1 - 5 от 17094 поръчки

 • България 28 880 BGN

  „Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР на обекти по проект № 28/07/2/0/00429 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа…

  Предметът на поръчката включва осъществяване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ на обекти на територията на Община Стралджа, както следва:
  №1: „Реконструкция на улици в гр.Стралджа и съпътстващата ги реконструкция и рехабилитация на тротоари“
  Ул.”Никола Петков”, От км 0+000 до км 0+687.97
  Улица, Марица, от път III 7007 - през о.т.78 до о.т.75, км 0+000 до км 0+464.15
  ул.’’Стара Планина” - от път ІІІ7007 - от от98 до от51, от км 0+003.50 до км 0+274.63
  Ул . Иван Вазов, от път III7007 - от о.т.181 о.т.182 през о.т.179 до о.т. 165;от км 0+000 до км 0+403.07
  №2: „Реконструкция на ул. Васил Коларов, с. Лозенец и…

  Референтен номер: 00065-2018-0005
  Виж повече
 • България 53 880 BGN

  „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ № 28/07/2/0/00453 "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В…

  „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ № 28/07/2/0/00453 "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА"

  Референтен номер: 00065-2018-0006
  Виж повече
 • България 0 (

  Извършване на СМР на помещение, находящо се във ФХФ собственост на СУ"Св. Климент Охридски", с цел подобряване условията за работа,…

  Извършване на СМР на помещение(лаборатория "Дисперсни системи и реология в чистите технологии" към лабораторен комплекс "Наноструктурирани материали и Дисперсни системи"), находящо се във ФХФ собственост на СУ"Св. Климент Охридски", с цел подобряване условията за работа, разполагане на ново оборудване, адаптиране на Електро, ВиК и ОВК инсталациите, по дог. BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигенти мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

  Референтен номер: 00640-2018-0016
  Виж повече
 • България 1 849 521 BGN

  „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД ЯКОРУДА“

  Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
  Предвид разпоредбата на чл. 20, ал.1, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез „открита процедура”по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, за Избор на изпълнител на СМР по проект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Якоруда”
  Обхватът на проекта има за цел да…

  Референтен номер: 00616-2018-0005
  Виж повече
 • гр. Пловдив 33 330 BGN

  „Проектиране на ул. и бул. на територията на гр.Пл-в по 2 ОП:І ОП:Проект-не на велоалеи на територ. на гр. Пл-в;ІІ…

  „Проектиране на улици и булеварди на територията на град Пловдив по 2 обособени позиции:
  I обособена позиция: Проектиране на велоалеи на територията на град Пловдив
  IІ обособена позиция: Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“
  Мястото на изпълнение на предмета на поръчката - гр. Пловдив.
  Максималният бюджет за изпълнение на поръчката е както следва:
  Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е до 90 000.00 лв. с ДДС (деветдесет хиляди лева с включен ДДС) / 75 000.00 лв. без ДДС (седемдесет и пет хиляди лева без включен ДДС). Посочената стойност е лимитна.
  Стойността е разпределена по 2 обособени позиции,…

  Референтен номер: 00267-2018-0079
  Виж повече