3711 - 3715 от 9092 поръчки

 • гр. Силистра 300 (

  Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена“ – гр. Силистра“ Договор BG16RFOP001-1.031-0003-C01,…

  Обособена позиция № 1 – Изработка и доставка на рекламни и информационни материали/500 бр информационни брошури и 100 бр. плакати/, включени в списъка по чл.12, ал. 1 , т. 1 от Закона за обществени поръчки;
  Обособени позиция № 2- Изработка, доставка и монтаж на временен билборд 1бр, обяснителна табела 1бр и рол банер 1 бр;

  Референтен номер: 00030-2017-0004
  Виж повече
 • България 0  

  Избор на оператор за календарната 2017 г. за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на…

  Избор на оператор за календарната 2017 г. за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на „Държавно горско стопанство Омуртаг” Териториално поделение на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен"

  Референтен номер: 02711-2017-0064
  Виж повече
 • гр. Кюстендил 65 870 BGN

  Доставка на учебници и учебни помагала за децата в подготвителни групи и учениците от I-VII клас в община Кюстендил за…

  Обособена позиция № 1 „Учебници, учебни помагала и програмни системи на „Анубис - Булвест“ ООД“ Обособена позиция № 2 „Познавателни книжки за подготвителните групи в детска градина и училището на „Анубис -Булвест“ ООД“, Обособена позиция № 3 „Учебници, учебни помагала и програмни системи на Издателство „Просвета - София “ АД“ Обособена позиция № 4 „Учебници на Издателство „Архимед 2 “ ЕООД“ Обособена позиция № 5 „Учебници на Издателство „Рива “ АД“, Обособена позиция № 6 „Учебници на Издателство „Експрес Пъблишинг“, представяно от „Юнивърс“ ЕООД“ Обособена позиция № 7 „Учебници и учебни помагала на Издателство „Лонгман “ С. А. Н. ПРО.…

  Референтен номер: 12-00-73
  Виж повече
 • България 1 863 BGN

  Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проекти на Община Видин“ по обособени позиции

  Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проекти по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 –Доставка на ново компютърно и периферно оборудване по проект: „Грижа в семейна среда за лицата в неравностойно положение в община Видин”; Обособена позиция № 2 –Доставка на ново компютърно оборудване по проект: „Заедно за създаване на младежка заетост и устойчива работна среда в община Видин“ ; Обособена позиция № 3 – Доставка ново компютърно оборудване по проект: „Областен информационен център - Видин“; Обособена позиция № 4 – Доставка и монтаж на ново офис обзавеждане по проект: „Областен информационен…

  Виж повече
 • България 0  

  „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪНШЕН МОНИТОРИНГ ЗА ВРЕМЕТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОЕКТ BG05М2ОР001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” – ФАЗА 1, ФИНАНСИРАНИ…

  Обект на настоящата обществена поръчка е услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предметът на обществената поръчка, възлагана от Министерството на образованието и науката, е осъществяване на външен мониторинг за времето на провеждане на студентски практики“ по проект BG05М2ОP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж – 2014 – 2020 г.

  Референтен номер: 00165-2017-0003
  Виж повече