16 - 20 от 58087 поръчки

 • България 1 132 048 BGN

  „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОСНОВНАТА ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В Ж.К. “МЛАДОСТ” – 1 И 2 И ПРИЛЕЖАЩАТА ПЪРВОСТЕПЕННА (ОБСЛУЖВАЩА) УЛИЦА ЗА…

  „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОСНОВНАТА ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В Ж.К. “МЛАДОСТ” – 1 И 2 И ПРИЛЕЖАЩАТА ПЪРВОСТЕПЕННА (ОБСЛУЖВАЩА) УЛИЦА ЗА КОМПЛЕКСА – УЛ. “БОЛНИЧНА”, ГР. ПОПОВО”

  Референтен номер: 00012-2018-0007
  Виж повече
 • гр. Ловеч 45 097 (

  Събаряне на сграда с идентификатор 43952.513.1755.1 по кадастрална карта на гр. Ловеч, ул. „Патриарх Евтимий"

  Предметът на поръчката е „Събаряне на сграда с идентификатор 43952.513.1755.1 по кадастрална карта на гр. Ловеч, ул. „Патриарх Евтимий". Събарянето и разрушението на сградата е предвидено да се извършва механизирано, ръчно или комбинирано. Сградата е двуетажна, масивна, със скатен покрив, с дървени междуетажни, таванска и покривна кострукции и основи от каменна зидария.

  Референтен номер: 00169-2018-0037
  Виж повече
 • гр. Благоевград 0 (

  „Изпълнение на СМР по извършване на ремонт на приземен етаж на защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с адрес:…

  Настоящата обществена поръчка се отнася за изпълнение на строително-монтажни работи на обект, собственост на Община Благоевград, а именно: „Ремонт на приземен етаж на защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с адрес: ж.к. „Струмско“, ул. „Струма“ № 23“, подробно описани в Раздел II.2.4.) "Описание на обществената поръчка" от настоящето обявление за поръчка.

  Референтен номер: 00109-2018-0048
  Виж повече
 • гр. Габрово 60 000 (

  „Ежедневно приготвяне и доставяне на топла храна за студентите и преподавателите, ползващи услугите на студентски стол на Технически университет –…

  В рамките на поръчката се предвижда приготвянето на храната да се извършва ежедневно – всеки работен ден, а доставянето й един път дневно - на обяд и един път дневно - вечер, при спазване указанията и изискванията на Възложителя, изложени в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00574-2018-0014
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 0 (

  „Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на събития, свързани с официални мероприятия на Технически университет –…

  1. Организиране и провеждане обеди в гр. Габрово, вечери в гр. Габрово, вкл. официални, и извън гр. Габрово, коктейли, вкл. официални, бюфети за ученици и студенти;
  2. Организиране на културни програми в гр. Габрово и извън гр. Габрово;
  3. Организиране на транспорт в гр. Габрово и извън гр. Габрово;
  4. Осигуряване на кафе-паузи за участници в събитията;
  5. Осигуряване на хотелско настаняване;
  6 Осигуряване на протоколни подаръци;
  7. Осигуряване на минерална вода.

  Референтен номер: 00574-2018-0012
  Виж повече