8401 - 8405 от 9092 поръчки

 • гр. Пловдив

  "Доставка на учебници и учебни помагала по учебни предмети за учениците от І до VІІ клас в СОУ "Черноризец Храбър"-Пловдив…

  Доставка на учебници и учебни помагала по учебни предмети за учениците от І до VІІ клас в СОУ "Черноризец Храбър"-Пловдив за учебната 2014/2015 година, по количества и стойности, посочени в поканата. Сключени договори с : Издателство " Просвета - София" АД; Издателство "Анубис-Булвест" ООД; "С.А.Н.ПРО" ООД;Издателство " Архимед 2" ЕООД

  Референтен номер: 02193-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Стара Загора

  „ Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни…

  отпечатване на ваучери за храна за нуждите при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена

  Референтен номер: 00373-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Варна

  “Изработване, тиражиране и доставка на рекламни материали за нуждите на Община Варна и бюджетните й звена по обособени позиции”, както…

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши изработване, тиражиране и доставка на рекламни материали, необходими за участието на Община Варна на туристически изложения в страната и чужбина за нуждите на Дирекция „Туризъм“, съгласно одобрен списък по видове артикули със съответните технически параметри, тиражи и приблизтелни количества, описани в Техническа спецификация (Приложение 3), представляваща неразделна част от настоящия договор за изпълнение на откритата процедура. Изработването на рекламните материали включва дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и доставка до Възложителя. Също така всички необходими операции като сгъване, лепене, шиене, подвързване, перфорация, ламиниране, опаковане и други необходими за получаване на крайния продукт.Авторските права по…

  Референтен номер: 00081-2013-0064
  Виж повече
 • гр. София

  "Доставка, монтаж и инсталация на оборудване и обучение на служители за експлоатация на оборудването" по проект "Новият полицейски лидер", договор…

  "Доставка, монтаж и инсталация на оборудване и обучение на служители за експлоатация на оборудването" по проект "Новият полицейски лидер", договор за безвъзмездна помощ № КБ 12-22-1-1/23.01.2013г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по дейности, както следва: Дейност 1: „Доставка на оборудване”; Дейност 2: „Монтаж и инсталация на доставеното оборудване” и поДейност 3: „Обучение на служители за експлоатация на оборудването”.

  Референтен номер: 00752-2013-0013
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставка на сървър, мултифункционално устройство и оригинални консумативи, принтер и оригинални консумативи, хард диск, комуникационен шкаф, непрекъсваемо захранване UPS, управляем…

  Предметът на поръчката е „Доставка на сървър, мултифункционално устройство и оригинални консумативи, принтер и оригинални консумативи, хард диск, комуникационен шкаф, непрекъсваемо захранване UPS, управляем комутатор, отпечатване и публикуване на рекламни материали, организиране и провеждане на семинари” в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0053 „ПРОГРЕС-ФТК: Платформа за пеРсонализиране на Обучението с Гаранция за Растеж и Ефективно Самоусъвършенстване във Факултета по Телекомуникации” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника и периферияОбособена позиция 2: Отпечатване и публикуване на рекламни материали, организиране и провеждане на семинариДейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се изпълняват при спазване на изискванията на действащото…

  Референтен номер: 00193-2014-0005
  Виж повече