3706 - 3710 от 22001 поръчки

 • България 0 (

  Изпълнение на СМР за реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на територията на община Братя Даскалови, област Стара Загора,…

  Предметът на поръчката включва следните обособени позиции:
  -Обособена позиция № 1: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Черна гора”;
  -Обособена позиция № 2: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с. Оризово, с. Горно Белево и с. Гранит”
  В одобрения Технически проект са посочени дейности по конкретните видове СМР, като са подробно разписани, както в него, така и в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00256-2018-0007
  Виж повече
 • България 524 550 BGN

  Доставка на тръби и свързващи елементи за водоотливните системи на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево, по обособени позиции

  Доставка чрез покупка на тръби и свързващи елементи за водоотливните системи на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево, както следва:
  обособена позиция №1: Доставка на тръби и свързващи елементи (HDPE - полиетилен висока плътност) - включва доставка чрез покупка на Тръби – HDPE - напорен тръбопровод - общ обем 10000м.; Свързващи елементи (фитинги) – челна заварка - общ обем 105 бр.
  обособена позиция №2: Доставка на тръби и свързващи елементи (PVC - поливинилхлорид) - включва доставка чрез покупка на: Тръби – PVC - напорен тръбопровод - 5000 м.; Фитинги - с общ обем 40 бр.
  Начин на изпълнение – по заявка на…

  Референтен номер: 00265-2018-0161
  Виж повече
 • България 2 113 000 BGN

  Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на район "Студентски" по НПМЕЕЖС - инженеринг (проектиране и строителство)…

  Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилнa жилищна сграда на територията на Столична община във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, приета с ПМС № 18/ 2.2.2015г. — инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес бл. 103, ж.к. „Младост1“, гр. София, въведена в експлоатация 1979 г., състояща се от 153 апартамента, 18 (17 + технически етаж) надземни етажа. Общата разгъната застроена площ е 15 660 м2.

  Референтен номер: 01249-2018-0002
  Виж повече
 • България 8 000 BGN

  ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ИЗГОТВЯНЕ…

  ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ – ИНТЕРИОР И ОБЗАВЕЖДАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА, КОРИДОР И ПОМОЩНО ПОМЕЩЕНИЕ НА ІІІ ЕТАЖ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: ФАСАДНА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ПЛЕВЕН ”

  Референтен номер: 00226-2018-0035
  Виж повече
 • гр. Русе 14 667 (

  Упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците, гр. Русе

  Кратка информация за обекта: Обектът, който ще бъда изпълнен представлява сградата на Пантеона на възрожденците и околното и пространство, находяща се на пл. „Възрожденски“, гр. Русе Обекта представлява ремонт на сградата на Пантеона на възрожденците, в т.ч. интериорни и екстериорни строително-монтажни работи по подмяна на настилки, облицовки, мазилки, фасадни облицовки, подмяна на електрическа и отоплителна инсталация, отводнителна инсталация, както и рехабилитация на околното пространство на сградата. За изпълнението на описаният по-горе обект Възложителят е възложил, приел и съответно одобрил технически инвестиционен проект, въз основа на който е издадено Разрешение за строеж № 152/27.04.2015 г. от главния архитект на Община Русе

  Референтен номер: 00115-2018-0049
  Виж повече