11 - 15 от 64325 поръчки

 • България 67 400 BGN

  Доставка чрез покупка на 200тона фураж-царевица на зърно за нуждите на ТП ДЛС Ропотамо

  Доставка чрез покупка на 200тона фураж-царевица на зърно за нуждите на ТП ДЛС Ропотамо

  Референтен номер: 02716-2019-0003
  Виж повече
 • България 458 130 BGN

  Поддръжка на лицензиран софтуер ESRI ArcGis Server и ESRI ArcGis Desktop

  Осигуряване на техническа поддръжка на продуктите собственост на възложителя - ArcGIS Server и ArcGIS Desktop и техните разширения с цел безотказна работа на системите на възложителя. Включва също и осигуряване на правото на обновяване, за програмните продукти, до последна налична версия на производителя.

  Референтен номер: 00143-2019-0002
  Виж повече
 • България 0 (

  Проектиране, доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр.…

  Поръчката вкл. следн. об.поз:
  ОП №1:„Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещение в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София
  ОП№2:„Доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в разширение на „Зона задкасов салон“ със зоната на работните места на дирекция „Емисионно-касова“ в областта на партер-южно крило на сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“№1, гр. София “.
  ОП№3:„Изработване на работен проект по част ОВК за обект: Разширение на „Зона задкасов салон“ със зоната на работните места на дирекция „Емисионно-касова“ в областта…

  Референтен номер: 01224-2019-0007
  Виж повече
 • България 1 083 045 BGN

  Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр.Елхово и населените места на…

  В рамките на поръчката изпълнителят следва да организира и осъществява обслужване на съдовете за събиране на битови отпадъци и транспортиране на събраните отпадъци до Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с.Добрич, община Елхово. Събраните отпадъци от изпълнителя ще се транспортират за обезвреждане по определен от възложителя график и честота на извозване определяна ежегодно със заповед на кмета на община Елхово, съгласно чл.11, т.2 от Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Елхово. В рамките на поръчката изпълнителя следва да не допуска задържането на смет в съдовете и гарантира спазването на санитарно-хигиенните условия, измива и…

  Референтен номер: 00660-2019-0001
  Виж повече
 • България 58 732 BGN

  "Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната - гр. Шумен

  Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната - гр. Шумен, за до 40 човека

  Референтен номер: 00515-2019-0004
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече