62531 - 62535 от 63494 поръчки

 • гр. Горна Оряховица

  Услуга по снабдяване с питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчна вода за нуждите на ЕСО ЕАД…

  Услуга по снабдяване с питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчна вода за нуждите на ЕСО ЕАД МЕР Горна Оряховица обхващащ обектите за Община Севлиево, област Габрово.

  Референтен номер: 01379-2014-0029
  Виж повече
 • гр. София

  "Пълна абонаментна сервизна поддръжка, включваща подмяна на дефектирали компоненти, настройки, резервни части на литотриптер, модел MODULITH SLX, производство на Storz…

  Пълна абонаментна сервизна поддръжка, включваща подмяна на дефектирали компоненти, настройки и резервни части на литотриптер модел Modulith SLX, производство на Storz Medical AG Kreuzlingen-Schweiz в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

  Референтен номер: 00360-2014-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. Дряново

  Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за футбол,…

  За изпълнението на обществена поръчка, предмет на настоящата процедура, от Изпълнителя се очаква да извърши строително-монтажни работи, включващи: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община Дряново”, в частност по обекти: ДЕЙНОСТ 1 : Изграждане на стадион в с. Царева ливада, община Дряново - Обект 1Имотът се намира в западната част на с. Царева ливада и граничи с река Дряновска.В проекта се предвижда да бъдат изградени: Футболно поле с изкуствена тревна настилка; Трибуни за зрители; Обслужваща сграда със зала, служебни помещения, съблекални и…

  Референтен номер: 00840-2013-0006
  Виж повече
 • гр. Козлодуй

  Доставка на медикаменти, медицински консумативи и медицински продукти за клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ"Свети Иван Рилски - Козлодуй"ЕООД

  договор за периодични доставки на медицински продукти за клинична лаборатория по вид и количества, съгласно предварителна заявка на възложителя. Прогнозна обща стойност на договора - за обособена позиция медикаменти на обществената поръчка прогнозна стойност 31000 лева без ДДС.

  Референтен номер: 00400-2013-0001
  Виж повече
 • гр. Бургас

  Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника, по приложена спецификация.

  Извършване на абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника. Конкретните апарати, включени в предмета на всеки договор, са описани в приложения към договорите. Със сключените договори са обхванати общо 111 медицински апарата от спецификацията на Възложителя.

  Референтен номер: 00232-2013-0015
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече