1 - 5 от 7939 поръчки

 • България 0 (

  Организиране на промоционални и информационни кампании по проект „Научно-технологичен парк-фаза 2" по ОП „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 съгласно договор №BG16RFOP002-1.003-0001-C01

  Предметът на обществената поръчка е „Организиране на промоционални и информационни кампании по проект „Научно-технологичен парк - фаза 2" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г. съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“ и включва следните дейности:
  Дейност № 1: „Логистично обезпечаване и организиране на регионален форум“
  Дейност № 2: „Изработване, конфигуриране и гаранционна поддръжка на иновативна платформа за млади предприемачи под марката София Тех Парк и провеждане на национална кампания за лансирането й“
  Дейност № 3: „Медия планиране и купуване за осъществяване на рекламна кампания в национални медии“

  Референтен номер: 03615-2019-0002
  Виж повече
 • гр. Благоевград 55 758 BGN

  Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по обособени позиции:

  „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи съгласно приложение № 1 от документацията за участие“;
  Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи съгласно приложение № 2 от документацията за участие“.
  Съгласно обхвата на поръчката, изпълнителят трябва да осигури възможността за доставка на необходимите канцеларски материали и офис консумативи след заявка от страна на възложителя в срок от 1 (един) работен ден.
  Участниците правят своите предложения съобразно Приложение №1 за Обособена позиция № 1 и Приложение №2 за Обособена позиция № 2, в които са посочени съответните количества…

  Референтен номер: 00109-2019-0002
  Виж повече
 • България 103 819 (

  Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020“, с включени три обособени позиции

  по Обособена позиция №1 се включват: Дейност 1 Доставка, която включва доставка на софтуерни продукти и Дейност 2 Интеграция на Abbyy Finereader 14 Corporate в среда на Възложителя. Обхватът на дейностите и изисквания към изпълнението на поръчката са съгласно Техническата спецификация – Приложение №1.1.
  по Обособена позиция №2 се включват: Дейност 1 Доставка, която включва доставка продукти/техника, включително гаранционна поддръжка на доставените продукти/техника от 12 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка. Обхватът на дейностите и изисквания към изпълнението на поръчката са съгл. Технич. спецификация –Прил. 1.2
  по Обособена позиция №3 се включват: Дейност 1 Доставка, която включва доставка…

  Референтен номер: 00258-2019-0004
  Виж повече
 • гр. Благоевград 20 582 BGN

  Доставка на учебни помагала за общинските детски градини на тероиторията на община Благоевград по 5 обособени позиции:

  Доставка на учебни помагала за общинските детски градини на тероиторията на община Благоевград по 5 оп: ОП1 - Доставка на учебни помагала за трета и четвърта подготвителни групи от издателство „Изкуства” ЕООД За трета група: 434 бр. комплекти; за четвърта група: 325 бр. комплекти; ОП2 - Доставка на уч.помагала за трета и четвърта подготвителни групи от издателство „Клет България” ООД За трета група: 30 бр. комплекти; за четвърта група: 40 бр. комплекти; ОП3 - Доставка на учебни помагала за трета и четвърта подготвителни групи от издателство СД ВТ-КОМС -ИЗДАТЕЛСТВО "СЛОВО-КРУСЕВ И СИЕ" За трета група: 22 бр. комплекти; За четвърта…

  Референтен номер: 00109-2019-0026
  Виж повече
 • България 2 400 000 BGN

  Планиране, оформление и осъществяване на рекламни дейности – производство, създаване, медия планиране и медия купуване за нуждите на ЕP Юг…

  Планиране, оформление и осъществяване на рекламни дейности – производство, създаване, медия планиране и медия купуване за нуждите на Електроразпределение Юг EАД (ЕР Юг ЕАД), ЕВН България Електроснабдяване EАД (ЕВН България ЕС ЕАД) и ЕВН България Топлофикация ЕАД (ЕВН България ТР ЕАД), със следните прогнозни стойности за срок от 36 календарни месеца:
  Електроразпределение Юг ЕАД - 2 400 000,00 лв.
  ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - 1 680 000,00 лв.
  ЕВН България Топлофикация ЕАД - 1 440 000,00 лв.

  Референтен номер: 00143-2019-0003
  Виж повече