козлодуй”…

  Референтен номер: 00353-2013-0207
  Виж повече
 • гр. София

  Конкретен договор №4643/12.05.2014 г., с предмет: „Доставка на компесиращи устройства за контактна мрежа”, сключен въз основа на рамково споразумение №4151/06.11.2012…

  Конкретен договор №4643/12.05.2014 г. сключен въз основа на рамково споразумение №4151/06.11.2012г.Доставка на моноблокови компенсиращи устройства, комплект със закрепващите възли за монтаж към стоманобетонови стълбове, без въжето за компенсация - 400 бр.

  Референтен номер: 00233-2012-0030
  Виж повече
 • гр. Шумен

  Доставка на нетна активна електрическа енергия

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група от 13 обекта средно напрежение и 73 обекта ниско напрежение на "В и К-Шумен" ООД гр.Шумен за период от 12 месеца.Изпълнителят трябва да е лицинзиран, като търговец на електрическа енергия съгласно чл.39 във връзка с чл.69 и 69а от ЗЕ и координатор на балансираща група. Поради спецификата на работа на Възложителя, предложената от участника цена е единна. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.

  Референтен номер: 00550-2014-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • гр. София

  Конкретен договор №4645/14.05.2014 г., с предмет: „Доставка на медни въжета за контактна мрежа”, сключен въз основа на рамково споразумение №4146/05.11.2012…

  Конкретен договор №4645/14.05.2014 г. сключен въз основа на рамково споразумение №4146/05.11.2012г. с предмет:"Доставка на медни въжета", както следва:1. Гола медна жица тип II – твърда ф 4 мм - 3 000 кг.2. МГВ 95 мм - 19х14х0,67 или (19x16x0,4) - 3 000 кг.

  Референтен номер: 00233-2012-0030
  Виж повече
 • гр. Горна Оряховица

  „Доставка на хранителни продукти за обекти в социалната сфера, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Oбщина Горна Оряховица”, по следните…

  Доставка на хранителни продукти по обособени позиции.

  Референтен номер: 00413-2013-0014
  Виж повече