11 - 15 от 58087 поръчки

 • България 2 000 BGN

  „Монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС, собственост на ТП ДЛС „Осогово””

  Поръчката включва - демонтаж, монтаж и баланс на гума с джанта
  - изправяне на джанта /вкл. демонтаж, монтаж и баланс/
  - лепене на гума /вкл. демонтаж, монтаж и баланс на гума с джанта/
  - смяна на вентил/вкл. демонтаж, монтаж и баланс на гума с джанта
  и/или други дейности
  на 12 броя МПС, собственост на Възложителя съгласно Списък на МПС – Таблица №1, който е приложение към документацията
  по заявка на възложителя. Пълният обхват, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Част II - Техническа спецификация, от документацията.

  Референтен номер: 02724-2018-0075
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 205 500 BGN

  Доставка на пощенски пликове за автоматично влагане в пликоваща машина

  Доставка на пощенски пликове за автоматично влагане в пликоваща машина, с прогнозни количества за срок от 24 месеца от 8 477 000 броя

  Референтен номер: 00922-2018-0002
  Виж повече
 • България 392 000 BGN

  „Зимно поддържане и снегопочестване на 321,4 км. четвъртокласни общиснки пътища на територията на Община Сливен за зимен сезон 2018/2019 г."

  Зимно поддържане и снегопочистване на 321.4 км. четвъртокласни общински пътища на територията на Община Сливен за зимен сезон 2018/2019 г.
  За зимното поддържане и снегопочистване през зимен сезон 2018 - 2019 година се предвиждат следните видове дейности:
  -снегопочистване, включващо разчистване на пътното платно/а от сняг в двете посоки, от снежни валове и снегонавявания, по уточнена степен на зимно поддържане;
  -опесъчаване за намаляване зимната хлъзгавост – извършва се опесъчаване с минерални ватериали – пясъчно-солна смес, в двете посоки.

  Референтен номер: 00118-2018-0024
  Виж повече
 • гр. Пловдив 33 330 BGN

  „Проектиране на ул. и бул. на територията на гр.Пл-в по 2 ОП:І ОП:Проект-не на велоалеи на територ. на гр. Пл-в;ІІ…

  „Проектиране на улици и булеварди на територията на град Пловдив по 2 обособени позиции:
  I обособена позиция: Проектиране на велоалеи на територията на град Пловдив
  IІ обособена позиция: Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“
  Мястото на изпълнение на предмета на поръчката - гр. Пловдив.
  Максималният бюджет за изпълнение на поръчката е както следва:
  Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е до 90 000.00 лв. с ДДС (деветдесет хиляди лева с включен ДДС) / 75 000.00 лв. без ДДС (седемдесет и пет хиляди лева без включен ДДС). Посочената стойност е лимитна.
  Стойността е разпределена по 2 обособени позиции,…

  Референтен номер: 00267-2018-0079
  Виж повече
 • България 951 705 BGN

  "Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична пътна мрежа по населени места на територията на община Асеновград по…

  Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ". Маршрутите са изчерпателно изброени в Приложение – Техническа спецификация към документацията за участие. Изпълнителят следва да организира изпълнението на услугата по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа; да събира и подава информация за състоянието на общинската пътна мрежа; да съставя необходимите подробни количествени сметки и актове за изпълнените видове работи; да поддържа пътните настилки в добро състояние като извършва снегопочистване…

  Референтен номер: 00022-2018-0007
  Виж повече