1 - 5 от 9034 поръчки

 • България 3 140 BGN

  Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

  Описание на основните дейности - доставка на канцеларски материали и хартия, необходими за осигуряване изпълнението на споръзуменията за безвъзмездна помощ - фонд "Вътрешна сигурност" и фонд "Убежище, миграция и интеграция".

  Референтен номер: 00752-2019-0048
  Виж повече
 • България 140 000 BGN

  Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Националното сдружение на общините в Република България

  При изпълнението на поръчката се предвижда да се осъществяват писмени и устни преводи от и на български и чужди езици. Индикативният обем на предвидените за изпълнение услуги е както следва: Индикативният обем на предстоящите за изпълнение по поръчката преводачески услуги е както следва:
  -Около 4 500 страници писмен превод без изискване за скорост (нормален);
  -Около 750 страници писмен превод с изискване за скорост (бърза поръчка);
  -Около 550 страници писмен превод с изискване за скорост (експресна поръчка);
  -Около 300 часа консекутивен превод от един преводач;
  -Около 500 часа симултанни преводи от двама преводачи.
  Подорбното описание и специфичните оособености на дейностите, включени в предмета на поръката се съдържа…

  Референтен номер: 01035-2019-0003
  Виж повече
 • България 0 (

  "Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски““

  Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски““ по шест обособ. позиции. Сток., предмет на договора, трябва да са оригинални, нови и неупотребявани. В случай че в срока на дог. бъде преустановено производството на стока и същевременно тази стока престане да бъде предлагана на пазара, същата следва да бъде заменена със стока с еквивалентни или по-добри характеристики, отговаряща на изискванията на възл., с цена не по-висока от цената на стоката, отпаднала от производство. За обособ. позиции № № 1, 2, 3, 4 и 5 възл. си запазва правото в срока и при услов.…

  Референтен номер: 00285-2020-0004
  Виж повече
 • гр. Плевен 26 160 (

  „Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на шест обособени позиции”

  „Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на шест обособени позиции”:
  -позиция №1 – „Невъоръжена охрана на обект „Масивна сграда за стоматологична поликлиника”, находящ се на бул. „Русе” № 1, гр. Плевен, собств. на Общ.Плевен;
  -позиция № 2–Охрана със СОТ на 4 броя обекти"
  -позиция № 3–Охрана със СОТ на 5 броя обекти"
  -позиция №4-Охрана със СОТ на общ.обект „Склад с имущество ОМП–хим.склад”, находящ се в УПИ I, кв. 45, с. Мечка, Общ.Плевен;
  -позиция №5 - Охрана със СОТ на общ.обект „Приют за безстопанствени животни”, находящ се в местността „Комудара”, в землището на с. Къшин, Общ.Плевен;
  -позиция №6 - Охрана със СОТ на общински обект…

  Референтен номер: 00226-2020-0001
  Виж повече
 • България 231 300 (

  „Доставка и гаранционна поддръжка на преносими компютри“

  Предметът на настояща поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на място на 100 броя преносими компютри със системен и приложен софтуер за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”.

  Референтен номер: 00737-2019-0032
  Виж повече