3616 - 3620 от 9030 поръчки

 • гр. Шумен 0  

  „Предоставяне на консултантска услуга за организация и управление на проекти, включени в Инвестиционната програма на Община Шумен по Ос 1…

  Настоящата обществена поръчка цели да се осигури необходимата консултантска услуга за организация и управление на 5 бр.проекти, включени в Инвестиционната програма на Община Шумен за изпълнение на ИПГВР в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж 2014-2020г.”, която се финансира чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Шумен с № BG16RFOP001-1.014 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“.

  Референтен номер: 00138-2016-0035
  Виж повече
 • България 4 850 BGN

  Избор на изпълнител за информация и комуникация по проект Предоставяне на качествено образование,чрез модернизиране на ПЗГ Добруджа по Договор№BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за…

  Основната цел на услугата е популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
  Планираните дейности/техническите изисквания за изпълнение на поръчката са обособени в позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1 „Изработка на информационни и промоционални материали”, включваща: 1.Изработка, доставка, монтаж и демонтаж на 1бр.билборд:2. Изработка, доставка и монтаж на 1бр. постоянна обяснителна табела: 3. Изработка и доставка на 1 бр. Рол банер;50 бр. информационни стикери/лепенки;100 бр. комплект - тефтер с химикал и 370 бр. комплект – тетрадка с химикал, съобразно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация…

  Референтен номер: 00030-2017-0002
  Виж повече
 • България 0  

  "Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално - известителна техника , включваща проектиране, доставка,…

  Предметът на обществената поръчка включва охрана, с помощта на сигнално - известителна техника, както и нейното поддържане от 17:00 ч. до 08:00 ч. в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни в административната сграда на ТП "ДГС - Пловдив", находяща се на адрес: гр. Пловдив, бул. "Шести септември" №93. Сигнално - охранителната техника е монтирана на стая с 1 бр. кас/и. Пълно описание на задълженията на определения изпълнител при осъществяване на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, се съдържа в Приложение № 03 - Техническа спецификация , неразделна част от документацията за участие.

  Референтен номер: 02718-2017-0093
  Виж повече
 • България 0  

  „Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране,…

  Предметът на обществената поръчката включва охрана, с помощта на сигнално-охранителна техника, както и нейното поддържане от 17:00 до 08:00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни в административната сграда на ТП „ДГС Смилян“ с адрес: село Смилян, ул. ”Девети септември” № 101, община Смолян.
  Сигнално охранителната техника е монтирана за охрана на стаи с 2 бр. каси.

  Референтен номер: 02718-2017-0020
  Виж повече
 • България 0  

  Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена и охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и…

  Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена и охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ЮЦДП-Смолян и ТП ДГС Хисар за срок 36 месеца.

  Референтен номер: 02718-2017-0161
  Виж повече