31271 - 31275 от 65348 поръчки

 • България 0  

  Доставка на комбиниран фураж за фазани за нуждите на ДГС Сеслав – гр.Кубрат

  Доставка на комбиниран фураж за фазани за нуждите на ДГС Сеслав – гр.Кубрат
  Комбинираният фураж е в следните количества и видове съответно:
  1.Смеска за фазани носачки - 4 000 кг.;
  2.Смеска за фазани до 30 дневна възраст – 3 000 кг
  3.Смеска за фазани над 30 дневна възраст - 23 000 кг..;
  Заявените количества и видове фуражи да се изпълняват съгласно приложените към техническите изисквания рецепти.
  Рибеното брашно да се доставя отделно, като общото количество в размер на 1760кг. и в стойността му е включени в цената и количеството на съответния вид фураж. Кандидатства се за цялата поръчка като общо количество. Задължително е количествата фураж за…

  Референтен номер: 02712-2016-0021
  Виж повече
 • България 0  

  Надграждане на Портала за електронни услуги на Патентно Ведомство на Република България и по-нататъшна интеграция с вътрешните информационни системи на…

  Надграждане на Портала за електронни услуги на Патентно Ведомство на Република България и по-нататъшна интеграция с
  вътрешните информационни системи на ведомството. Анализ и изготвяне на подробен технически проект, софтуерна разработка и внедряване, за срок от 8 месеца.

  Референтен номер: 00738-2016-0003
  Виж повече
 • гр. Козлодуй

  Демонтиране на съществуващ мостов двугредов кран 5UQ11E02 с товароподемност Q = 125/20t. проектиране, доставка и монтаж на електрически мостов двугредов…

  Демонтиране на съществуващ мостов двугредов кран 5UQ11E02 с товароподемност Q = 125/20t. проектиране, доставка и монтаж на електрически мостов двугредов кран с количка с товароподемност Q = 160/20t, Машинна зала 5 блок, кота 29,5 и взаимносвързани дейности за регистрация пред органи на Държавна агенция метрологичен и технически надзор и пускане в експлоатация на крана

  Референтен номер: 00353-2015-0284
  Виж повече
 • гр. София 20 000 (

  Доставка на въздушници

  Доставка на въздушници

  Референтен номер: 00435-2016-0048
  Виж повече
 • България 0  

  Доставка на медицински консумативи за нуждите на стационарни отделения в "МБАЛ- Ботевград" ЕООД

  Доставка на медицински консумативи за нуждите на стационарни отделения в "МБАЛ Ботевград" ЕООД

  Референтен номер: 01034-2016-0005
  Виж повече