3626 - 3630 от 8509 поръчки

 • България 0  

  „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград””

  Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград””, териториално поделение на „Югозападно държавно предприятие” ДП Благоевград” ДП Благоевград, за срок от 24 месеца. Номиналната максимална стойност на месечния ваучер за храна е в размер на 60 лв. (шестдесет) лева за всеки работник или служител в трудово - правни отношения, съгласно КТ. Количествата на необходимите номинали и брой ваучери ще бъдат заявявани от Възложителя чрез писмена заявка. Заявките ще се изготвят на типови персонализирани бланки за заявка (поръчка), предоставени на Възложителя от фирмата - оператор при подписването на договора.

  Референтен номер: 09-01-1
  Виж повече
 • България 0  

  „Организиране на дейността по разпространение на винетни стикери на територията на Република България – приемане и съхраняване на склад на…

  Предмета на поръчката включва: Организиране на дейността по разпространение на територията на Република България на емитираните и отпечатани количества годишни и краткосрочни винетни стикери, като се приемат и съхраняват на склад отпечатаните количества винетни стикери. При изпълнението на поръчката, следва да се създаде и да се поддържа мрежа от пунктове за крайна дистрибуция, различни от тези на Възложителя, в които да се осигури продажбата и валидизирането на винетните стикери. Изпълнителят има задължение да транспортира винетните стикери до пунктовете за крайна дистрибуция, включително и до тези на Възложителя, както и да осигури на възложителя постоянен достъп до информация, включително чрез предоставянето…

  Референтен номер: 00044-2016-0066
  Виж повече
 • гр. София 447 617 BGN

  „Преиздаване тематични рекламно-информационни материали” с две обособени позиции:

  Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Преиздаване на тематични рекламно-информационни материали“ с две обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: „Преиздаване на тематични брошури и нискобюджетни материали“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;
  Обособена позиция № 2: „Преиздаване на мини компакт дискове и DVD дискове с видеоклипове“.
  Конкретни параметри на посочените тематични рекламно-информационни материали по обособени позиции са посочени в Техническите спецификации.
  Специфичните цели на поръчката са:
  1). отпечатване на допълнителни количества от тематичните рекламно-информационни материали за целите на националния туристически маркетинг на Република България и целите на изпълнение на Програма за национална реклама в туризма;
  2). достигане до широк кръг потенциални туристи чрез…

  Референтен номер: 05024-2016-0016
  Виж повече
 • България 0 (

  Предоставяне на преводачески услуги

  Предоставяне на преводачески услуги по 36 обособени позиции. Двупосочни писмени и устни (консекутивни) преводи от български език на следните езици: пущу, дари, кюрдски език, урду, фарси, арабски език.
  Предоставяне на писмени преводи на официални и други документи за нуждите на ГДГП-МВР.
  Преводът ще се извършва от пущу, дари, кюрдски език, урду, фарси арабски език на български език и от български език на пущу, дари, кюрдски език, урду, фарси арабски език.

  Референтен номер: 02849-2016-0024
  Виж повече
 • България 0  

  „Доставка и гаранционна поддръжка на стационарни компютри“

  Предмет на поръчката - доставка и гаранционно обслужване на място на 175 броя персонални компютърни конфигурации със системен и приложен софтуер и 30 броя допълнителни монитори за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”.

  Референтен номер: 00737-2016-0031
  Виж повече