63491 - 63495 от 67134 поръчки

 • гр. Радомир

  Избор на изпълнител за «Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на инвестиционния проект за „Интегриран проект за подобряване…

  Избор на изпълнител за «Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на инвестиционния проект за „Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната и пътна инфраструктура на населените места в община Радомир в т.ч.: 1. Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир; 2. Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” - Договор с № 14/321/01295, между ДФЗ – РА и Община Радомир, в съответствие с действащото законодателство, съгласно приетата оферта на изпълнителя, в…

  Референтен номер: 00535-2014-0006
  Виж повече
 • гр. Бургас

  Строителство на централна автобусна спирка, включителу ул. Стефан Стамболов и ул. христо Ботев, както и реконструкно реконструкция на пътно платно…

  Предвижда се строителство на Централна автобусна спирка, намираща северно от края на ул. Александровска в гр. Бургас, участък от бърза автобусна лента - реконструкция на пътно платно на бул. Сан Стефано в участъка между ул. Стефан Стамболов и ул. Христо Ботев, включително кръстовища, реконструкция на техническа инфраструктура и реконструкция на 3 светофарни уредби, които регулират организацията на движение.

  Референтен номер: 00797-2014-0012
  Виж повече
 • гр. Раднево

  “Доставка на нож сменяем за кофа на багер SRs 2000” - реф.№34/2014 – ЗОП

  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни доставката на нож сменяем за кофа на багер SRs 2000, изработен по предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чертеж №530.727.599:026, производен от фирма S.C.UMR S.A. – гр.Ровинари, Румъния, наричан за краткост в Договора „стока” или „изделие”, подробно описан по технически характеристики, количество и цена в договора, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изработва, доставя и продава, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава и заплаща.

  Референтен номер: 00265-2014-0032
  Виж повече
 • гр. Варна

  „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на обект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на детска градина, находяща се в УПИ „за…

  Упражняване на авторски надзор при изпълнение на обект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на детска градина, находяща се в УПИ „за детска градина“, кв. 797, по плана на 17-ти м.р., ул. „Д-р Головина“, гр. Варна.

  Референтен номер: 00081-2014-0023
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните и комуникационни…

  Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните и комуникационни системи и оборудване на територията на Летище София”за срок от три години, в съответствие с Техническото задание

  Референтен номер: 00533-2014-0005
  Виж повече