6 - 10 от 64325 поръчки

 • България 2 678 104 BGN

  „Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две…

  Предметът на поръчката включва следните обособени позиции:
  -Обособена позиция № 1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, община Гурково”
  -Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково- първи етап”
  В одобрения Технически проект са посочени дейности, които ще се извършват по конкретните видове СМР, като са подробно разписани, както в него, така и в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00694-2018-0011
  Виж повече
 • България 282 376 (

  Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни…

  Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: "достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", "пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа" и "отговорност за балансиране", както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.

  Референтен номер: 00055-2019-0003
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България

  Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна

  Обществена поръчка с предмет: Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна включва: ежемесечно отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, предназначени за работниците и служителите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, работещи в среда с йонизиращи лъчения, на основание чл. 285 от Кодекса на труда (КТ), съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 год. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/ или добавки към нея и доставка на ваучери за храна и за работниците и служителите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, работещи извън среда с йонизиращи лъчения, на основание чл. 294 от КТ.

  Референтен номер: 00353-2018-0168
  Виж повече
 • България 32 931 940 BGN

  Изграждане на нов електропровод 400 kV между Марица изток и Бургас

  Изграждане на нов електропровод 400 kV между Марица изток и Бургас с дължина 133,020 км. Строително-монтажните работи включват: пикетаж на трасето и централните точки на новите стълбове; кариране, направа изкопи, монтаж и нивелиране основи на стълбове; полагане на бетон в основи; направа на фундаменти на стълбове; монтаж нови стълбове; изтегляне, регулиране и монтаж на фазови проводници и мълниезащитни въжета; измерване на контактни съединения и заземления.

  Референтен номер: 01379-2018-0208
  Виж повече
 • гр. Благоевград 6 833 BGN

  „Ремонт на покрив на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - ул. "Катина и Никола Хайдукови”…

  „Ремонт на покрив на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - ул. "Катина и Никола Хайдукови” № 83"

  Референтен номер: 00109-2019-0025
  Виж повече