3706 - 3710 от 8887 поръчки

 • България 240 000 (

  Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC,…

  Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC, PE и етернит, жиба за връзка на PE тръби, преходни жиба /етернит-РЕ/, болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци

  Референтен номер: 00435-2016-0086
  Виж повече
 • България 0  

  „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС ПО МЯРКА 07 – „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА…

  Предмет на поръчката са консултантски услуги по подготовка на проектно предложение и окомплектоване на пакет от документи за кандидатстване на Община Руен, област Бургас по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. в съответствие с изискванията на ДФЗ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Мярка 07 „Основни услуги и обновяване населата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 и правни консултации.
  В изпълнение на възложената му обществена поръчка, Изпълнителят следва да осъществи и изпълни адекватни и съобразени изцяло…

  Референтен номер: 00274-2016-0004
  Виж повече
 • България 0 (

  „Публичност и визуализация в рамките на проект BG16RFOP001-8.001-0031 Бюджетна линия за Община Варна – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на…

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши осигуряване на публичност и визуализация в рамките на проект BG16RFOP001-8.001-0031 Бюджетна линия за Община Варна – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, по обособени позиции както следва:
  За Обособена позиция №1: "Изработка и доставка на банер, брандирани пакети и плакати за информираност и публичност в рамките на проект BG16RFOP001-8.001-0031 Бюджетна линия за Община Варна – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“;
  за Обособена позиция №2: „Провеждане на една пресконференция и отпечатване на две публикации в местни печатни издания в рамките на проект BG16RFOP001-8.001-0031 Бюджетна линия за Община Варна – Бенефициент…

  Референтен номер: 00081-2017-0014
  Виж повече
 • България

  „Доставка на хартии за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД

  Доставка на хартии за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД,на стойност 526000 лв, за срок от 24 месеца,с четири обособени позиции.

  Референтен номер: 00276-2016-0013
  Виж повече
 • гр. Кюстендил 0  

  “Предпроектни проучвания за подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за…

  Изпълнението на настоящата поръчка следва да помогне Община Кюстендил при подготовката на проектно предложение за кандидатстване по ОПОС 2014-2020 в рамките на цитираната комбинирана процедура, чрез оказване на експертна помощ при осъществяването на следните дейности: Дейност 1 Изготвяне на прединвестиционни проучвания Дейност 2 Изработване на документи – неразделна част от проектното предложение, свързани с управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци. Дейност 3 Изготвяне на анализ разходи-ползи Дейност 4 Изготвяне на проучване за нагласите на населението

  Референтен номер: 12-00-13
  Виж повече