3706 - 3710 от 9092 поръчки

 • България 0  

  „Осигуряване на денонощна охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обекти на…

  Предметът на обществената поръчка включва: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СОТ/, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване на 1 /един/ брой датчик, както и поддържане им от 17:00 до 8:00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни на следния обект: помещение – каса в административната сграда на ТП ДГС „Етрополе”, находяща се в гр.Етрополе, ул. „Христо Ботев” № 9, общ.Етрополе, обл.София.

  Референтен номер: 09-01-11
  Виж повече
 • гр. Бургас 0  

  „Изработване на рекламни материали за представителни цели, събития от програма „Култура“, дейността на общинските предприятия, проекти финансирани със средства на…

  „Осъществяване на мерки за информация, публичност и визуализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник“, ДБФП №: BG04-02-03-022-007/18.08.2015г.“, по Схема BG04-02-03: "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи", Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."

  Референтен номер: 00797-2016-0038
  Виж повече
 • България 30 000 BGN

  Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи

  Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи, съгласно спецификация и технически изисквания

  Референтен номер: 00246-2016-0087
  Виж повече
 • България 0  

  „Консултантски услуги по финансово управление и подготовка на обществени поръчки по проект е-МС code ROBG-137 „Управление на риска и защита…

  Общ. поръчка предвижда извършване на консултантски услуги по финансово управление и подготовка на обществени поръчки по проект е-МС code ROBG-137 „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния -България 2014-2020. Предвижда се да се извършат следните дейности:Оперативно подпомагане на Общ.П.Тръмбеш при осъществяване на фин.управление на проекта,Комуникация и координация със заинтересованите страни и изпълнителите по проекта;3: Изготвяне на всички необходими документации за избор на изпълнители по проекта- тръжни документации, необходими на Възложителя – общ.П.Тръмбеш, за провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта, в съответствие с изискванията на…

  Референтен номер: 00352-2017-0002
  Виж повече
 • гр. Ловеч 430 BGN

  „Реализиране на мерки за информация и публичност по проекти, изпълнявани от Община Ловеч“

  Предвижда се изработка и доставка на печатни и рекламни материали за осъществяване на мерки за публичност по няколко проекта и за нуждите на Община Ловеч, разделени в 12 /дванадесет/ обособени позиции.

  Референтен номер: 00169-2017-0006
  Виж повече