16 - 20 от 60641 поръчки

 • България 4 104 369 (

  Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация на два обекта от общинска пътна инфраструктура на община Грамада,…

  Предмет на поръчката е избор на изпълнител на изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация на два обекта от общинска пътна инфраструктура на община Грамада, област Видин", който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., договор за БФП №05/07/2/0/00383 от 18.04.2018г. Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на…

  Референтен номер: 00416-2018-0003
  Виж повече
 • гр. Варна 315 569 BGN

  Доставка на предварително изолирани тръби, фитинги и материали за монтажа им

  Доставка на предварително изолирани тръби, фитинги и материали за монтажа им

  Референтен номер: 00421-2018-0006
  Виж повече
 • България 24 000 BGN

  „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП…

  „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП „ДЛС Тракия” за срок от 24 месеца.”

  Референтен номер: 02718-2018-0205
  Виж повече
 • България 51 615 BGN

  Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проект и строителен надзор на обект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на…

  Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП – публично състезание с предмет: „Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проект и строителен надзор на обект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN1041 /ІІІ – 118, Комарево – Долна Митрополия / Подем – Рибен – ДЗС „1 май“, PVN2046 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ - Биволаре /PVN 1042/, PVN3044 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ - Божурица /PVN…

  Референтен номер: 00601-2018-0005
  Виж повече
 • гр. Враца 0 (

  „Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Враца“

  Ремонт на сгради, които са с нарушена експлоатационна годност от общинската инфраструктура на територията на Община Враца.

  Референтен номер: 00814-2018-0047
  Виж повече