63486 - 63490 от 64325 поръчки

 • гр. София

  Предоставяне на услуги по хотелско настаняване

  Предоставяне на хотелиерски услуги в хотел, категоризиран в категория "пет звезди"

  Референтен номер: 00728-2013-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. София

  Поддържане на градини, зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на Столична община за 2013-2016г. по обособени позиции.

  „Поддържане на градини, зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на Столична община за 2013-2016г. по обособени позиции”Осъществява се по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане, биологично и битово почистване на локални градини, зелени площи, междублокови пространства и дворове на социални домове на територията на Столична община, които включват - косене на тревните площи, събиране и извозване на окосената трева, резитба на храсти, корони на дървета, отсичане на дървета, засаждане на цветя, събиране на шума, поддържане на чистота –оборки, метене на алеи, извозване на събрани отпадъци и др. Дейностите се извършват в териториите, определени съгласно приложени списъци за…

  Референтен номер: 00087-2013-0011
  Виж повече
 • гр. Долна Митрополия

  „Сметосъбиране,сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Долна Митрополия”.

  Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши сметосъбиране,сметоизвозване и депониране на твърдите битови отпадъци със собствени съдове и транспорт до депото в гр.ДолнаМитрополия, а след изграждане на Регионалното депо в гр.Плевен на същото, в 16-те населени места на територията на община ДолнаМитрополия и осъществява задълженията на оператор на депо в гр.Долна Митрополия за срок от 60 месеца считано от датата на сключване на договора.Максималната стойност на договора не може да надвишава 1292349 лв. без ДДС.Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка необходимите за изпълнението на договора транспортни средства и съдове за отпадъци както следва:3 бр. специализирани автомобили за обслужване…

  Референтен номер: 00601-2013-0010
  Виж повече
 • с. Медникарово

  Ремонт и текуща поддръжка на прахови и мазутни горивни съоръжения

  Текуща поддръжка на Котелно оборудване

  Референтен номер: 00015-2013-0047
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. София

  Разработване, конфигуриране и внедряване на специализирани софтуерни продукти за нуждите на електронното управление на ГД „Охрана” в три обособени позиции

  Разработване, конфигуриране и внедряване на специализирани софтуерни продукти за нуждите на електронното управление на ГД „Охрана” в три обособени позиции, както следва: Първа обособена позиция: „Разработване, конфигуриране и внедряване на специализирана информационна система за управление в ГД „Охрана”;Втора обособена позиция: „Изграждане на web сайт на ГД „Охрана” и система за вътрешна и външна електронна поща”; Трета обособена позиция: „Изграждане на интерфейси за обмен на информация с Единната информационна система за противодействие на престъпността” по проект: „Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД „Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността” по…

  Референтен номер: 00106-2013-0009
  Виж повече