11 - 15 от 62542 поръчки

 • България 798 798 (

  „Комплексно обслужване и системна и експертна помощ за информационно-техническата инфраструктура на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“

  „Комплексно обслужване и системна и експертна помощ за информационно-техническата инфраструктура на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“.
  Предметът на обществената поръчка включва следгаранционно сервизно обслужване и техническа поддръжка на сървърна, SAN (Storage Area Network) и 3PAR техника, съгласно изискванията на съответните производители на хардуера, и предоставяне на системна и експертна помощ за осигуряване нормална работоспособност на използваните от възложителя ИТ технологии – HP-UX, Oracle Solaris, Oracle Linux и Microsoft Windows операционни системи, Oracle СУБД, Oracle Weblogic сървъри за приложения, софтуер за системно управление на SAN и софтуер за архивиране и възстановяване HP Data Protector. Дейностите по комплексно обслужване включват и предоставяне…

  Референтен номер: 00207-2018-0118
  Виж повече
 • България

  Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт" ЕАД

  Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт" ЕАД“.Целта на настоящата обществена поръчка е сключването на Рамково споразумение с повече от едно лице, в което не са определени всички условия, за възлагане на договори за обществени поръчки за изпълнение на упражняването на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт" ЕАД .Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, ще се определят при всяко конкретно възлагане -…

  Референтен номер: 00088-2018-0032
  Виж повече
 • гр. Благоевград 76 520 (

  „Информационно и медийно обслужване на Кмета и Общинска администрация Благоевград“

  Поръчката се възлага от публичен възложител-Кмета на Община Бл-град, на юридическо лице „Благоевград фест”ЕООД.
  Съгласно чл.14, ал.1,т.5 от ЗОП възложителят следва да упражнява върху ЮЛ контрол, подобен на този който упражнява върху собствените си структурни звена, което предполага да има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това ЮЛ– чл.14,ал.2,във вр.с ал.1,т.5, б.„а” от ЗОП. Съгласно чл.20 от ЗМСМА общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината, във връзка с нейните дейности по разрешаване на въпросите свързани с местното самоуправление. Според чл.21, ал.1,т.9 от ЗМСМА ОбС взема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на общински дружества и…

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 16 000 (

  ”Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на моторни превозни средства (автомобили) включително доставка на резервни части и консумативи…

  ”Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на моторни превозни средства (автомобили) включително доставка на резервни части и консумативи за тях, за нуждите на ТП „ДЛС-Извора” за срок до 24 месеца”

  Референтен номер: 02718-2018-0253
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 149 500 (

  Отпечатване на печатни издания и материали по повод 140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция

  Предметът на обществена поръчка е отпечатване на печатни издания и материали по повод 140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция.
  За част от печатните издания и материали, освен отпечатване, се изисква извършване на предпечатна подготовка и изработване на графичен проект (проект на корицата или художествен проект).
  Поръчката включва отпечатване на печатни издания и материали, подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие.

  Референтен номер: 00728-2018-0030
  Виж повече