1 - 5 от 18801 поръчки

 • България 25 000 BGN

  "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните по обособени позиции“

  "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните по обособени позиции“, както следва:
  Обособена позиция №1:„Ремонт и рехабилитация на ул. „Лиляна Димитрова” в село Баните, община Баните”.
  Обособена позиция №2:„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в село Стърница, община Баните”.
  Обособена позиция №3:"Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в село Малка Арда, община Баните".
  Обособена позиция №4: "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в село Вишнево, община Баните”.
  Обособена позиция №5: "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в село Гълъбово, община Баните”.
  Обособена позиция №6: "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в село Давидково, община Баните”.
  Обособена позиция №7: " Ремонт и…

  Референтен номер: 00603-2019-0002
  Виж повече
 • България 54 000 BGN

  „Извършване на стр. надзор на обект:„Рехабилитация и реконструкция на вод. мрежа в с. Граф Игнатиево, общ. Марица“, в изп-е на…

  Предмет на поръчката е упражняване на строителен надзор при реализацията на обект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица“.
  В обхвата на консултантската услуга се включват задълженията и отговорностите, свързани с осъществявания строителен надзор по време на строителството, изпълняване на функциите на координатор безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад.
  Изпълнителят осъществява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически…

  Референтен номер: 00490-2018-0022
  Виж повече
 • България 2 678 104 BGN

  „Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две…

  Предметът на поръчката включва следните обособени позиции:
  -Обособена позиция № 1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, община Гурково”
  -Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково- първи етап”
  В одобрения Технически проект са посочени дейности, които ще се извършват по конкретните видове СМР, като са подробно разписани, както в него, така и в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00694-2018-0011
  Виж повече
 • България 32 931 940 BGN

  Изграждане на нов електропровод 400 kV между Марица изток и Бургас

  Изграждане на нов електропровод 400 kV между Марица изток и Бургас с дължина 133,020 км. Строително-монтажните работи включват: пикетаж на трасето и централните точки на новите стълбове; кариране, направа изкопи, монтаж и нивелиране основи на стълбове; полагане на бетон в основи; направа на фундаменти на стълбове; монтаж нови стълбове; изтегляне, регулиране и монтаж на фазови проводници и мълниезащитни въжета; измерване на контактни съединения и заземления.

  Референтен номер: 01379-2018-0208
  Виж повече
 • гр. Благоевград 6 833 BGN

  „Ремонт на покрив на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - ул. "Катина и Никола Хайдукови”…

  „Ремонт на покрив на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - ул. "Катина и Никола Хайдукови” № 83"

  Референтен номер: 00109-2019-0025
  Виж повече