60296 - 60300 от 65348 поръчки

 • България

  „Рехабилитация на ППС-9Д, 9Е, 9Ж, 9И на КА-9”

  Рехабилитация на ППС-9Д, 9Е, 9Ж, 9И на КА-9 по четири обособени позиции, както следва:- Първа обособена позиция - Рехабилитация на ППС – 9Д- Втора обособена позиция - Рехабилитация на ППС – 9Е - Трета обособена позиция - Рехабилитация на ППС – 9Ж- Четвърта обособена позиция - Рехабилитация на ППС – 9ИНастоящата информация се отнася за първа, трета и четвърта обособена позиция.

  Референтен номер: 00246-2014-0057
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България

  „Доставка на 17 бр. eлектрозадвижвания за валкови сита - ВС220 и 2ВС220”

  Доставка на 17 бр. eлектрозадвижвания за валкови сита - ВС220 и 2ВС220, съгласно спецификация и техническо задание.

  Референтен номер: 00246-2014-0064
  Виж повече
 • гр. Габрово

  "Доставка на спирателна и друга арматура за нуждите на "ВиК" ООД - Габрово"

  Периодични доставки на кранове и друга арматура, използвани в пряката дейност на дружеството. Доставките се извършват по текущи заявки с транспорт на доставчика. Начин на образуване на цената - в лева без ДДС франко складовата база на "В и К" ООД в град Габрово.

  Референтен номер: 00657-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Златоград

  Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Златоград”

  Предмет на договора е „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Златоград”, в съответствие с изискванията на ОПРР и Техническите спецификации – неразделна част от договора.Дейността ще включва необходимите под-дейности по изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., в т.ч.:1. Идентифициране на заинтересованите страни, оценка и анализ на нуждите и очакванията.2. Организиране и провеждане на обществени обсъждания във връзка с изготвянето на ИПГВР.3. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми.4.…

  Референтен номер: 00183-2014-0006
  Виж повече
 • гр. Златоград

  Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Интегриран план за градско…

  Предмет на договора е „Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – Златоград” в съответствие с изискванията на ОПРР и Техническите спецификации – неразделна част от договора.Дейността ще включва осигуряване на експертни услуги при извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР - Златоград, в съответствие с изискванията на УО на ОПРР и разпоредбите на приложимото българско законодателство. Изпълнителят следва да се задължи да съдейства на Възложителя по време на процеса на реализация на процедурите, задължителни съгласно екологичното законодателство. Основните дейности, които изпълнителят следва да извърши са следните:•…

  Референтен номер: 00183-2014-0007
  Виж повече