1 - 5 от 8327 поръчки

 • България 0 (

  Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД

  Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД

  Референтен номер: 00693-2019-0035
  Виж повече
 • България 29 060 (

  „Организиране и провеждане на 5 броя концерти"

  Предметът на настоящата поръчка, възлагана от Община Полски Тръмбеш е „Организиране и провеждане на 5 броя концерти".
  В предмета на поръчката: „Организиране и провеждане на 5 броя концерти“ ще бъде включена следната дейност предвидена за изпълнение по проект № BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C01 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове:
  Дейност 5. „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“
  Дейността включва организиране на 5 концерта на голяма сцена на площада в общината. Концертите трябва…

  Референтен номер: 00352-2019-0003
  Виж повече
 • гр. София 150 000 BGN

  избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за служителите на Софийската филхармония

  Предоставянето на ваучерите за храна ще се извършва на тримесечия, въз основа на писмена заявка до Изпълнителя, съдържаща списък с трите имена на ползвателите на ваучери и номинална стойност на ваучерите за всеки ползвател. Заявените от Възложителя количества ваучери следва да се отпечатват и доставят в срок до 5 /пет/ работни дни на адреса на Възложителя.
  Предоставените ваучери следва да бъдат в срок на валидност минимум 1 /една/ година от датата на отпечатване.
  Заявените ваучери за храна се отпечатват с номинал 1, 2, 5 и 10 лева и следва да отговарят на изискванията на чл.22, ал.2 от Наредба № 7/09.07.2003 година. Изпълнителят…

  Референтен номер: 00070-2019-0001
  Виж повече
 • гр. София 150 000 BGN

  Отпечатване и доставка на рекламни материали

  Отпечатване и доставка на рекламни печатни матириали за Софийска филхармония

  Референтен номер: 00070-2019-0002
  Виж повече
 • гр. Мездра 0 (

  Дейности по информираност и публичност по проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416, договор № 94728/21.08.2018г., финансиран по програма…

  Поръчката предвижда извършването на следните услуги:
  По обособена позиция 1: •Организиране и провеждане на встъпителна съвместна среща и прес-конференция – 1бр.•Дизайн и изработка на брошури A4 (двустранни) – 3 000 броя •Изработване на бележник с листове, които се откъсват – 100 броя •Изработване на бележник за вписване на адреси - 100 броя •Изработване на химикалки - 100 броя•Изработване на временна табела - 1 брой •Изработване на постоянна табела - 1 брой •Разработване на интернет страница на проекта и публикации в него – 1 брой.
  По обособена позиция 2:
  •Провеждане на информационна кампания, включваща обучение за реакция при природни бедствия и кризи за населението…

  Референтен номер: 00007-2019-0022
  Виж повече