6 - 10 от 58087 поръчки

 • България 9 845 BGN

  Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции:

  Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки – канцеларски материали, осъществявани чрез покупка.При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на канцеларски материали, като папки и класьори за документи; кутии и кашони за архивиране, различни видове бланки и формуляр; лепящи средства; телбоди; перфоратори; ножици; кламери, пишещи, рисуващи и чертожни средства; различни видове хартия, тетрадки, пощенски пликове и др. Пълно описание на канцеларските материали и техните количества, необходими на Възложителя и изискванията към тях са описани в Технически спецификации по позиции, неразделна част от условията за участие.

  Референтен номер: 00030-2018-0009
  Виж повече
 • България 0 (

  "Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект "Изграждане и развитие на Център за върхови…

  Предметът на настоящата поръчка е доставка, чрез покупка на канцеларски материали. Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски и офис материали; Обособена позиция № 3: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Артиколите, включени в предметния обхват на поръчката са подробно описани в техническите спецификации от документацията за участие. Доставките ще се извършват по изпратена от съответния възложителя заявка до достигане на съответните суми по договорте за обособените…

  Референтен номер: 00640-2018-0014
  Виж повече
 • България 196 940 BGN

  Доставка на хартиени формуляри формат А4, офсетов печат в два цвята

  Доставка на хартиени формуляри формат А4, офсетов печат в два цвята, с прогнозни количества за срок от 24 месеца от 17 200 000 броя.

  Референтен номер: 00922-2018-0001
  Виж повече
 • България 1 849 521 BGN

  „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД ЯКОРУДА“

  Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
  Предвид разпоредбата на чл. 20, ал.1, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез „открита процедура”по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, за Избор на изпълнител на СМР по проект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Якоруда”
  Обхватът на проекта има за цел да…

  Референтен номер: 00616-2018-0005
  Виж повече
 • България 150 000 BGN

  "Снабдяване на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР -Добрич на територията на област Добрич по…

  "Снабдяване на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР -Добрич на територията на област Добрич по регулирани цени."
  1. Срок на договора за възлагане на обществената поръчка - 12 месеца.
  2. Конкретният обем на обществената поръчка не може да бъде предварително определен. Същият ще се определи от реалната консумация на електрическа енергия в рамките на срока на договора за възлагане на обществената поръчка. Прогнозното количество за снабдена електрическа енергия за срока на договора се определя на 744 000 кв.ч.
  3.Стойността на договора за възлагане на обществената поръчка не може да бъде предварително определена, доколкото същата ще бъде обусловена от…

  Референтен номер: 02435-2018-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече