11 - 15 от 75846 поръчки

 • гр. София

  „Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на страната в периода 2020-2022 г. чрез ново самолетно заснемане за нуждите на Система за…

  Предметът на настоящата поръчка е сключването на договор с един изпълнител след провеждане на ограничена процедура по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за избор на изпълнител за актуализация на цветна цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на страната в периода 2020-2022 г. чрез ново самолетно заснемане за нуждите на Система за идентификация на земеделските парцели, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и Документацията за участие.

  Референтен номер: 00696-2019-0014
  Виж повече
 • България 473 961 BGN

  "Доставка на течни горива и масла за нуждите на общинска администрация и горива за отопление за нуждите на заведения, финансирани…

  Предмет на поръчката включва доставка чрез стокова борса на: Автомобилен бензин А95Н – 48 600 л. (четиридесет и осем хиляди и шестстотин литра)
  1.2.Дизелово гориво Б6 за МПС– 245 000 л. (двеста четиридесет и пет хиляди литра)
  1.3. Газьол за промишлени и комунални цели –62 000 л. (шестдесет и две хиляди литра)
  1.4.Смазочни продукти – 4 620 л. (четири хиляди шестстотин и двадесет литра)
  1.1.1. Моторно масло М10 – 1200 л. (хиляда и двеста литра);
  1.1.2. Моторно масло 15W40 – 1300 л. (хиляда и триста литра);
  1.1.3. Моторно масло 10W40 - 50 л. (петдесет литра);
  1.1.4. Хидравлично масло – 1 500 л. (хиляда и петстотин литра);
  1.1.5. Диференциално…

  Референтен номер: 00368-2020-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 51 922 (

  "Частична подмяна на водопровод по ул. "Ана Маринова", с. Хърсово, общ. Н. Козлево"

  "Частична подмяна на водопровод по ул. "Ана Маринова", с. Хърсово, общ. Н. Козлево"

  Виж повече
 • България 438 400 BGN

  Доставка на регулатори за природен газ по три обособени позиции

  Обект на обществената поръчка е доставката на регулатори за природен газ по три обособени позиции, както следва:
  - Обособена позиция 1 (ОП1): Доставка на регулатор ъглов, с входящо налягане Рвх.min.?0.5bar и Рвх.max?5bar и изходящо налягане Ризх.=22mbar;
  - Обособена позиция 2 (ОП2): Доставка на регулатор ъглов, с входящо налягане Рвх.min.?0.5bar и Рвх.max?5bar и изходящо налягане Ризх.=100mbar;
  - Обособена позиция 3 (ОП3): Доставка на регулатор ъглов, с входящо налягане Рвх.?500mbar и изходящо налягане Ризх.=22mbar.

  Референтен номер: 04878-2019-0003
  Виж повече
 • България 76 333 (

  ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ – ВЪТРЕОЧНИ ЛЕЩИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА, ПО ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ, В…

  Доставка на медицински изделия – вътреочни лещи за нуждите на Очно отделение на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, по периодични заявки; съгласно спецификация

  Референтен номер: 00998-2020-0002
  Виж повече