1 - 5 от 17810 поръчки

 • България 79 400 BGN

  Доставка на мултилифт контейнери за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците.

  Доставка на нови, неупотребявани, съответстващи на всички нормативни изисквания 10 /десет/ броя мултилифт контейнери за нуждите на ОП СПТО.. Средата, предвидена за експлоатация на контейнерите е индустриална, типична за заводите за преработка на смесени битови отпадъци. Към контейнерите ще се подават отделени рециклируеми материали, като хартия, найлон, смесени пластмаси и инертни материали, като: ситна фракция (наподобяваща пясък), хлор съдържащи пластмаси, едрогабаритни отпадъци (строителни отпадъци) и други. Контейнерите ще се използват на територията на целия завод.

  Референтен номер: 00087-2018-0126
  Виж повече
 • България 183 000 BGN

  Изготв. на копл. доклад за оценка на съотв. на инв. проекти с основн. изискв. към строежите и изп. на стр.…

  Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания за строежите и упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнението на строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на обект „Гр. Царево - укрепване на свлачище северен бряг”, както следва:
  1. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работните проекти с основните изисквания към строежите.
  Във връзка с чл. 142, ал. 4 от ЗУТ, изпълнителят следва да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието на всички части на работния проект с основните изисквания към строежите, включваща и технически контрол по част „Конструктивна” и технически контрол на конструктивните чертежи на…

  Референтен номер: 00028-2018-0017
  Виж повече
 • България 1 011 491 BGN

  Проектиране, изпълнение на строителство и извършване на авторски надзор, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни…

  Настоящата обществена поръчка обхваща – проектиране – изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“, изпълнение на строителство, въз основа на одобрения инвестиционен проект и извършване на авторски надзор по врме на строително – монтажните работи на 2 (два) броя многофамилни жилищни сгради, находящи се на територията на гр. Разград, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

  Референтен номер: 00338-2017-0024
  Виж повече
 • България 4 104 369 (

  Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация на два обекта от общинска пътна инфраструктура на община Грамада,…

  Предмет на поръчката е избор на изпълнител на изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация на два обекта от общинска пътна инфраструктура на община Грамада, област Видин", който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., договор за БФП №05/07/2/0/00383 от 18.04.2018г. Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на…

  Референтен номер: 00416-2018-0003
  Виж повече
 • гр. Варна 315 569 BGN

  Доставка на предварително изолирани тръби, фитинги и материали за монтажа им

  Доставка на предварително изолирани тръби, фитинги и материали за монтажа им

  Референтен номер: 00421-2018-0006
  Виж повече