6 - 10 от 75769 поръчки

 • България 25 686 BGN

  Доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) за 24-часово зареждане на МПС, посочени от Областна администрация - Хасково, от…

  Поръчката включва доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) за зареждане на моторните превозни средства, собственост на Областна администрация - Хасково, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, чрез системи на зареждане с използване на карти за безналично плащане в търговските обекти, собственост на изпълнителя или наети от него, за срок от 3 (три) години - 2020-2023 година. Горивата трябва да отговарят на изискванията на чл.6 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн. в Държавен вестник бр. 66 от 25.07.2003 г., последно изменение…

  Референтен номер: 00344-2020-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 0 (

  „Доставка на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за двугодишен период, по обособени позиции,…

  Предмет на обществената поръчка е доставка на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД за двугодишен период. Обособените позиции са 16 /шестнадесет/, подробно описани в т.4 към поканата за участие. Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в рамките на прогнозните количества по техническите спецификации по всяка обособена позиция. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки от Възложителя и в съответствие с оферираните единични цени за фабрична опаковка. Доставките се извършват в срок до три работни дни, считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки…

  Референтен номер: 00830-2020-0001
  Виж повече
 • България 11 600 000 BGN

  Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62

  Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62 за срок от две години.

  Референтен номер: 00246-2019-0122
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 0 (

  „Доставка на 1 брой автобус“

  Закупуване на 1 брой автобус.

  Референтен номер: 02851-2020-0015
  Виж повече
 • България 0 (

  „Обследване за установяване на технич. х-ки, свързани с изиск. по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и за съст. на технич.…

  Изпълнителят следва да изготви техническите паспорти, да направи обследване за енергийна ефективност и сертифициране за енергийни характеристики на ПГМСС „Ернесто Че Гевара“ с. Бояново в пълен обхват, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на ПГМСС „Ернесто Че Гевара“ с. Бояново, както и останалите нормативни документи, имащи отношение към изпълнението предмета на поръчката.
  Договорът ще се сключи на база посочената единичнa ценa за кв.м. РЗП…

  Референтен номер: 00660-2020-0005
  Виж повече