30151 - 30155 от 62542 поръчки

 • гр. София

  Доставка на автобуси (20 местни)

  Доставка на автобуси (20 местни)

  Референтен номер: 02851-2016-0027
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на акумулаторни батерии за нуждите на МВР, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Доставка на стартерни…

  Доставка на акумулаторни батерии за нуждите на МВР, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Доставка на стартерни акумулаторни батерии; Обособена позиция 2 - Доставка на тягови панцерни акумулаторни батерии;

  Референтен номер: 02851-2016-0009
  Виж повече
 • България 0  

  Текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услуги на представителите на целеви групи.

  Текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услуги на представителите на целеви групи, предвидени за обособяване на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда” за нуждите на проект Проект “Насърчаване на социалното включване за независим живот в община Стамболово”, Договор№BG05M9OP001-2.002-0273-C01, Процедура BG05М9OP001-2.002, “Независим живот“, в изпълнение на Дейност 4 от проекта
  съгласно Количествена сметка Приложение №1.

  Референтен номер: 00782-2016-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 111 304 BGN

  „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:
  1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №1 „САНИРАНЕ ФАСАДИТЕ НА ПЕТ БРОЯ КОРПУСИ НА ОДЗ № 77 „ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН“, ГР.СОФИЯ, ЖК. „ДРУЖБА“ – 2.
  2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №2 „САНИРАНЕ ФАСАДИТЕ НА ПЕТ БРОЯ КОРПУСИ НА ОДЗ № 85 „ЗВЕЗДИЧКА“, ГР.СОФИЯ, ЖК. „ДРУЖБА“ – 2.
  3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: № 3„ПОДМЯНА НА СТАРА ДЪРВЕНА И СТОМАНЕНА ДОГРАМА С НОВА ОТ PVC И АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ В 89 ОУ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“, ГР.СОФИЯ, ЖК. „ДРУЖБА – 1“
  Описание на дейностите за изпълнение на поръчката са изложени в техниеското задание и заданието за оферта за всяка от трите обособени позиции.

  Референтен номер: 01258-2016-0002
  Виж повече
 • гр. Айтос 106 700 BGN

  „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проектни педложения на община Айтос по мярка 07 „Основни услуги…

  „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проектни педложения на община Айтос по мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по обособени позиции, както следва:
  ОП № 1: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Айтос““;
  ОП № 2: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка,…

  Референтен номер: 12-00-179
  Виж повече