6 - 10 от 67134 поръчки

 • България 30 760 (

  Доставка на медицинско оборудване за нуждите на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област" ЕООД по…

  Доставка на медицинско оборудване за нуждите на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област" ЕООД по 2 обособени позиции:
  ОП1: PACS система за архив, обработка и пренос на образни изследвания в медицински стандарт DICOM;
  ОП2: Система за дигитализация на рентгенови и мамографски изображения (СR СИСТЕМА)

  Референтен номер: 00288-2019-0002
  Виж повече
 • гр. Кърджали 819 009 (

  ИНЖЕНЕРИНГ НА РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ И ИЗП. НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСП. УЛ.ОСВЕТЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И В…

  ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“, УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ЧАСТ ОТ УЛ. „РЕПУБЛИКАНСКА“, УЛ. „ГЕН. ЧЕРНОЗУБОВ“ И УЛ. „САМУИЛ” И В КВ."ВЪЗРОЖДЕНЦИ" - УЛ. „РАЙКО ЖИНЗИФОВ“ И ЧАСТ ОТ БУЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД…

  Референтен номер: 00322-2018-0020
  Виж повече
 • България 389 400 (

  Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на 22бр. апарати за хемодиализа,1бр. водоочистваща с-ма,8 бр. ел. хемодиализни столове и 16 бр. ел.…

  Предметът на обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 22 бр. апарати за хемодиализа, 1 бр. водоочистваща система, 8 бр. електрически хемодиализни столове и 16 броя електрически легла за нуждите на отделение „Диализно лечение“, както и обучение на персонала за работа с апаратурата и гаранционен сервиз и поддръжка на същата в рамките на гаранционния срок. Оборудването, предмет на настоящата поръчка, е описано в раздел „Техническа спецификация” – Приложение № 1 на документацията за участие.
  Поръчката е разделена на 4 (четири) обособени позиции.

  Референтен номер: 00298-2018-0018
  Виж повече
 • България 57 906 BGN

  „Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции“:

  „Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции“:
  Обособена позиция №1: „Месо, месни продукти и риба”
  Обособена позиция №2: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти”
  Обособена позиция №3: ”Пресни и сухи плодове и зеленчуци”
  Обособена позиция №4: „Консервирани хранителни продукти и напитки”
  Обособена позиция №5: „Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други”
  Обособена позиция №6: „Хляб и хлебни изделия”

  Референтен номер: 00368-2019-0001
  Виж повече
 • гр. Стара Загора

  „Денонощна въоръжена охрана на войскови имот на военно формирование 26940 - Стара Загора“

  Денонощна физическа въоръжена и невъоръжена охрана на „ВОЙСКОВИ ИМОТИ НА ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН — ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26940, със задачи: Денонощна охрана на войсковите имоти на ЦАТИП;Охрана на обекта от стационарни постове и извършване на обходи от подвижни постове; Осигуряване на пропускателен режим; Наблюдение на пожарната обстановка; Реагиране при извънредни обстоятелства; Взаимодействие с органите на служба „Военна полиция” - МО и Министерство на вътрешните работи.

  Референтен номер: 00164-2014-0008
  Виж повече