16 - 20 от 64325 поръчки

 • България 212 500 (

  Изпълнение на строително-монтажни работи за ремонтни дейности в подстанции и прилежащите им съоръжения на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“АД…

  „ЧЕЗ Разпределение България” AД провежда «открита» по вид процедура с реф. № РРС 18-104 и предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за ремонтни дейности в подстанции и прилежащите им съоръжения на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“АД - направление гр. София и София област”.
  Предметът на поръчката е разделен на 3 (три) обособени позиции.

  Референтен номер: 01467-2018-0090
  Виж повече
 • България 1 287 720 (

  Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанени чужденци в специалните домове за временно настаняване на чужденци…

  Доставка на готова храна осигуряваща закуска, обяд и вечеря за настанени чужденци в специалните домове за временно настаняване на чужденци при дирекция "Миграция", финансирана с бюджетни средства, както и от фонд на европейския съюз по обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1 – Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанените в специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) – София.
  Обособена позиция 2 – Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанените в специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) Любимец“;
  Обособена позиция 3 – Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря…

  Референтен номер: 05615-2018-0009
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 3 430 463 BGN

  „Реконструкция на общински пътища на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции, по ПРСР 2014-2020 г.“

  Предметът на поръчката съгласно одобрения технически проект включва извършване на конкретните видове СМР за изграждането на обекта, както следва:
  1.1 Земни работи
  1.2 Пътни работи
  1.3 Асфалтови работи
  1.4 Отводняване и пътни принадлежности
  1.5 Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация
  1.6 Част: Телекомуникации
  Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции и включва следните обекти, обособени в отделни позиции, както следва: Обособена позиция №1: Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит, с дължина на отсечката - 7800 м.; Обособена позиция №2: Реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен,…

  Референтен номер: 00256-2018-0005
  Виж повече
 • България 6 687 000 BGN

  Доставка на вакуумни прекъсвачи Ср.Н.

  Доставка чрез покупка на вакуумни прекъсвачи Ср.Н. с ориентировъчен обем 1770 броя за номинално напрежение 10 и 20 kV. Възложителят може да възложи провеждането на приемни изпитвания.

  Референтен номер: 01379-2018-0237
  Виж повече
 • гр. Габрово 3 650 BGN

  „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА (ВИЛА №1) В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО“

  • Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ:
  - законосъобразно започване на строежа;
  - пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  - изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството;
  - спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
  - качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;
  -…

  Референтен номер: 00574-2019-0004
  Виж повече