6 - 10 от 60641 поръчки

 • България 317 000 BGN

  „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на община Горна Малина до регионално депо за неопасни отпадъци…

  Предметът на обществената поръчка е : „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на община Горна Малина до регионално депо за неопасни отпадъци в местността „Умен дол” в землището на с. Горна Малина”.
  Сметосъбирането и сметоизвозването ще се извършва на територията на община Горна Малина по наряди, описани в Техническата спецификация.
  Битовите отпадъци, генерирани на територията на община Горна Малина, следва да се извозват за депониране на регионално депо за неопасни отпадъци в м. "Умен дол", находящо се в землището на с. Горна Малина, само и единствено в случай на настъпили извънредни ситуации - на други регионални депа.

  Референтен номер: 00747-2018-0007
  Виж повече
 • България 0 (

  „Доставка на медицинска апаратура и инструментариум за учебна и научна дейност за нуждите на МФ към Медицински университет – Пловдив…

  Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на медицинска апаратура и инструментариум за учебна и научна дейност за нуждите на МФ към Медицински университет – Пловдив и е разделена на 22 обособени позиции, подробно описани в Техническа спецификация - приложение № 1 от документацията за участие и в раздел II.2) от Обявлението за поръчка.

  Референтен номер: 00512-2018-0026
  Виж повече
 • България 751 000 BGN

  Доставка на 9 броя мобилни технически работилници с повишена проходимост

  Обществена поръчка с предмет: "Доставка на 9 броя мобилни технически работилници с повишена проходимост", финансирана по споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 „Подкрепа за справяне с миграционния натиск по българските външни държавни граници”, Под-дейност 12 „Доставка на 350 високо-проходими автомобила за полицейски патрул“.

  Референтен номер: 00752-2018-0013
  Виж повече
 • България 183 000 BGN

  Изготв. на копл. доклад за оценка на съотв. на инв. проекти с основн. изискв. към строежите и изп. на стр.…

  Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания за строежите и упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнението на строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на обект „Гр. Царево - укрепване на свлачище северен бряг”, както следва:
  1. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работните проекти с основните изисквания към строежите.
  Във връзка с чл. 142, ал. 4 от ЗУТ, изпълнителят следва да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието на всички части на работния проект с основните изисквания към строежите, включваща и технически контрол по част „Конструктивна” и технически контрол на конструктивните чертежи на…

  Референтен номер: 00028-2018-0017
  Виж повече
 • България 167 500 BGN

  Доставка на нови силови агрегати – тип ЯМЗ и окомплектовка към тях по 2 (две) обособени позиции за нуждите на…

  Обособена позиция 1 - Доставка на нови силови агрегати тип ЯМЗ и окомплектовка към тях за нуждите на Поделение „Железен път и съоръжения“;
  Обособена позиция 2 -Доставка на нови силови агрегати тип ЯМЗ и окомплектовка към тях за нуждите на Поделение „Електроразпределение“.

  Референтен номер: 00233-2018-0056
  Виж повече