62536 - 62540 от 63494 поръчки

 • гр. София

  „Подновяване и едногодишна поддръжка на IBM Informix Dynamic Server лицензи и консултации за нуждите на НСИ за 2014 година”, което…

  „Подновяване и едногодишна поддръжка на IBM Informix Dynamic Server лицензи и консултации за нуждите на НСИ за 2014 година”, което включва сервизна поддръжка на 50 бр. лицензи Informix Ultimate Edition и консултации на място за СУРБД за Informix с продължителност 100 човекочаса.

  Референтен номер: 00403-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Каварна

  „Определяне на изпълнител за осигуряване на публичност по обособени позиции :Обособена позиция /ОП/ №1: „Предпечат и печат на рекламни материали…

  Обособена позиция /ОП/ №1: „Предпечат и печат на рекламни материали и печатни издания” по ДБФП №Д01-358/09.10.2012 г.”, проект BG051PO001-4.1.05-0100 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – Каварна за етническа толерантност“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ иОбособена позиция /ОП/ №2: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Каварна” по оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г.” по ДБФП № DIR-51011119-С019”BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.Количеството е съгласно Техническа спецификация на Възложителя - Приложение №1.1 и Приложение №1.2

  Референтен номер: 00060-2013-0005
  Виж повече
 • гр. Добрич

  „Доставка на стегателни скоби за тръби (аварийни скоби)”

  Доставка на стегателни скоби за тръби(аварийни скоби) подробно описани и специфицирани в Приложение №1 (техническа спецификация), неразделна част договор, франко складова база в Централен склад на „ВиК” ЕООД, гр. Добрич, под формата на частични доставки, след нарочни заявки. Количеството и видовете скоби от спецификацията е около 3000 бр. различни по вид и размер скоби според необходимостта на възложителя и особеностите на кокретната авария.

  Референтен номер: 01060-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Севлиево

  „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МРЕЖИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО”

  Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево, включващи изпълнението на всички мероприятия по текущата поддръжка, експлоатация и поддържане на уличното осветление в гр. Севлиево и съставните селища на Община Севлиево, както и отстраняване на възникнали аварии, за срок от 12 месеца.

  Референтен номер: 00189-2013-0023
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. Вършец

  ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ по проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална…

  В рамките на посочения проект е планирано осъществяването на дейности, свързани с изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, осъществяване на реклама в медиите, предоставяне на консултации, както и осъществяването на дейности, свързани с осигуряване на публичност и визуализация по проекта.

  Референтен номер: 00850-2012-0005
  Виж повече