6 - 10 от 62542 поръчки

 • България 30 000 BGN

  Поддръжка и обслужване на климатици и ОВК инсталации“ в две обособени позиции

  Поддръжка и обслужване на климатици и ОВК инсталации в две обособени позиции:
  Обособена позиция №1:Извънгаранционна поддръжка и обслужване на климатици със съдържание на охладителен агент до 3 кг., включва извънгаранционна поддръжка и обслужване, дейности по поддръжката в изправност на климатици, годишен профилактичен преглед, профилактика след получаване на заявка от Възложителя, текущ/авариен ремонт и подмяна на резервни части.
  Обособена позиция №2:Абонаментно поддържане и обслужване на ОВК и климатични системи със съдържание на охладителен агент над 3 кг. включва извършването на дейности по поддръжката в изправност на ОВК и климатични системи, както следва: абонаментно поддържане, ежеседмични, ежемесечни, шестмесечни и годишни профилактични прегледи, профилактика след…

  Референтен номер: 00087-2018-0132
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 221 025 BGN

  Провеждане на национално представително изследване на тема „Насилието в България“

  Провеждането на национално представително изследване, чрез което да бъдат събирани данни и информация за насилието на територията на България, сред заинтересовани групи и експертите, работещи по случаи на насилие, основано на пола и домашно насилие. В рамките на настоящата обществена поръчка е необходимо да бъде изготвен встъпителен доклад в областта на насилието, да бъде проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България“, да бъде изготвен доклад, съдържащ анализ на резултатите от проведеното изследване и резултатите от изследването да бъдат представени на организираните от Възложителя шест национални кампании и заключителна конференция.

  Референтен номер: 00422-2018-0019
  Виж повече
 • България 0 (

  „Доставка на специализиран софтуер за нуждите на Технически университет – София по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,…

  Предметът на поръчката е „Доставка на специализиран софтуер за нуждите на Технически университет – София по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по обособени позиции:
  обособена позиция № 1: Доставка на Специализиран софтуер за нуждите на L2S1 по приложена техническа спецификация, включваща лицензи и инсталации
  обособена позиция № 2: Доставка на специализиран софтуер за нуждите на L4S2
  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по всяка обособена позиция се задължава да осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ъпдейти на софтуера/лицензите за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на приемно-предавателния протокол за извършена доставка, подписан между представителите на…

  Референтен номер: 00193-2019-0003
  Виж повече
 • България

  „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора”.

  Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за 278 бр. обекти, подробно посочени в Приложение № 1 от документацията.
  Възложителят ще разполага с правото да присъединява нови обекти, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред с изискуемите за това документи, а така също и да закрива съществуващи обекти фигуриращи в Приложение №1. Минимум месец преди за съответните обекти да са налице всички обстоятелства за да преминат към обекти в Приложение № 1 или да бъдат заличени от него, Възложителят следва писмено да уведоми Изпълнителя за вида на обекта, неговото…

  Референтен номер: 00397-2018-0013
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 438 150 (

  “Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”

  С провеждането на процедура за възлагане на Обществената поръчка се цели изборът на Изпълнител, който да изпълни строително-монтажните работи (СМР) по инвестиционен проект за обект: „Изграждане на съоръжение за компостиране на биоотпадъци и прилагане на модел за разделно събиране в Община Севлиево“,
  Предвиденото съоръжение представлява технология за компостиране на редове на открито с принудителна аерация, с капацитет на третиране на 3 000 t или 5 500–6500 m3 биоотпадъци на година.
  Общият размер на наличния терен (парцел № 035082 в землището на с.Богатово) за изграждане на съоръжението за компостиране е 7 881 m2. Проектът предвижда да бъде създадена система за разделно събиране на…

  Референтен номер: 00189-2018-0030
  Виж повече