29016 - 29020 от 60669 поръчки

 • гр. Велико Търново

  Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни…

  Обособена позиция №4 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В. Жилищни сгради (констр. система ЕПЖС) със ЗП без сутерен общо за всички входове– 964,22 m2 и РЗП – 7436,30 m2. В предметния обхват на ОП са вкл. пакет от мерки заложени в доклада за резултатите от обследването за устан. на техн. хар-ки, доклада за ЕЕ на сградата с пакет от мерки със съответстваща информация неразделна част от документацията за участие, както и съпътстващите ги дейности,осъществяване на авторски надзор.

  Референтен номер: 00073-2016-0009
  Виж повече
 • гр. Правец

  „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Правец с извън площадкова довеждаща…

  Избраният изпълнител следва да упражнява строителен надзор в обхвата съгласно изискванията. А) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ: - законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията начл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ;…

  Референтен номер: 00100-2016-0008
  Виж повече
 • с. Баните

  „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец,…

  „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с.Вишнево и напорен резервоар за с.Оряховец, Община Баните и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“

  Референтен номер: 00603-2016-0005
  Виж повече
 • гр. Търговище

  „Извършване на ремонти, текущо обслужване, профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на…

  „Извършване на ремонти, текущо обслужване, профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на възложителя, на МПС и селско – стопанска техника собственост на ТП ДГС ”Търговище”, подробно описани в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 02711-2016-0058
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. София

  „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на…

  Обособена позиция 1 – „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София – ОЦ “Изток“. Територията на ОЦ “Изток“ обхваща следните райони на Столична община - Младост, Искър, Панчарево, Изгрев, Средец, Самоков ( в.з. Ярема и м.Стената) и Студентски град.Обособена позиция 2 – „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София –ОЦ “Запад“. Територията на ОЦ “Запад“ обхваща следните райони на Столична община - Нови искър, Люлин, Възраждане,…

  Референтен номер: 01467-2016-0007
  Виж повече