3616 - 3620 от 8409 поръчки

 • България 0  

  Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за адм. дейност на ТП на НОИ- Благоевград

  “Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Благоевград”: Обособена позиция №2 Доставка на офис материали, съгласно Приложение №2”;

  Референтен номер: 1026-01-12
  Виж повече
 • гр. София

  Предметът на възлагане на настоящата поръчка е “Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали”.

  Предметът на поръчката е предпечатна подготовка, отпечатване, довършителни процеси и доставка на списание "Статистика", бр. 4/2016 г. - 300 броя.

  Референтен номер: 00403-2016-0006
  Виж повече
 • България 0  

  „Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на община Гълъбово по програма „Развитие на…

  Предметът на поръчката включва следните дейности:
  Дейност 1 „Изготвяне и окомплектоване на проектно предложение по Програма „Развитие на селските райони 2014-2020“ за проект „Реконструкция и рехабилитация на Общински път SZR-1042 “гр. Гълъбово – с. Априлово”;
  Дейност 2 „Изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнители“ на дейностите, предвидени в проекта
  Дейност 3 „Предоставянето на консултантски услуги във връзка с изпълнението и управлението на одобреното за финансиране проектното предложение „Реконструкция и рехабилитация на Общински път SZR-1042 “гр. Гълъбово – с. Априлово”
  Дейностите, свързани с изготвянето и тръжните документации и предоставянето на консултантски услуги във връзка с изпълнението и управлението на проекта ще се реализират при…

  Референтен номер: 00420-2016-0006
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия ”, съгласно сключено рамково споразумение рег. №…

  „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия ”, съгласно сключено рамково споразумение рег. № СПОР-426/26.10.2015 г. на МФ

  Референтен номер: 00210-2015-0006
  Виж повече
 • България 0  

  предоставяне на охранителни услуги и пропускателен режим чрез физическа въоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на ТУ-Варна."

  Извършване на охранителни услуги и пропускателен режим чрез физическа въоръжена охрана на обекти и имущество на ТУ-Варна

  Референтен номер: 00966-2016-0005
  Виж повече