11 - 15 от 60641 поръчки

 • България 0 (

  Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

  Доставка на медицински изделия – консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация публикувана на Профила на купувача на Възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 24 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при прогнозен годишен пациентопоток от 80 000 пациента и в рамките на практикуването на 52 медицински специалности, посочени подробно в решението за откриване на поръчката.

  Референтен номер:
  Сектори:
  Машиностроене и технологично оборудване Виж повече
 • България 17 700 BGN

  „Дейности по осигуряване на публичност, информация и визуализация на проект, финансиран със средства от програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V–A…

  Настоящата поръчка се възлага в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по проект, финансиран със средства от програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V–A Гърция – България 2014 – 2020, изпълняван от Община Хасково. Дейностите са свързани с изпълнение на мерки за осигуряване на информираност и публичност съгласно задължителните изисквания в „Наръчник за информация и публичност за партньори по проекти, финансирани по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V–A Гърция – България 2014 – 2020“.
  В резултат от изпълнението на дейността следва да се постигне широка обществена осведоменост за изпълнението на проекта, изпълняван от Община Хасково, на дейности, цели и резултати, както…

  Референтен номер: 00211-2018-0049
  Виж повече
 • България 34 100 BGN

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2019 година” с пет обособени позиции

  В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по снегопочистване на общински пътища на територията на община Провадия и снегопочистване и опесъчаване на улиците на територията на гр. Провадия

  Референтен номер: 00392-2018-0022
  Виж повече
 • България 0 (

  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНТ”.

  Доставка на канцеларски материали следва да се извършва до – БНТ София, РТВЦ Варна, РТВЦ Пловдив, РТВЦ Русе и РТВЦ Благоевград, Творчески дом на БНТ Пампорово и почивна станция Китен със собствен превоз на фирмата по предварително подадена заявка.

  Референтен номер: 00388-2019-0003
  Виж повече
 • България 1 011 491 BGN

  Проектиране, изпълнение на строителство и извършване на авторски надзор, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни…

  Настоящата обществена поръчка обхваща – проектиране – изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“, изпълнение на строителство, въз основа на одобрения инвестиционен проект и извършване на авторски надзор по врме на строително – монтажните работи на 2 (два) броя многофамилни жилищни сгради, находящи се на територията на гр. Разград, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

  Референтен номер: 00338-2017-0024
  Виж повече
 • Изтеглете детайлни указания и цялата необходима документация за кандидатстване за избраната от Вас обществена поръчка само за 6 лв. с ДДС.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с всички необходими документи.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg

  Пълна информация за актуални и възложени поръчки с подобен предмет на дейност за последните 12 месеца само за 6 лв. с ДДС. е достъпна в рамките на няколко клика! За всяка възложена поръчка информацията включва и наименование и адрес на изпълнителите на подобните поръчки.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с детайли за актуални и възложени поръчки с подобен предмет и насоченост.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg