74681 - 74685 от 75846 поръчки

 • гр. София

  Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обследване на строежи и…

  Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обследване на строежи и съставяне на технически паспорти за модернизацията на компресорни станции към системата за пренос на „Булгартрансгаз” ЕАД, чрез интегриране на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати.І-ва обособена позиция: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за Строеж 1: Реконструкция на КС "Странджа" с изграждане на 2 нови ГТКА;Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, обследване и съставяне на технически паспорт на Строеж 2: Реконструкция на КС "Лозенец" с изграждане на 2 нови ГТКА;ІІ-ра обособена позиция: Упражняване…

  Референтен номер: 01351-2014-0002
  Виж повече
 • гр. София

  “Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства в рамките на проект „Подобряване на условията на труд в „Софиягаз”…

  Настоящият договор е сключен с цел осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства за служителите на "Софиягаз" ЕАД в рамките на проект „Подобряване на условията на труд в „Софиягаз” ЕАД”, финансиран чрез договор ESF – 2303-01-01026” и при спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3/19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства (ЛПС) на работното място. Предвидените за доставка специално работно облекло и ЛПС отговарят на изискванията и нормите за осигуряване на безопасност и опазване на здравето съгласно посоченото в нормативните актове,…

  Референтен номер: 02326-2013-0002
  Виж повече
 • гр. Разград

  Доставка на екологосъобразни санитарно-хигиенни препарати и изделия

  Поръчката обхваща изпълнението на периодични доставки по предварителни заявки на екологосъобразни почистващи и перилни продукти за потребностите на социалните заведения, детски ясли, детски градини в населените места, здравни кабинети в училищата в гр. Разград, обектите на ОП „Ученическо и столово хранене и почивно дело”, Община Разград – администрация, общински предприятия, културни институции , кметствата на територията на община Разград и др., подробно описани в Приложение № 4 –„Списък на обектите” към проекта на договор .

  Референтен номер: 00338-2013-0023
  Виж повече
 • гр. София

  „Упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор на инженерингови дейности по пълен инженеринг (инвестиционно проектиране и изпълнение на строително-ремонтни работи)…

  Упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор на инженерингови дейности по пълен инженеринг (инвестиционно проектиране и изпълнение на строително-ремонтни работи) за обекти на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет /ДАБ при МС/ по две обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор на обект "Инвестиционно проектиране и изпълнение на строително-ремонтни работи за Регистрационен-приемателен център /РПЦ/ - София, териториално поделение на ДАБ при МС - място за временно настаняване на чужденци, подали молба за международна закрила в кв. "Враждебна", бул. "Ботевградско шосе" № 270 и в кв. "Военна рампа", ул. "Локомотив" № 11";2.…

  Референтен номер: 00268-2014-0008
  Виж повече
 • гр. Пирдоп

  " Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на "МБАЛ - Пирдоп" ЕАД

  Периодични доставки на медицински консумативи и материали, наричани в договора "стоки", подробно описани по вид, количество, единични цени и обща стойност в Спецификация - Приложение №1, неразделна част от договора.

  Референтен номер: 04463-2013-0004
  Виж повече