1 - 5 от 7750 поръчки

 • България 54 250 BGN

  „Модел за оценка на достъпа до правосъдие за гражданите и бизнеса“, Дейност 3 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“

  Основните цели на обществената поръчка са изготвяне на обективна и всеобхватна оценка на достъпа до правосъдие на гражданите и бизнеса, въз основа на която да бъде разработен модел за оценка на достъпа до правосъдие на ниво окръжна дейност и същият да бъде използван във всеки окръжен район, за да се гарантира, че всички лица в страната имат равен достъп до правосъдие, където и да се намират в страната.
  Настоящата поръчка трябва да бъде изпълнена на няколко етапа:
  1: Изготвяне на анализ на възможностите за достъп до правосъдие в Република България, включително и при изпълнителното производство
  2: Изготвяне на модел за оценка на достъпа…

  Референтен номер: 00106-2018-0038
  Виж повече
 • България 45 556 BGN

  „Осигуряване устойчивост по проект „Долината на Струма“, BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II“,…

  Поръчката се възлага от публичен възложител -Кмета на Община Благоевград, на ЮЛ „Благоевград Фест" ЕООД.
  Съгласно чл.14,ал.1, т.5 от ЗОП възложителят следва да упражнява върху ЮЛ контрол, подобен на този който упражнява върху собствените си структурни звена, което предполага да има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това ЮЛ - чл.14, ал.2,във вр. с ал.1,т.5,б.„а”от ЗОП. Съгласно чл.20 отЗМСМА общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината,във вр. с нейните дейности по разрешаване на въпросите,свързани с местното самоуправление. Според чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА общинският съвет взема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на общински дружества и избира…

  Виж повече
 • България 0 (

  „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по шест обособени позиции"

  Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по шест обособени позиции:
  1. „Доставка на мрежови комутатори“ - 1.1.Мрежови комутатор 48 портов – 5 бр.; 1.2.Мрежови комутатор 12 портов – 1 бр. 1.3. Лиценз/и за софтуер за управление и мониторинг на мрежови устройства;
  2. „Доставка на преносими компютри“ - 24 бр.
  3. „Доставка на настолни компютри“ - 95 бр.
  4. „Доставка на монитори“ - 190 бр.
  5. „Доставка на скенери“ - 6 бр.
  6. „Доставка на TEMPEST оборудване“ – позицията ще бъде възложена директно по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП съобразно индивидуалната й стойност

  Референтен номер: 05028-2019-0003
  Виж повече
 • България 600 BGN

  Доставка на канцеларски материали заа срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Враца

  поръчката включва доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца съгласно техническата спецификация. Поръчката е обособена в две позиции:
  обособена позиция №1 - за доставка на стоки включени в списъка по чл.12,ал.1,, т.1 от ЗОП.
  обособена позиция №2 - за доставка на стоки извън списъка по чл.12,ал.1,, т.1 от ЗОП.

  Референтен номер: 02709-2019-0002
  Виж повече
 • гр. Бургас 63 500 (

  „Изготвяне на тръжни документации за обществени поръчки по проект “Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията…

  Подготовка на тръжни документации за провеждане на 11бр. обществени поръчки в обхвата на проект „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.004, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, съгласно Технически спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

  Референтен номер: 00797-2019-0001
  Виж повече