29016 - 29020 от 63494 поръчки

 • България 23 600 BGN

  Доставка на трифазни асинхронни електродвигатели

  Предметът на поръчката е “Доставка на трифазни асинхронни електродвигатели”. Цел: подмяна на съществуващи ел.двигатели тип МО355S6-УЗ предназначени за задвижване на вентилатори 5(6)QD01(02), служещи за охлаждане на токопровод 24kV от турбогенератори 9(10)GQ до блочни трансформатори 9(10)GC01(02). Общи изисквания: доставка чрез покупка на 2 бр. електродвигатели новопроизведени(след сключването на договора), детайно специфицирани в ТС №2016.30.ЕЧ.QD.ТСП.1298 приложена в документацията за участие; примане на доставката - след входящ контрол.

  Референтен номер: 00353-2016-0115
  Виж повече
 • България 50 000 BGN

  Доставка на резервни части и ремонт на мотокари, електрокари и товарни автомобили Ивеко

  Доставка на резервни части и ремонт на мотокари, електрокари и товарни автомобили Ивеко по следните обособени позиции:
  - Първа обособена позиция: „Доставка на резервни части и ремонт на мотокар Рекорд 2 и електрокари ЕВ 717.33.72 и ЕП 011.2”;
  - Втора обособена позиция „Услуги по ремонт и доставка на резервни части на товарни автомобили Ивеко”;

  Референтен номер: 00246-2016-0084
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 0 (

  “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДАБ при МС“, по три обособени: Обособена позиция 1 -Хляб, Обособена позиция 2…

  Предметът на поръчката включва:
  “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по три обособени: Обособена позиция 1 -Хляб, Обособена позиция 2 -Млечни продукти, Обособена позиция 3 - Слънчогледово олио“

  Референтен номер: 00268-2016-0033
  Виж повече
 • гр. Пловдив 0  

  Изграждане на 3D система за Планетариум в Природонаучен музей - Пловдив

  "Изграждане на 3D система за Планетариум в Природонаучен музей - Пловдив"

  Референтен номер: 00267-2016-0090
  Виж повече
 • гр. София 0  

  „Национално научно изследване на българския жестов език по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по ОП "Наука…

  1.1.Провеждане на научно изследване на българския жестов език, включващо минимум 150 лица с увреден слух, разпознаване, проучване и описание на системата от минимум 10 000 жестови знаци, провеждане на изследване на 20 теми и тяхната употреба в комуникацията на лица с увреден слух в цялата страна.
  1.2. Научно описание на граматиката на българската жестова реч по граматични категории и отпечатването му в издание с минимален брой 500 бр., както и в електронен вариант.
  1.3. Разработване и отпечатване на речник на българския жестов език, съдържащ минимум 10 000 лексикални единици, в електронен вариант и на хартиен носител - минимален брой - 500 бр.

  Референтен номер: 00165-2016-0015
  Виж повече