6 - 10 от 70930 поръчки

 • България 127 915 (

  „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеално диализно лечение, необходими за дейността на Отделение за диализно лечение и…

  Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеално диализно лечение, необходими за дейността на Отделение за диализно лечение и нефрология (ОДЛН) при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново” за срок от 24 месеца.В предмета на обществената поръчка са включени следните лекарствени продукти и медицински изделия:Лекарствени продукти:Торби х 2 литра с глюкозни разтвори с различни концентрации и необходимите аксесоари;Торби х 2 литра глюкозен полимер с необходимите аксесоари;Медицински изделия: Трансферен сет;Клампи;Перитонеални катетри с два дакронови маншона: дължина57 см.; дължина 62 см.;Предпазни кaпачки ПД с йод-повидон .

  Референтен номер: 00052-2019-0012
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 47 850 BGN

  Доставка на оборудване по 3 обособени позиции за микронанолаборатория(обект 3) по Проект BG16RFOP002-1.003-0001 „Научно-технологичен парк–Фаза 2“,който се изпълнява по ОП„ИК"

  Предметът на общ.поръчка е „Доставка на оборудване по три обособени позиции за микронанолаборатория (обект 3) по Проект BG16RFOP002-1.003-0001„Научно-технологичен парк – Фаза 2“,който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,съгласно Договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“ и включва различно по вид,предназначение и техн.характеристики оборудване,групирано в следните три обособ.позиции: № 1.Полуавтоматична машина за повърхностен монтаж на платки (pick-and -place); № 2.Монтажна станция за електронни компоненти с малки размери и № 3.Вентилирана химическа камина. Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване,обучение на определени от възложителя лица и гаранционно обслужване на оборудването през време на…

  Референтен номер: 03615-2019-0011
  Виж повече
 • България 20 400 BGN

  Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Монтана и прилежащи площи

  Предмет на обществената поръчка е да бъде осъществен избор на външен изпълнител за извършване на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Монтана и прилежащите им площи за срок от 24 месеца, считано от сключването на договор за възлагане. Обектите, в които ще се изпълнява услугата са, както следва:
  1. Административна сграда на ТП на НОИ - Монтана, находяща се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 76 с обща площ за почистване 1280 кв. м.
  2. Архивохранилище на ТП на НОИ - Монтана, находящо се в гр. Монтана, бул. "Трети март" № 38, ет. 1 (част…

  Референтен номер: 00145-2019-0118
  Виж повече
 • България 1 215 500 (

  „Доставка на коагулант алуминиев хлорид хидроксид сулфат с характеристики в съответствие със стандарт БДС EN 17034 Химикали, използвани за пречистване…

  Доставка на коагулант алуминиев хлорид хидроксид сулфат с характеристики в съответствие със стандарт БДС EN 17034 Химикали, използвани за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека в съответствие с изискванията посочени в договора. Конкретните стоки, предмет на Договора са посочени в Ценова таблица в Раздел Б: Цени и Данни от документацията. На Доставчика не са гарантирани количества или продължителност на дейностите. Допълнителна информация може да се получи от преписката на процедурата в профила на купувача в сайта на "Софийска вода" АД.

  Референтен номер: 00435-2018-0088
  Виж повече
 • гр. София 0 (

  Изготвяне на идеен инвестиционен проект по част „Тунели“ при км 50+720 на Софийски околовръстен път от ул. „Ралевица” до АМ…

  Предметът на настоящата поръчка е изготвяне на идеен инвестиционен проект по част „Тунели“ при км 50+720 на Софийски околовръстен път от ул. „Ралевица” до АМ „Люлин”

  Референтен номер: 00087-2018-0103
  Виж повече