30151 - 30155 от 65348 поръчки

 • България 0 (

  “Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца“

  “Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца“

  Референтен номер: 00684-2016-0023
  Виж повече
 • България 0  

  „Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички…

  Предмет на поръчката: „Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“- „Реконструкция на общински път BGS 1051 / III-539/, Русокастро – Ливада – Тръстиково – Константиново / II– 79 / и рехабилитация на общински път BGS 1053/ ІІ-79, Констатиново-Бургас/Черни връх-Полски извор /ІІІ-7907/“.

  Референтен номер: 12-00-161
  Виж повече
 • България 2 300 000 (

  Доставка на варовик фракция 10-50 мм. за нуждите на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

  Доставка на варовик фракция 10-50 мм. за нуждите на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

  Референтен номер: 00015-2016-0036
  Виж повече
 • България 0  

  Авариен ремонт (аварийни ремонтно-възстановителни работи) в "Учебно-квалификационен център" на НСИ в с.Сливек, Ловешка област.

  Авариен ремонт (аварийни ремонтно-възстановителни работи) в "Учебно-квалификационен център" на НСИ в с.Сливек, Ловешка област. Видовете и обема СРР са посочени в Приблизителна количествена сметка, представляваща приложение към Техническото задание, утвърдено от Възложителя, като сроковете за изпълнение на отделните позиции от количествената сметка следва да се предложат от Изпълнителя, но не трябва да надвишават 45 календарни дни.

  Референтен номер: 00403-2016-0011
  Виж повече
 • гр. Тутракан 0  

  „Доставка на течни горива чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на ТП ДГС Тутракан…

  „Доставка на течни горива чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на ТП ДГС Тутракан за 2017 г.

  Референтен номер: 02712-2016-0054
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече