63486 - 63490 от 67134 поръчки

 • гр. София

  “Доставка на медицински изделия" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

  Доставка на масов общоболничен, хирургичен, урологичен, анестезиологичен, операционен, превързочен консуматив, рентгенови филми, консумативи за стерилизация, медицински изделия и концентрати за диализа, хартия за медицински апарати, гел за ЕКГ и ултразвук, медицински изделия от нетъкан текстил, медицински изделия за стерилизация и др. Видовете, количествата и спецификациите на консумативите са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спецификация" Приложение №1 от конкурсната документация за участие. Доставката се извършва след периодични заявки на възложителя според нуждите му и броя на пациентите за срок от 12 месеца.

  Референтен номер: 00360-2013-0009
  Виж повече
 • гр. София

  “Доставка на медицински изделия" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

  Доставка на масов общоболничен, хирургичен, урологичен, анестезиологичен, операционен, превързочен консуматив, рентгенови филми, консумативи за стерилизация, медицински изделия и концентрати за диализа, хартия за медицински апарати, гел за ЕКГ и ултразвук, медицински изделия от нетъкан текстил, медицински изделия за стерилизация и др. Видовете, количествата и спецификациите на консумативите са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спецификация" Приложение №1 от конкурсната документация за участие. Доставката се извършва след периодични заявки на възложителя според нуждите му и броя на пациентите за срок от 12 месеца.

  Референтен номер: 00360-2013-0009
  Виж повече
 • гр. Белослав

  „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии Варна – Белослав и Варна – Разделна от областната…

  „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии Варна – Белослав и Варна – Разделна от областната транспортна схема”. Автобусна линия Варна – Белослав е с дължина 24,3 км, Автобусна линия Варна – Разделна е с дължина 31 км.

  Референтен номер: 00185-2014-0003
  Виж повече
 • гр. София

  "Организиране и провеждане на заключителна пресконференция" - по проект "Повишаване на организационния капацитет на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда",…

  Предмет на поръчката е организиране, провеждане и логистично обезпечаване на заключителна пресконференция по проект " Повишаване организационния капацитета на ИА ГИТ".

  Референтен номер: 00516-2014-0007
  Виж повече
 • гр. Ловеч

  Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти ,план за ловностопански дейности и план за дейностите по…

  Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти ,план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари ,изработване на горскостопански план за горските територии,собственост на физически лица,юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 ха вкл.,горскостопански план за горските територии -държавна собственост на СЗДП ТП ДГС Плевен

  Референтен номер: 00487-2014-0001
  Виж повече