3601 - 3605 от 9092 поръчки

 • България 0  

  предмет „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обекти на ЮЗДП…

  предмет „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обекти на ЮЗДП ТП ДГС Белово „

  Референтен номер: 09-01-55
  Виж повече
 • България 200 000 BGN

  Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи

  Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи от доставчик, който предлага пълната номенклатура стоки, изисквани от възложителя: компютърни системи /нисък, среден и висок клас/, сървъри, преносими компютри, консумативи /мастила, тонери и ленти за наличните печатащи устройства/, принтери /матрични, лазерни и мастилени/, комбинирани устройства /мастиленоструйни и лазерни/ и компоненти, всички подробно описани с минимални технически изисквания и минимално изискуеми гаранционни срокове в Техническата спецификация; гаранционна поддръжка на доставените стоки. Доставки ще се извършват регулярно през годината според конкретните нужди на Възложителя, след предварителна писмена заявка до изпълнителя.

  Референтен номер: 00606-2017-0005
  Виж повече
 • България 8 484 BGN

  „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проекти на Община Карлово, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014 –…

  Обществена поръчка е свързана с изпълнението на мерки по информация и комуникация в рамките на следните проекти на Община Карлово, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.:
  • Проект „Благоустроена градска среда на град Карлово“.
  • Проект „Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали“.

  Референтен номер: 00072-2017-0001
  Виж повече
 • гр. Ямбол 0  

  Осигуряване на охрана със сигнално охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддэржане в обект на ТП държавно горско…

  избор на изпълнител за осигуряване на на охрана със сигнално охранителна техника, включваща проектиране, доставка монтиране използване и поддържане в обект на ТП ДГС Тунджа

  Референтен номер: 02716-2017-0012
  Виж повече
 • гр. Ивайловград 21 500 BGN

  „Доставка на дидактически материали, учебни пособия и помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане в изпълнение на Проект BG05M2OP001-3.001-0017

  Доставка на дидактически материали, учебни пособия и помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане в изпълнение на Проект BG05M2OP001-3.001-0017 “Заедно сме по-добри“. Пълното описание на предмета на обществената поръчка по отделните обособени позиции е посочено в Приложение № 1 „Технически спецификации на поръчката“ към настоящата документация.
  Доставката предмет на настоящата поръчка по съответните обособени позиции, трябва да е съгласно Техническата спецификация за съответната обособена позиция. Определеният изпълнител доставчик трябва да доставя качествени продукти и материали за нуждите на проекта. Да извършва периодични доставки след направена писмена заявка от страна на Община Ивайловград. Доставените материали да са с необходимото качество и да отговарят…

  Референтен номер: 12-00-75
  Виж повече