16 - 20 от 62542 поръчки

 • България 0 (

  “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология“

  Предметът на обществената поръчка е “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология“. Предметът на обществената поръчка включва доставка на реактиви и консумативи за апаратите в лабораторията по микробиология и вирусология, описани в Техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за медицински изделия и консумативи от Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

  Референтен номер: 00684-2018-0018
  Виж повече
 • България 14 700 BGN

  "Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП "ДГС Първомай" за срок от 36 месеца

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, съгласно Закона за енергетиката, Правилата за търговия с елктрическа енергия и ЗОП за срок от 36 месеца за нуждите на ТП "ДГС Първомай"

  Референтен номер: 02724-2018-0094
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 149 000 (

  Доставка на филтърни елементи за маслоочистващи машини „Hydac”, съгласно техническа спецификация

  Доставка на филтърни елементи за маслоочистващи машини „Hydac”, съгласно техническа спецификация

  Референтен номер: 00015-2019-0003
  Виж повече
 • България 4 098 BGN

  „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за възстановяване на училище за…

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП е Услуга - Упражняване на строит. надзор по време на изпълнение на СМР. Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно: упражняване на строителен надзор за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка и изготвяне на технически паспорт за обекта.
  Съгл. изискванията на ЗУТ това са обекти от I група, IV…

  Референтен номер: 00619-2019-0002
  Виж повече
 • България 7 850 (

  ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”, ГРАД СЕВЛИЕВО ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  Обществената поръчка предвижда доставката на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Слънце”, гр. Севлиево след предварителни писмени заявки за необходимите продукти по видове и количество, за срок от 24 месеца. Обществената поръчка е по шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб” Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 3 „Месо, месни продукти и риба” Обособена позиция № 4 „Плодове и зеленчуци –пресни, сушени и замразени” Обособена позиция № 5 „Разни хранителни продукти“ Обособена позиция № 6 „Плодови и зеленчукови консерви”

  Референтен номер: 04753-2019-0001
  Виж повече