11 - 15 от 67134 поръчки

 • България 375 988 BGN

  Реконструкция на ВЛ 110 kV „Славци“ и ВЛ 110 kV „Бакаджик“.

  Предмет на настоящата поръчка е реконструкция на ВЛ 110 kV „Славци“ и ВЛ 110 kV „Бакаджик“”, включваща:
  - демонтаж на съществуващите проводници и мълниезащитни въжета;
  - демонтаж на съществуващата арматура и изолаторни вериги;
  - демонтаж на съществуващи стълбове предвидени за демонтаж;
  - монтаж на нови стоманорешетъчни стълбове;
  - монтаж на нови проводници, м.з.в и нова арматура;
  - монтаж на заземители и „ОЖ” табели на всички нови стълбове.
  Строително-монтажните работи се предвижда да се извършат последователно в следните два етапа:
  Първи етап: Ремонт на ВЛ 110 kV “Славци” от ст.№ 2 до ст. № 9 с дължина по надлъжен профил 1,018 км.;
  Втори етап: Ремонт на ВЛ 110 kV “Бакаджик”…

  Референтен номер: 01379-2019-0055
  Виж повече
 • България 7 965 BGN

  „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съотвествието на инвестиционния проект и осъществяв.на независим строителен…

  Прод.от Раздел II.1.1)...„Инженеринг/проектир.,изпълнение на СМР и упражняв.на авт.надзор/за обект„Изграждане на Център за грижа за лица с умств.изостаналост–гр.М.Търново“по ОПРР 2014-2020г.,по процедура BG16RFOP001-5.002„Подкрепа за деинституционализация на соц.услуги за възрастни и хора с увреждания“.
  Предмет на общ.поръчка е избор.на изпълнител за упражн.на консулт.услуги по смис.на чл.166,ал.1,т.1 от ЗУТ,а именно оценка на съотв.на инвестиц.проект и упражн.на строит.надзор за гарантир.законосъобр.изпълнение на СМР за изграждане на нов Център за грижа за лица с умств.изостаналост в гр.М.Търново с капацитет 15 места.
  Предвидените СМР ще се изпълняват на терит.на общ.М.Търново,ул.Княз Борис I,в поземлен имот с индефикатор 46663.501.1833,за който има съставен акт за частна общ.собственост №602/27.09.2018г.
  Строежа е Vта категория,съгл.чл.137 от ЗУТ.
  Пълната…

  Референтен номер: 00031-2019-0005
  Виж повече
 • България 120 000 BGN

  "ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

  Предмет на обществената поръчка е осигуряването на самолетни билети и на хотелско настаняване в страната и чужбина за нуждите на Общинска фондация „Пловдив 2019” по две обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Общинска Фондация „Пловдив 2019“ Обособена позиция 2: Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на Общинска Фондация „Пловдив 2019“ Изискванията към изпълнение на поръчката по всяка обособена позиция са подробно описани в Раздел I "Описание на предмета на обществената поръчка", т. 7 "Технически спецификации" от документацията за участие в процедурата.

  Референтен номер: 04128-2019-0001
  Виж повече
 • България 300 000 BGN

  Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево"

  Предмет на поръчката е изпълнението на поддръжка, текущ и авариен ремонт на съществуващите системи за улично осветление на територията на община Севлиево. Конкретните очаквани резултати чрез така поставените задачи се състоят в:
  1) привеждането на съществуващите мрежи и съоръжения в съответствие с действащите български държавни стандарти за улично осветление (БДС 5504-82) и новите европейски норми (EN 13201);
  2) намаляването на преките разходи за консумирана електроенергия за улично осветление при осигурено високо качество на осветлението чрез повишаване на неговата енергийна ефективност;
  3) обезпечаването на безопасно движение на моторни превозни средства и повишаване на сигурността на движение на пешеходците нощно време;
  4) подобряване качеството на уличното…

  Референтен номер: 00189-2019-0005
  Виж повече
 • България 345 135 (

  Ремонт на покрива на битовия корпус в Национален детски комплекс –с.Ястребино

  Ремонт на покрива на битовия корпус в Национален детски комплекс –с.Ястребино.

  Референтен номер: 02835-2019-0001
  Виж повече