4146 - 4150 от 9092 поръчки

 • България 2 248 BGN

  „Услуги по осигуряване на информация и публичност, изработване на информационни материали и организиране и провеждане на мероприятия по проект: „Толерантни…

  „Услуги по осигуряване на информация и публичност, изработване на информационни материали и организиране и провеждане на мероприятия по проект: „Толерантни и единни заедно и във всичко“, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ със следните обособени позиции:
  •Обособена позиция №1 „Услуги по осигуряване на информация и публичност“
  •Обособена позиция №:2 „Услуги по изработване на информационни материали и организиране и провеждане на мероприятия“.

  Референтен номер: 12-00-37
  Виж повече
 • България 0  

  Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ДЛС „Черни Лом“ ТП на „Североизточно…

  “Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ДЛС „Черни Лом“ ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за срок от една година считано от датата на сключване на договора“

  Референтен номер: 02711-2016-0097
  Виж повече
 • България 0  

  „Организиране и провеждане на пет събития по проект “Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian Bulgarian cross border…

  Предметът на поръчката обхваща организиране и провеждане на 5 (пет) събития в периода януари 2017 г. – март 2017 година, както следва:
  1. Тематична конференция с предмет "Идентифициране на добрите практики в дунавския регион".
  2. Обучение за комуникационни умения.
  3. Информационна конференция за проведеното обучение.
  4. Тематична конференция с предмет "Идентифициране на добрите практики в дунавския регион".
  5. Обучение за подобряване на капацитета за стратегическото планиране.

  Референтен номер: 00585-2016-0008
  Виж повече
 • гр. Русе 0  

  Печат на информационни материали за нуждите на Община Русе и всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не…

  Печат на информационни материали за нуждите на Община Русе и всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни възложители по ЗОП

  Референтен номер: 00115-2016-0035
  Виж повече
 • гр. София 0  

  „Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Аерогара София"

  Предметът на възлагане с настоящата поръчка е: „Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Аерогара София” и обхваща извършване на охранителна услуга при нормална и усложнена обстановка на сградния фонд, движимото имущество и прилежащите терени на обекти на Митница Аерогара София, както следва:
  1. Административна сграда на Митница Аерогара София – гр. София, бул. „Брюксел” № 1, на територията на Терминал - 1 на Летище София;
  2. Складова база Кремиковци – гр. София, Район Кремиковци, местност Сеславци – база Ботунец, на територията на МБ София - Изток.
  Охранителните услуги, възлагани с настоящата обществена поръчка се изразяват в предоставяне:
  а) на…

  Референтен номер: 00334-2016-0039
  Виж повече