8401 - 8405 от 8497 поръчки

 • гр. Ямбол

  „Извършване на одит на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано градско развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в…

  Основната цел на одита е да се формират констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации. Допустимостта на разходите в случая се определя като правилно и коректно изразходване на безвъзмездната помощ в съответствие със срока, условията и изискванията, заложени в Договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ.Резултатите от извършения одит на проекта следва да бъдат представени в изчерпателен доклад с мин. следното съдържсние:Глава 1 Информация за договора и дейността по проекта/Обща инф.:дата на издаване на доклада;операт. програма, по която…

  Референтен номер: 00339-2013-0043
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставка на касови консумативи.”

  Доставка на касови консумативи,които следва да отговарят на параметрите, посочени в Приложение № 1 - Техническа спецификация, както и на мострите (образците), представени от възложителя.

  Референтен номер: 01224-2013-0019
  Виж повече
 • гр. София

  Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална експлоатация” на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (с 5 (пет) обособени позиции)”, както следва: Обособена позиция № 1 – Проект „Доизграждане на автомагистрала „Тракия”, Лотове 2, 3 и 4, BG161РО004-2.0.01-0004, състоящ се от следните участъци: Лот 2 „Стара Загора – Нова Загора”, от км 210+100 до км 241+900 (Дата на въвеждане на обекта в експлоатация: 27.06.2012 г.); Лот 3 „Нова Загора - Ямбол”, от км 241+900 до км 277+597 (Дата на…

  Референтен номер: 00044-2013-0088
  Виж повече
 • гр. Стара Загора

  "Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на Стопански факултет на Тракийски университет във връзка с изпълнение на…

  Доставка на настолни компютри, преносими компютри, периферни устройства и мултимедия.

  Референтен номер: 00373-2013-0019
  Виж повече
 • гр. Попово

  „Доставка, чрез покупка, на канцеларски материали съгласно утвърден списък за нуждите на ТП ДЛС”Черни Лом” гр.Попово за 2014г“

  „Доставка, чрез покупка, на канцеларски материали съгласно утвърден списък за нуждите на ТП ДЛС”Черни Лом” гр.Попово за 2014г“

  Референтен номер: 02711-2014-0010
  Виж повече