1 - 5 от 19803 поръчки

 • България 2 856 774 BGN

  Изпълнение на СМР за обект: „Клиника за дребни животни, учебни зали и лаборатории в УПИ І – за образование, кв.…

  „Изпълнение на СМР за обект: „Клиника за дребни животни, учебни зали и лаборатории в УПИ І – за образование, кв. 274, м. „Студентски град“, гр. София, за нуждите на Факултет „Ветеринарна медицина“ на Лесотехнически университет“ по две обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Изпълнение на първи етап от клиника за дребни животни и изместване на съществуващи топлопровод и подземен кабел1 KV“ и 2. Обособена позиция № 2 „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) 1х1600 kVA /20/0.4kV вкл. захранващи кабели СрН 20kV“

  Референтен номер: 00520-2019-0002
  Виж повече
 • гр. Кърджали 567 000 (

  ИНЖЕНЕРИНГ НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ В ПАРК "АРПЕЗОС - СЕВЕР", СВЪРЗВАЩ I-ВА И II - РА ЧАСТ

  • Изготвяне на технически проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му;
  • Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции, съгласно изискванията на нормативната база и тръжните условия;
  • Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;
  • Получаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен технически проект по всички проектни части в съответствие с чл 148 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството;
  • Изпълнение на строително-монтажни работи;
  • Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, включващо стриктно спазване на одобрената…

  Референтен номер: 00322-2018-0021
  Виж повече
 • гр. Кърджали 1 424 239 (

  ИЗП. НА СМР ЗА РЕМОНТ И РЕХАБ. НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСП. УЛ. ОСВЕТЛЕНИЕ В СТАРА ГР.…

  В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени следните обекти - площад „Хаджи Димитър”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Климент Охридски” и ул.”Добруджа”в град Кърджали. Обектите ще се реализират въз основа на приет и одобрен работен проект "Ремонт и реконструкция на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо осветление в старата част на град Кърджали, включващо площад „Хаджи Димитър”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Климент Охридски” и ул.”Добруджа”, разработен по проект "Техническа помощ за развитие на град Кърджали", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2014 г.Видът и количеството на строително -монтажни работи са определени в изготвените инвестиционни проекти за отделните обекти.

  Референтен номер: 00322-2018-0015
  Виж повече
 • гр. Кърджали 819 009 (

  ИНЖЕНЕРИНГ НА РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ И ИЗП. НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСП. УЛ.ОСВЕТЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И В…

  ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“, УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ЧАСТ ОТ УЛ. „РЕПУБЛИКАНСКА“, УЛ. „ГЕН. ЧЕРНОЗУБОВ“ И УЛ. „САМУИЛ” И В КВ."ВЪЗРОЖДЕНЦИ" - УЛ. „РАЙКО ЖИНЗИФОВ“ И ЧАСТ ОТ БУЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД…

  Референтен номер: 00322-2018-0020
  Виж повече
 • България 375 988 BGN

  Реконструкция на ВЛ 110 kV „Славци“ и ВЛ 110 kV „Бакаджик“.

  Предмет на настоящата поръчка е реконструкция на ВЛ 110 kV „Славци“ и ВЛ 110 kV „Бакаджик“”, включваща:
  - демонтаж на съществуващите проводници и мълниезащитни въжета;
  - демонтаж на съществуващата арматура и изолаторни вериги;
  - демонтаж на съществуващи стълбове предвидени за демонтаж;
  - монтаж на нови стоманорешетъчни стълбове;
  - монтаж на нови проводници, м.з.в и нова арматура;
  - монтаж на заземители и „ОЖ” табели на всички нови стълбове.
  Строително-монтажните работи се предвижда да се извършат последователно в следните два етапа:
  Първи етап: Ремонт на ВЛ 110 kV “Славци” от ст.№ 2 до ст. № 9 с дължина по надлъжен профил 1,018 км.;
  Втори етап: Ремонт на ВЛ 110 kV “Бакаджик”…

  Референтен номер: 01379-2019-0055
  Виж повече