3826 - 3830 от 9092 поръчки

 • България 0  

  „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г.”

  Предмет на обществената поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, възлагана от ХТМУ е доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия. Прогнозното количество на комп. техника е както следва: стационарни компютри с три вида характеристики – общо 24бр., преносими компютри с три вида характеристики – общо 12бр., монитори с три вида характеристики – общо 10бр., мултифункционални устройства – 16бр., принтери – 10бр., скенери – 2бр., UPS – непрекъсваемо захранване – 2бр. Обществената поръчка е за срок от две години. Място на изпълнение на поръчката - Химикотехнологичен и металургичен университет, с адрес: гр. София, бул. „Св.…

  Референтен номер: 00891-2017-0004
  Виж повече
 • България 0  

  Доставка чрез наем на копирна техника, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите за работа с техниката в УМБАЛ "Свети…

  Поръчката включва доставка чрез наем на копирна техника, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите за работа с техниката в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, като апаратите ще обслужват както медицинския, така и административния и стопански блок на лечебното заведение.

  Референтен номер: 00325-2017-0004
  Виж повече
 • България 0  

  "Доставка на канцеларски материали"

  Начин на изпълнение и количество на поръчката:
  1. Прогнозните количества за изпълнение на поръчката за три години са заложени в Техническа спецификация рег. № 31-10951/16.08.2016 г.
  2. След предварителни писмени заявки на Възложителя, с осигурен собствен транспорт за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят следва да достави канцеларските материали в срок до 3 (три) работни дни от получаването на заявката.
  3. При доставката на заявените канцеларски материали по адреси на Възложителя, съгласно Приложение № 2 към поканата, се изготвя и подписва двустранен приемо-предавателен протокол за съответният адрес на доставка.
  4. Възложителят си запазва правото да поръча по-големи количества от определен артикул от канцеларските материали, за сметка…

  Референтен номер: 04892-2016-0009
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставка на преносими компютри за нуждите на проект „Ползи за биоразнообразието от европейското селско стопанство и от екологизацията на ОСП…

  „Доставка на преносими компютри за нуждите на проект „Ползи за биоразнообразието от европейското селско стопанство и от екологизацията на ОСП /BIOGEA/ договор №Д002/2 с ФНИ - поръчка с пореден № 6“, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника”

  Референтен номер: 00062-2015-0024
  Виж повече
 • България 0  

  “ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ “ФРАНКОФОЛИ” в община Благоевград, на 16-17.06.2017 г.”

  “ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ “ФРАНКОФОЛИ” в община Благоевград, на 16-17.06.2017 г.” провеждане на Музикалния фестивал „ФРАНКОФОЛИ“ в гр. Благоевград, България на 16-17.06.2017 година под наименование “ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ “ФРАНКОФОЛИ” в община Благоевград, на 16-17.06.2017 г.” В рамките на музикалния фестивал следва да се организират музикални спектакли. По време на фестивала да се излъчат актуални музикални хитове с френско или франкофонско съдържание. Да се осигурят необходимите технически и артистични екипи, а именно: 1. Художествен програматор; 2. Мениджър на проект/Художествен координатор; 3. Технически директор; 4. Сценичен мениджър; 5. Инженер по звука /връщаш се звук/; 6. Инженер по…

  Референтен номер: 00109-2017-0015
  Виж повече