1 - 5 от 18282 поръчки

 • България 150 000 (

  Избор на изпълнител – „Топлофикация Перник“ АД, гр. Перник, притежаващ изключителни права, за доставка на топлинна енергия на обекти, собственост…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е "Продажба на топлинна енергия за нуждите на обекти, собственост на община Перник, в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването. Доставката на топлинна енергия следва да е с качество, което да съответства на " Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация Перник“ АД ". Количеството топлинна енергия за купувача (възложителя по обществената поръчка) се определя за сграда - етажна собственост и сграда с повече от един потребител - от търговеца (изпълнителя по обществената поръчка). Характерът на потреблението е…

  Референтен номер: 00589-2018-0032
  Виж повече
 • България 438 150 (

  “Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”

  С провеждането на процедура за възлагане на Обществената поръчка се цели изборът на Изпълнител, който да изпълни строително-монтажните работи (СМР) по инвестиционен проект за обект: „Изграждане на съоръжение за компостиране на биоотпадъци и прилагане на модел за разделно събиране в Община Севлиево“,
  Предвиденото съоръжение представлява технология за компостиране на редове на открито с принудителна аерация, с капацитет на третиране на 3 000 t или 5 500–6500 m3 биоотпадъци на година.
  Общият размер на наличния терен (парцел № 035082 в землището на с.Богатово) за изграждане на съоръжението за компостиране е 7 881 m2. Проектът предвижда да бъде създадена система за разделно събиране на…

  Референтен номер: 00189-2018-0030
  Виж повече
 • България

  Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт" ЕАД

  Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт" ЕАД“.Целта на настоящата обществена поръчка е сключването на Рамково споразумение с повече от едно лице, в което не са определени всички условия, за възлагане на договори за обществени поръчки за изпълнение на упражняването на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт" ЕАД .Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, ще се определят при всяко конкретно възлагане -…

  Референтен номер: 00088-2018-0032
  Виж повече
 • България 4 098 BGN

  „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за възстановяване на училище за…

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП е Услуга - Упражняване на строит. надзор по време на изпълнение на СМР. Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно: упражняване на строителен надзор за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка и изготвяне на технически паспорт за обекта.
  Съгл. изискванията на ЗУТ това са обекти от I група, IV…

  Референтен номер: 00619-2019-0002
  Виж повече
 • България 202 400 (

  Оцен.съотв.на инвест.проекти със съществ. изискв. към строеж.,упражн.на стр.надзор на енерг.обекти,геод.заснемане и изг.на техн.паспорт,съгл.чл.176а отЗУТна терит.на обл.Враца,Ловеч,Плевен,Монт.иВидин

  „ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура за възлагане на обществена пръчка с предмет: „Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията на области Враца, Ловеч, Плевен, Монтана и Видин”, реф. № РРS 18-098.
  Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции.

  Референтен номер: 01467-2018-0078
  Виж повече