1806 - 1810 от 8509 поръчки

 • България 154 346 (

  Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по…

  Ваучерите за храна ще се поръчват и ползват от отделните структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Доставката се извършва след предварително подадена писмена заявка за необходимите количества ваучери и номиналната им стойност от съответното структурно звено при Тракийски университет гр. Стара Загора. При подаване на заявките за отпечатване на ваучери, всяко структурно звено самостоятелно определя с каква номинална стойност да са ваучерите за съответния месец.
  Определеният за изпълнител на поръчката предоставя ваучерите за храна след получаване на писмена заявка от съответното структурно звено и получено плащане за заявените количества ваучери.На участника, избран за изпълнител, се изплаща стойността на услугата…

  Референтен номер: 00373-2018-0008
  Виж повече
 • България 0 (

  Предост.на консултантски услуги по проекти на община Руен,област Бургас по Под.7.2„Инвестиции в създ.,подобр. или разширяв. на всички видове малка по…

  „Предоставяне на консултантски услуги по проекти на община Руен, област Бургас по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. по три обособени позиции.В обхвата на поръчката са включени следите дейности, които са идентични и за трите обособени позиции,а именно:Дейност 1:Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне и окомплектоване на проектно предложение и Дейност 2:Предоставяне на консултантски услуги управление, изпълнение и отчитане на проекта както и подготовката на заявки за плащане,…

  Референтен номер: 00274-2018-0001
  Виж повече
 • България 28 988 BGN

  „Организиране на заключителен прием за експертите в областта на правосъдието и вътрешните работи“.

  Изисквания към изпълнението на поръчката:
  • Осигуряване на зала с капацитет за 250 човека, с необходимото оборудване за провеждане на протоколно събитие – заключителен прием за експертите „Правосъдие и вътрешни работи“ в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, който ще се проведе през месец Юни 2018 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.
  • Залата с капацитет за 250 човека следва да бъде свободна за ползване за 3 (три) часа;
  • Залата следва да бъде в близост до институциите на ЕС;
  • Осигуряване на кетъринг за 250 човека – вегетарианско, месно меню, включително и десерти;
  • Осигуряване на безалкохолни и алкохолни напитки за 250…

  Референтен номер: 00106-2018-0009
  Виж повече
 • гр. София 2 467 BGN

  „Мерки за информация и комуникация по проект: „Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи“

  В изпълнение на дейността от проекта се предвиждат следните дейности: подготовка и публикуване на информация в медиите и на страницата на Министерство на правосъдието относно проекта – в началото и края на проекта; изработване и разпространение на плакат (А3) с информация за проекта – 2 броя; провеждане на встъпителна и заключителна конференция за проекта в София, с до 50 участника всяка; изработване на информационни материали за проекта – 162 бр. химикалки и 162 бр. падове; 2 броя ролбанери. Всички рекламни и информационни материали следва да бъдат изработени съгласно изискванията за визуализация на Регламент 1303/2013 г. и трябва да бъдат брандирани,…

  Референтен номер:
  Сектори:
  Печатни, издателски услуги и офис оборудване
  Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, охрана Виж повече
 • гр. Пазарджик 53 470 BGN

  „Доставка и монтаж на софтуерни продукти и компютърна техника за нуждите на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик и провеждане на…

  С проектното предложение се предвижда да се достави оборудване и обзавеждане за нуждите на ПГСС „Царица Йоанна”, гр. Пазарджик, по-специално софтуерни продукти и компютърна техника, училищно оборудване и обзавеждане, фитнес екипировка, както и оборудване за деца със специални образователни потребности. Стоките, предмет на доставка, са описано подробно в Техническата спецификация (Приложения № 6). Новата компютърна техника и софтурерни продукти ще допринесат за подобряване качеството на образованието в професионалното училище и ще бъдат част от цялостната модернизация на обекта. Освен подобряване на интериора, ще се създадат и по-добри, комфортни и здравословни условия за обучение на подрастващите, както и достъп до по-съвременна…

  Референтен номер: 00385-2018-0006
  Виж повече
 • Изтеглете детайлни указания и цялата необходима документация за кандидатстване за избраната от Вас обществена поръчка само за 6 лв. с ДДС.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с всички необходими документи.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg

  Пълна информация за актуални и възложени поръчки с подобен предмет на дейност за последните 12 месеца само за 6 лв. с ДДС. е достъпна в рамките на няколко клика! За всяка възложена поръчка информацията включва и наименование и адрес на изпълнителите на подобните поръчки.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с детайли за актуални и възложени поръчки с подобен предмет и насоченост.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg