3626 - 3630 от 9092 поръчки

 • България 0  

  Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвоатски възнаграждения на ТП ДЛС Палама СИДП Шумен за…

  Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвоатски възнаграждения на ТП ДЛС Палама СИДП Шумен за срок от една година считано от датата на сключване на договора

  Референтен номер: 02711-2017-0057
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставка на компютърна техника за нуждите на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС - поръчка с…

  „Доставка на компютърна техника за нуждите на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС - поръчка с пореден № 7“, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника”

  Референтен номер: 00062-2015-0024
  Виж повече
 • България 0  

  „Организиране и провеждане на мероприятия“ в изпълнение на Проект BG05M2OP001-3.001-0017 “Заедно сме по-добри“

  Организиране и провеждане на мероприятияя за лицата от целевата група, в изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.001-0017-C02 по проект „Заедно сме по-добри“, финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от ЕС чрез ЕСИИФ, включващи:
  - Организиране на спортен празник „Мама, татко и аз”;
  - Организиране на пикник и велопоход с родители;
  - Обиколка посещение на исторически и природни обекти в Община Ивайловград;
  - Организиране на Зелено училище;
  - Организиране на "синьо" Морско училище;
  - Изпълнение на дейностите, предвидени в плана за работа със семейството (ПРС),
  които са подробно разгледани в Техническата спецификация, част от одобрената документация.

  Референтен номер: 12-00-72
  Виж повече
 • България 0  

  Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално охранителна техника на сгради и имущество в тях, собственост на…

  Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално охранителна техника на сгради и имущество в тях, собственост на СБПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД, а именно: основен корпус, физиотерапия, пералня, служебни гаражи и прилежащ терен с адрес гр. Велинград, местност „4-ти километър“.
  Изпълнителят следва да организира и осъществява охранителна дейност на гореописаните обекти в рамките на 24 часа в денонощието, като се задължава да осигури униформени охранители, притежаващи необходимата квалификация и оборудвани с помощни средства, които да осъществяват контрол на достъпа през входа, да работят със системите за видеонаблюдение, пожароизвестяване и СОД, да извършват наблюдение на всички прилежащи площи чрез…

  Референтен номер: 00506-2017-0001
  Виж повече
 • България 60 000 BGN

  Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис оборудване по две обособени позиции

  Изпълнението на предмета на поръчката включва доставка на канцеларски материали и консумативи за офис оборудване”,отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описано в Техническа спецификация по съответната обособена позиция (неразделна част от документация).

  Референтен номер: 00088-2016-0021
  Виж повече