30151 - 30155 от 60641 поръчки

 • гр. Лясковец

  „Строително–монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”

  Изпълнение на строително-ремонтни и монтажни работи за подобряване общото състояние и намаляването на енергийните разходи при експлоатацията на сградите - общинска собственост, включени в предмета на обществената поръчка. СМР, предмет на възлагане с настоящата поръчка, са разпределени по обекти, както следва: 1. Обект І. „Основен ремонт ограда на ЦДГ „Славейче” - гр. Лясковец”; 2. Обект ІІ. „Подмяна подова настилка и ремонт козирка на ЦДГ „Вълшебство” - с. Драгижево”; 3. Обект ІІІ. „Ремонт тоалетни помещения в ОУ „Цани Гинчев” - гр. Лясковец”; 4. Обект ІV. „Възстановяване и благоустрояване на зелена зона за отдих и детска площадка в с. Мерданя”; 5. Обект…

  Референтен номер: 00137-2016-0003
  Виж повече
 • гр. Айтос

  Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на СОУ „Христо Ботев” /СОУ „Христо Ботев” База 1 и СОУ „Христо…

  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи (СМР) за внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на СОУ „Христо Ботев” /СОУ „Христо Ботев” База 1 и СОУ „Христо Ботев” База 2/ финансирано от Националния доверителен екофонд, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработения и одобрен инвестиционен проект, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация, проектна документация по отделните части, Техническото предложение и приложенията към него, и представеното Ценово предложение, в офертата на участника, определен за изпълнител

  Референтен номер: 00195-2016-0004
  Виж повече
 • гр. Айтос

  Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор…

  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане функциите на консултант за: изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен проект по смисъла на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на обекти: 1. Обект 1: „Многофамилна жилищна сграда - ул. „Гарова” № 5, вх. 1, вх. 2, вх. 3 и вх. 4, с административен адрес: гр. Айтос, ул. „Гарова” № 5”; 2. Обект 2: „Многофамилна жилищна сграда –- ул. „Васил Априлов” бл.…

  Референтен номер: 00195-2016-0003
  Виж повече
 • България

  "Доставка на гъвкави връзки за тръбопроводи – по спецификация”

  “Доставка на гъвкави връзки за тръбопроводи – по спецификация”. Спецификация, технически изисквания и чертежи са приложени към документацията на поръчката.

  Референтен номер: 00246-2016-0039
  Виж повече
 • гр. Златоград

  редмет на възлагане на настоящата поръчка е „ИЗГОТВЯНЕ НА ПЪЛНА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ (РАБОТНИ ЧЕРТЕЖИ, ДЕТАЙЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ…

  Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „ИЗГОТВЯНЕ НА ПЪЛНА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ (РАБОТНИ ЧЕРТЕЖИ, ДЕТАЙЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД" по Обособена позиция №1 - „Проектиране на улици за изпълнение с каменни павета в гр. Златоград, общ. Златоград”.Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Техническите проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите…

  Референтен номер: 00183-2016-0004
  Виж повече