62536 - 62540 от 65348 поръчки

 • гр. София

  Извършване на СМР (доставка и монтаж на специализирано PVC покритие) в сградите на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София

  Извършване на СМР (доставка и монтаж на специализирано PVC покритие) в сградите на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София

  Референтен номер: 00594-2014-0009
  Виж повече
 • гр. Главиница

  „Доставка на употребявани пътно превозни средства за нуждите на общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” , разделени на 4…

  Доставка на нов лек автомобил Пежо 301 ACTIVE 1,6VTI 115 BVA4

  Референтен номер: 00368-2014-0003
  Виж повече
 • с. Кирково

  „Рехабилитация и благоустрояване на улици и път от общинската пътна мрежа”

  За обособена позиция № 1 - Наложително е полагането на горен пласт асфалтобетон-плътна смес с дебелина 4 см. в състав 24кг./кв.м./1см/мазут/. Банкетите по пътя следва да се почистят, подравнят и оформят след полагането на горния пласт асфалтобетон-плътна смес. Канавките с участъци от км. 0+300 до км. 0+500, от км. 0+600 до км.1+400, от км. 1+800 до км. 2+100 и от км. 2 +300 до км. 2+900, от км.3+600 до км.4+100 с дължина 2400м. следва да се почистят, оформят и пригодят за нормално отвеждане падналите дъждовни води по плътно платно и страничните скатове в прилежащите им водостоци.За обособена позиция № 3-…

  Референтен номер: 00308-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Каварна

  Доставки на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на община Каварна по обособени позиции /позиция I - хляб и…

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на община Каварна по обособени позиции - позиция I - "Хляб и хлебни изделия".Прогнозното количество на видовете хранителни продукти е подробно описано в Приложение 1, неразделна част от договора, като възложителят си запазва правото на промяна, съгласно подадените заявки на бюджетните звена.

  Референтен номер: 00060-2014-0001
  Виж повече
 • България

  Избор на проектант за : Разработване на работни проекти за обект "Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места…

  Избор на проектант за : Разработване на работни проекти за обект "Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места - с.Светля, с.Сирищник, с.Ковачевци и с.Косача, община Ковачевци"

  Референтен номер: 00841-2014-0003
  Виж повече